Gemeente wil Boskoop als tweede kern op de markt zetten

Nieuws
Het Gouweplein, ontworpen door ingenieurs­bureau Riede, Mol & Donkers in 2005.
Het Gouweplein, ontworpen door ingenieurs­bureau Riede, Mol & Donkers in 2005. (Foto: ingenieurs­bureau Riede, Mol & Donkers)

Boskoop -  In de 1e helft van 2024 wordt een start gemaakt met de vergroening van het Boskoopse centrumgebied. In het Coalitieakkoord 2022-2026 staat dat Alphen aan den Rijn een economisch vitale gemeente wil zijn. Het vergroenen van het Stadshart en de dorpskernen en het aantrekkelijker en meer onderscheidend maken van winkelgebieden in alle kernen zijn genoemde ambities. Boskoop wordt daarnaast samen met Archeon, Bentwoud en Avifauna genoemd als icoon en toeristische trekpleister.

College van B&W

In het Coalitieakkoord 2022-2026 staat dat Alphen aan den Rijn een economisch vitale gemeente wil zijn. Het vergroenen van het Stadshart en de dorpskernen en het aantrekkelijker en meer onderscheidend maken van winkelgebieden in alle kernen zijn genoemde ambities. Boskoop wordt daarnaast samen met Archeon, Bentwoud en Avifauna genoemd als icoon en toeristische trekpleister. De gemeenteraad vraagt waarom er geen plannen worden ontwikkeld rondom vergroening van de andere kernen. Verschillende partijen maken plannen voor vergroening van het centrum van Boskoop. Het zaak om samen te werken en tot een gedragen plan te komen.

‘Het Schone van Boskoop versterken’

Ontwikkeling in fases

Allereerst wordt een Kansenkaart voor het gehele centrum gemaakt op basis van alle verzamelde en beschikbare plannen en visies vanuit onder andere de Dorpskernwinkels, het Dorpsoverleg en de gemeente. Deze 1e fase wordt gecompleteerd met een groen-inspiratieontwerp voor het Gouweplein en aanpalende straten. Hierbij wordt ook de link gelegd met het Plan Centrum-zuid Boskoop. In het vervolgtraject, de 2e fase, zal een uitgebreid participatietraject met alle stakeholders moeten leiden tot een definitief ontwerp en uitvoeringsplan voor het hele centrumgebied van Boskoop.

Kwaliteitsimpuls

De gemeente wil op korte termijn starten met het geven van een kwaliteitsimpuls aan het centrum van Boskoop, dat naast het Stadshart Alphen aan den Rijn gezien wordt als tweede kern van onze gemeente. Door het vergroenen van het openbaar gebied wordt het centrum aantrekkelijker als verblijfsgebieden tegelijkertijd meer klimaatadaptief, biodivers en circulair ingericht. Om Boskoop echt als tweede kern van de gemeente Alphen aan den Rijn en toeristische trekpleister in de markt te zetten is een kwaliteitsimpuls op korte termijn van het centrumgebied noodzakelijk. Dit vormt de start van een totaalplan, waarbij een definitief ontwerp wordt vastgesteld na een participatietraject met alle stakeholders.

Duurzaamheid

Het vergroeningsproject van het centrum van Boskoop draagt bij aan een klimaat gezonde en dus duurzame inrichting van de openbare ruimte. Afspraken over een goed beheer en onderhoud voor langere termijn een vereiste. Door vooraf te benoemen wie verantwoordelijk is voor realisatie en beheer, is helder wat verwacht wordt van de ontwikkelaar/groenaannemer. Naast beeldkwaliteit valt te denken aan doelen als hittestress en wateroverlast voorkomen, waterretentie stimuleren, biodiversiteit bevorderen en duurzaamheid en circulariteit. Op deze doelen wordt de aannemer gedurende tien jaar gevolgd en afgerekend. Op het Stadhuisplein in het Alphense centrum en op het ITC-terrein wordt daar al ervaring mee opgedaan.

‘Fase 1 wordt afgesloten met een go/no go-moment’

Participatie

Voor de 1e onderzoeksfase werkt de gemeente samen met een lokaal landschapsarchitectenbureau uit het centrum van Boskoop, dat naast veel plaatselijke kennis en relaties begaan is met de openbare ruimte in het dorp. De startsituatie voor het vergroeningsplan Boskoop wordt bepaald aan de hand van de huidige situatie van de buitenruimte, gecombineerd met de verzamelde visies vanuit de gemeente, het Dorpsoverleg en de Dorpskernwinkels. Hieruit volgen een Kansenkaart Centrum Boskoop en een groen-inspiratieontwerp voor het Gouweplein en aanpalende straten. In het vervolgtraject (Fase 2) zal met zogenoemde bij lokale stakeholders die een belang in het centrumgebied van Boskoop hebben input worden opgehaald over kansen en knelpunten. Daarnaast worden betrokken gemeentelijke collega’s en relaties aangehaakt als de gebiedsadviseurs, marktmeester, boa’s, collega’s BOR/verkeer/U&S en wijkagenten. Dit alles vormt de basis voor een schetsontwerp en een uiteindelijk definitief ontwerp: het toekomstperspectief voor het centrum van Boskoop. Hier volgt een uitvoeringsfase op.

Financiële consequenties

De geraamde kosten voor Fase 1 van het onderzoek naar de vergroening van Boskoop ad. €30.000, - zijn exclusief ambtelijke inzet en kunnen worden gedekt uit de reeds in de begroting opgenomen structurele middelen van het Duurzaamheidsbudget. Fase 1 wordt afgesloten met een go/no go-moment. Voor Fase 2, het participatietraject en de uiteindelijk uitvoering (in deelprojecten), zal een separaat raadsvoorstel worden ingediend. Voor de 2e fase zijn ook subsidies voorhanden.

Realisatie

In het eerste half jaar van 2024 wordt Fase 1 van het Onderzoek naar de vergroening van centrumgebied Boskoop afgerond. Fase 2 wordt opnieuw ter besluitvorming aan het college en indien nodig aan de raad voorgelegd. De planvorming wordt afgestemd met de regisseur openbare ruimte die in een later stadium zoals te doen gebruikelijk, de rol van opdrachtgever krijgt.