Het concurrentiebeding. Welke voorwaarden worden hieraan verbonden?

Algemeen
De problematiek rondom het concurrentiebeding is redelijk omvangrijk.
De problematiek rondom het concurrentiebeding is redelijk omvangrijk. (Foto: aangeleverd)

De problematiek rondom het concurrentiebeding is redelijk omvangrijk. Inherent hieraan is de afweging die gemaakt moet worden tussen het gerechtvaardigde belang van de werkgever om bijvoorbeeld diens informatie en klantgegevens te beschermen versus het recht op vrijheid van arbeidskeuze van de werknemer.

Heeft u in uw contract getekend voor een concurrentiebeding? Bij de overstap naar een andere werkgever kunt u dan onverwacht voor verrassingen komen te staan. 

De hoofdregel is dat een concurrentiebeding alleen kan worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst welke u beperkt om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten voor een werkgever in dezelfde branche dan wel de concurrent van uw werkgever.

Als uitzondering op de regel kan een concurrentiebeding toch worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als schriftelijk wordt gemotiveerd waarom het beding nodig is gelet op zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Aan de motivering worden dus strenge eisen gesteld en deze afweging moet voor u bij het aangaan van het dienstverband duidelijk zijn. 

Gezien het door de wetgever gekozen uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst “niet geldig is, tenzij…”, moet worden aangenomen dat het een zware toets betreft of wel een verzwaarde motiveringsplicht. 

Kortom wanneer u in dienst wilt treden bij de concurrent, dan kan de werkgever daartegen vrijwel alleen iets ondernemen, als er in de arbeidsovereenkomst een geldig concurrentiebeding met motivering is opgenomen.

Uitgangspunt bij een proeftijdontslag is dat het concurrentiebeding niet meer geldt. Echter bij een ingeroepen concurrentiebeding bij een proeftijdontslag door werkgever gelden de volgende voorwaarden: de noodzakelijkheid van het concurrentiebeding dient gelijktijdig ingeroepen te worden met de opzegging. De werkgever dient dit dan schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd mede te delen. Hetzelfde geldt indien de werknemer zelf ontslag neemt in de proeftijd. Ook dan dient de noodzakelijkheid van het concurrentiebeding onverwijld door de werkgever medegedeeld te worden. Dat wil zeggen: zo snel als het mogelijk is in de specifieke situatie.

De werkgever dient er derhalve voor zorg te dragen dat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de motivering bij een concurrentiebeding meteen goed is opgenomen. 

Schipper en Lof – Keesomstraat 68 – 1821 BS Alkmaar – 072-5723537

www.schipperenlof.nl