Over de inmiddels veel besproken Sloterweg wordt binnenkort besloten.
Over de inmiddels veel besproken Sloterweg wordt binnenkort besloten. (Foto: René Kater)

Meer dan honderd insprekers over de Sloterweg

18 jan, 14:28 Algemeen

NIEUW-WEST - Maar liefst 132 insprekers hebben zich gemeld voor de inspreekavond over de Sloterweg vandaag, dinsdag 18 januari om 17.00 uur. Het was te verwachten dat inwoners van Nieuw-West en Badhoevedorp zich zouden roeren over het omstreden onderwerp. Het college van B&W heeft de voorkeur voor variant 2A waarbij de Sloterweg alleen nog maar bereikbaar is voor de aanwonenden. Maandenlang is er van alles over gezegd en geschreven op Facebook en andere social media. Nu mogen de commissie en de gemeenteraad er nog wat over zeggen. Maar niet voordat de 132 insprekers zijn aangehoord. Vanwege het hoge aantal insprekers heeft de gemeente besloten een tweede inspraakavond te houden, vandaag op woensdag 19 januari om 19.00 uur. Vanwege corona zijn beide avonden natuurlijk online, bij te wonen via: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/live.

Het college wil het aantal motorvoertuigen op de Sloterweg-West flink verminderen om de verkeersveiligheid te verbeteren met voorkeursvariant 2A. Dit gebeurt met knips op de Sloterweg aan de west- en oostzijde en op beide kruisingen van de Laan van Vlaanderen met de Plesmanlaan. Daarnaast wordt de Plesmanlaan en Langsom op het stuk tussen de rotonde Baden Powellweg en de Sloterbrug 30 km per uur. De Sloterweg-West blijft Hoofdnet Fiets.

Variant 11

Veel inwoners van Nieuw-West vrezen dat variant 2A zorgt voor veel verkeersopstoppingen in de wijk en kiest veelal voor variant 11, waar ook de gemeente Haarlemmermeer voorkeur voor heeft. Bij variant 11 komt een knip door een camera te plaatsen op de Sloterweg-West/Ditlaar. De maximumsnelheid op de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen-West en -Oost is 30 kilometer per uur. In deze variant kan autoverkeer alle bestemmingen tussen Sloten/Nieuw-Sloten, stadsdeel Nieuw-West, Badhoevedorp en ook de op- en afrit van de A4 bereiken. Verkeer van en naar de A4 maakt veelal gebruik van de Laan van Vlaanderen, naast de route via S106/S107. Deze variant heeft voldoende oplossend vermogen om de verkeersintensiteit Sloterweg-West onder 6.000 motorvoertuigen te brengen.

Besluit

Donderdag 20 januari bespreekt de commissie MLW de Nota van Uitgangspunten. Op 26 januari 2022 neemt de gemeenteraad een beslissing. Voorafgaand aan de inspreekavonden en het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad, heeft inwoner van Nieuw-West, Piet Boon, een open brief gestuurd aan de raad om het hele traject van een aantal jaren nog eens op ene rij te zetten:

Beste raadsleden,

Ik wil u in aanloop naar de commissievergadering met deze email de ultieme samenvatting geven vanaf de eerste bijeenkomst over de knips op de Sloterweg en de stukken die nu bij u voorliggen. De samenvatting zal worden ondersteund door officiële referenties die u dan ook in de bijlage kunt aantreffen.

Noot vooraf: alle bijlagen komen uit WOB verzoeken, en zijn dus geredigeerd door de gemeente.

Op 17 oktober 2019 komen de Dorpsraad en een afvaardiging van de gemeente voor het eerst bij elkaar, in Restaurant de Halve Maen te Sloten, om te spreken over een knip op de Sloterweg, mogelijk door middel van cameratoezicht.

Op 11 maart 2020 komt de gemeente met de Dorpsraad en SSNS tot een overeenstemming en wordt de voorkeursvariant met 4 camera’s afgesproken. Opvallend is dat direct in die bijlage al wordt aangegeven dat dit wel aanpassingen op de Johan Huizingalaan (S107) zou moeten behelzen plus aanpassingen op de Verlengde Ookmeerweg (S106). Tevens wordt er aangegeven dat het met dit plan belangrijk is dat de bus 61 in Nieuw Sloten blijft rijden, en wordt uitgebreid. Vlak daarna wordt bus 61 in januari 2021 ingekort en rijdt dus al meer dan een jaar niet meer in dit gebied.

Op maandag 25 mei 2020 zat de eerste versie van de Startnotitie in de staf van Dijksma en was deze klaar om naar de raad gestuurd te worden. In tegenstelling tot een richtinggevende Startnotitie, werd in dit document de oplossing met camera’s al in beton gegoten. Op woensdag 27 mei trapt wethouder Ruigrok van Haarlemmermeer keihard op de rem over de negatieve effecten van dit plan voor Badhoevedorp. 

Er is pas na gereedkomen van de eerste versie Startnotitie op 27 mei 2020 contact gezocht met de Winkeliersvereniging. Niet voor consultatie over de inhoud van de Startnotitie, maar slechts in het kader van het communicatieplan en bewonersbrief. Vanwege de harde Nee van Haarlemmermeer op diezelfde dag is deze afspraak direct afgezegd en is er nooit meer vóór maart 2021 (dus ver na het openbaar maken van de tweede versie van de Startnotitie november 2020) contact geweest met de Winkeliersvereniging.

Het werd al snel duidelijke dat de verkeersmodellen van de gemeente Amsterdam (VMA) en die van de gemeente Haarlemmermeer verschillende uitkomsten aangaven. Eerst gaven ambtenaren de schuld aan het Goudappel model, later gaven ambtenaren wel toe dat het VMA model aan de randen van Amsterdam, waar dit project zich afspeelt nauwkeurigheid mist. Dit is trouwens in versie 4.0 van de VMA nog steeds niet aangepast.

Op 8 september 2020 is er overeenstemming met Haarlemmermeer over een aangepast plan: Er komt naast de vier camera’s ook een aanpassing op de rotonde Plesmanlaan, er wordt aanvullend aan de al genoemde verbeteringen van de S107 ook genoemd dat de S106 aangepakt moet worden in het kader van dit plan en dat er in november een klap op wordt gegeven.

De Startnotitie wordt op basis hiervan herschreven en op 2 november 2020 is de wethouder akkoord met formeel versie 2 van de Startnotitie. Echter er is één grote verandering ingevoerd. Vanaf dat moment maken “de doorstromingsmaatregelen op de Plesmanlaan, Huizingalaan en Oude Haagse weg geen onderdeel uit van de autoluwe maatregelen, omdat ze niet rand-voorwaardelijk zijn. Ze worden in de nabije toekomst als vervolgproject meegenomen.” Ook de verbeteringen aan de S106 zijn eruit geschreven. (zie voor bron de originele Startnotitie die 10 november 2020 bij uw TKN stukken zat).

Dus het verbeteren van de S106 en S107 was onderdeel in het originele plan van 11 maart 2020, in overleg met Haarlemmermeer is het nogmaals als zeer belangrijk bestempeld in september 2020, en twee maanden later is de maatregel aan de S106 verplaatst naar 2026 of later en die van de S107 naar 2029 of later.

De Startnotitie werd openbaar op 10 november (formeel versie 2) en toen brak de storm los, het plan was namelijk samen met maar één Dorpsraad opgesteld, en men was even vergeten dat er meer belanghebbenden wonen en ondernemen in dit stadsdeel. Velen klopten aan bij de stadsdeelcommissie, de enige plek waar je toentertijd als bewoners mocht inspreken. Inspreken bij gemeenteraad mag nooit, en bij de MLW commissie was dat zeer beperkt tot drie sprekers per agenda item (maar het stond daar niet op de agenda). Probleem dat ontstond was dat er op een Startnotitie geen inspraak mogelijk is, maar deze Startnotitie wel al een verkapte Nota van uitgangspunten was die al geheel uitgewerkt was. De bestuurder in stadsdeel, Erik Bobeldijk, wordt dus meteen teruggefloten door een ambtenaar en diezelfde ambtenaar wordt ook weer teruggefloten omdat autoluw buiten de ring echt andere uitgangspunten heeft dan binnen de ring.

Dan begint de periode die openbaar is, tot 10 november 2020 wist namelijk alleen de Dorpsraad en SSNS van de gemeenteplannen, en alle volgende zaken kunt u dus bij uw raadsstukken vinden.

De bewoners en ondernemers waren enorm boos. Daarom werd er een petitie gestart in Sloten, Nieuw Sloten, Osdorp, de Aker, Slotervaart en Badhoevedorp. Huis aan huis is er door vele vrijwilligers geflyerd, ook omdat de gemeente het vertikte om een bewonersbrief over de Startnotitie buiten Sloten en Nieuw-Sloten te versturen.

De petitie wordt met meer dan 4200 handtekeningen (ook uit Sloten en Nieuw Sloten zelf) vlak na de installatie van de nieuwe wethouder aan hem overhandigd, en tevens aan de wethouder van Haarlemmermeer. Daarin werd gevraagd om de scope uit te breiden. De Startnotitie omschrijft alleen symptoombestrijding door wegen af te sluiten en er is echt een roep om juist meer ontsluiting van het stadsdeel, dus een echte oplossing voor het ontsluitingsprobleem.

Dit doet de wethouder echter niet, en er komt een consultatieperiode die weer alleen kijkt naar de Sloterweg en omgeving. Er mag niet door het projectteam over de S106, S107 of überhaupt bredere scope gesproken worden in die fase. Wel krijgen inwoners van buiten Sloten en Nieuw Sloten nu wel een brief over de consultatie.

Dit leidt uiteindelijk tot een concept Nota van uitgangspunten die 13 varianten bespreekt, maar allemaal varianten die niet verder kijken dan de Sloterweg en omgeving en dus blijft focussen op symptoombestrijding en verplaatsen van het probleem naar andere wijken, waaronder de Pieter Calandlaan in het bijzonder.

Er worden 450 zienswijzen ingediend op de concept Nota van uitgangspunten, maar er wordt niet een verandering aan de Nota gemaakt en deze wordt, op tekstuele wijzigingen na, ongewijzigd aan uw raad gestuurd met de raadsvoordracht. Het plan is nog identiek aan het aloude plan van 11 maart 2020, met dit verschil: bus 61 is toch ingekort en de S106 en S107 zijn uit het plan geschreven.

Dit is opvallend, omdat zelfs de Centrale Verkeerscommissie oproept te overwegen om te starten met variant 11, vanwege de omvang van de maatregelen waar binnen de commissie twijfel over bestaat.

Tot zover de geschiedenis. Nu dan naar vandaag, de insprekers, de MLW commissie op 20 januari 2022 en de raad op 26 januari 2022.

De bovenstaande geschiedenis doet er eigenlijk helemaal niet meer toe. Voor u ligt een zwart wit plan waarin de wethouder u maar één keuze geeft: Stem in met variant 2a, en een monitoring plan die alleen naar verkeerstechnische zaken kijkt.

Ik wil ik daarom dan ook vragen de volgende amendementen in te dienen:

Amendement 1: De hoofdvariant en de backup variant moeten omgewisseld worden zodat er eerst gestart wordt met 1 camera op de Sloterweg (variant 11) en gemonitord wordt wat de effecten zijn, in lijn met advies CVC, Haarlemmermeer, de Winkeliersvereniging en vele bewoners.

Amendement 2: Het monitoringsplan moet uitgebreid worden met de sociale en economische impact op het Winkelcentrum en de sportvelden van Sportpark Sloten, met nulmetingen (voor winkelcentrum bestaan die zelfs al i.v.m. project Belgiëplein).

Amendement 3: De verbeteringen aan de S106 en S107 moeten randvoorwaardelijk worden en het sluiten van de Sloterweg moet gelijktijdig met de verbetering van de doorstroming elders worden gerealiseerd.

Tot slot, de enige inhoudelijke reden die in de Nota van uitgangspunten staat om niet voor variant 11 te kiezen is de vertragende werking van een paar maanden die het aanvragen van een kapvergunning heeft. Verder zijn het alleen politieke keuzes, en die moet u nemen.

Met vriendelijke groet,

Piet Boon

Afbeelding
Rotary zorgt voor een gezond ontbijt voor ieder kind Algemeen 22 mei, 15:37
Afbeelding
Antoni van Leeuwenhoek zoekt vrijwilligers voor Het Gasthuis Algemeen 22 mei, 14:16
Afbeelding
Scholen organiseren De week van de Opgroeiwijk Algemeen 22 mei, 09:19
Afbeelding
Vijf miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland Algemeen 21 mei, 15:50
Afbeelding
Nieuw-West heeft stadsparkjes op daken woonboten Algemeen 21 mei, 10:55
Afbeelding
Transformatie en verduurzaming van Staalmanpleinbuurt feestelijk gevierd Algemeen 20 mei, 13:50
Afbeelding
The Worst Person in the World bij Oxville Cinema Algemeen 19 mei, 11:17
Afbeelding
Toch bouwvergunning afgegeven voor distributiecentrum Lutkemeerpolder Algemeen 18 mei, 15:50
Afbeelding
Riet en Nico Laan 60 jaar getrouwd Algemeen 18 mei, 06:33
Afbeelding
Noord-Hollands beste ondernemingen kiezen: eervol en pittig Algemeen 17 mei, 19:20
Afbeelding
Protestactie tegen vliegoverlast Schiphol vreedzaam Algemeen 17 mei, 13:24
Afbeelding
Spring High Spreads Love voor Oekraïne Algemeen 17 mei, 13:23
Afbeelding
ZID Theater viert dertigjarig jubileum met Re-Dreams Algemeen 17 mei, 11:10
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Amsterdam Nieuw-West

Op Rodi Amsterdam Nieuw-West volg je het laatste nieuws uit Amsterdam Nieuw-West. Rodi Amsterdam Nieuw-West informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt, regio en in Noord-Holland.

Nieuws Amsterdam Nieuw-West

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Amsterdam Nieuw-West in je mailbox.