Groen referendum verzoek door 18.000 Amsterdammers ondertekent!

Algemeen
Op tal van manieren aandacht voor het groen
Op tal van manieren aandacht voor het groen (Foto: aangeleverd)

NOORD - Dat Amsterdammers zich grote zorgen maken over de hoeveelheid natuur in de stad die de afgelopen jaren flink verminderd is en ook met nieuwe bouwplannen flink onder druk staat, blijkt uit de massale steun voor een referendumverzoek dat mede uit de koker kwam van een team Noorderlingen. ‘Referendumcommissie geeft groen licht voor referendum #hoofdgroenstructuur’  want er zijn geen ongeldige stemmen geconstateerd na een steekproef zo leert een bericht in Het Parool.

Neem bewoners serieus

De eerste keer dat van de nieuwe referentieverordening gebruik wordt gemaakt is dan ook het meteen raak. Binnen anderhalve dag werd het referendumverzoek ter behoud van de hoofdgroenstructuur maar liefst door 18.000 Amsterdammers ondertekent. Een ongehoorde prestatie daar er ‘maar’ 1000 nodig waren in deze eerste fase als opstap naar een officieel referendum. Of het tot een referendum komt, zal de komende periode uitwijzen. Maar aan dit zeer stevige signaal van Amsterdammers kan de gemeenteraad niet meer voorbijgaan.

Eind deze week zouden de nieuwe beleidskaders Hoofdgroenstructuur, die de minimale benodigde hoeveelheid groen in de hoofdstad moeten beschermen worden vastgesteld voor de raad. Terwijl wethouder van Dantzig volhoudt dat er alleen maar meer groen bij komt in dit fel bekritiseerde beleidsstuk, wijzen groengroepen uit de hele stad op de geitenpaadjes erin waardoor volgens hen een te flexibele omgang met natuur onherroepelijk zal lijden tot beschadiging en vermindering van natuur in de stad.

Referendumcomité

Het stadsbrede protest begon een aantal weken geleden in Noord, met een brandbrief naar aanleiding van zorgen over de nieuwe beleidskaders stedelijke hoofdgroenstructuur. Dit werd gevolgd door een extra ingelaste inspraakavond en eindigde afgelopen vrijdag in het massaal ondersteunde initiatief referendumverzoek.

Tijd om kennis te maken met een aantal initiatiefnemers van het referendumcomité Sylvia Fennis, Sonja Brilman en John Zondag en hun motieven hiertoe. Brilman: ‘Wij kwamen na de inspraak en na de commissievergadering Ruimtelijke Ordening vorige week tot de conclusie dat er niet serieus ingegaan is op de stadsbrede inspraak tijdens de extra inspreekavond. Het was alsof de raad dacht: ‘Oké, vooruit, nog even inspraak aanhoren en dan kunnen we weer door. Vervolgens is ook het ongevraagd advies van stadsdeelcommissie Noord niet door de raad besproken’.

 Flexibel met natuur omgaan

De angel zit hem er onder andere volgens een flink aantal insprekers van de vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 10 januari j.l. in dat de nieuwe beleidskaders de minimaal benodigde stedelijke natuur moeten borgen, maar tegelijkertijd in 85 gebieden in de stad flexibel met natuur mag worden omgegaan en bijvoorbeeld worden verplaatst als de raad instemt met bouw of andere inpassingen in zo’n gebied. Voor Noord, waarin veel van deze ‘bijzondere gebieden’ zijn opgenomen waar straks ‘flexibel’ mag worden omgegaan met stedelijk groen, zie je dat hierbinnen ook gebieden van de hoofdgroenstructuur vallen met cruciale ecologische verbindingen, die elders in de nieuwe kaders hoofdgroenstructuur juist wordt opgevoerd als versterking.

Tijdens de inspraakavond van 10 januari j.l. stelde raadslid van Renssen (Groen Links) voor om een aantal van deze ‘bijzondere gebieden’ die als eerste aan de beurt komen, als experiment te beschouwen en te kijken of dit goed gaat en dat dan op termijn te evalueren. Ondertussen geldt dan wel het staande beleid. Achteraf corrigeren echter, wijst de praktijk uit, is heel lastig en gaat heel langzaam. Het is natuurlijk de vraag of natuur die tijd heeft tegenwoordig.

Natuur geen meubelstuk

Sylvia Fennis, eveneens betrokken bij Red Amsterdam Noord: ‘In deze gebieden mag, als zo’n gebied aan de beurt komt en de raad het goedkeurt, natuur ‘verplaatst mits versterkt’. Dat klinkt mooi. Maar hoe dan en waarheen? Welke ruimte is er nog over? Hoe gaat dit worden uitgevoerd? Natuur is geen meubelstuk! Er is geen borging dat het dan goed komt met de natuur die daar wordt verplaatst. Natuur heeft bovendien jaren nodig om te herstellen en op te bouwen. Verdichten van de stad mag niet ten koste van de leefkwaliteit. Begin eerst maar eens met compenseren want we halen al jaren de groennorm niet eens meer’.

De Rekenkamer metropool Amsterdam schreef in 2020 nog een zeer kritisch rapport over het gebrek aan groen in de stad. Het is zeer de vraag of die kritiek wordt gehoord door de politiek.

Groennorm

Volgens John Zondag, architect en vanuit Noord lid van het referendumcomité wordt het niet halen van de groennorm vaak aangemoedigd door de gemeenteraad zelf: ’Als de raad erop gewezen wordt, stemt ze vervolgens gewoon in met het niet voldoen aan de groennorm (minimale ondergrens aan groen per woning) door toe te staan dat er twee keer zoveel woningen mogen komen dan de bedoeling was, zie bijvoorbeeld in het Hamerkwartier of Buiksloterham’.

Waren jullie verrast over het resultaat van het aantal ondertekeningen voor het referendumverzoek?

‘Ja wij waren totaal verrast. Donderdag was de tussenstand 2800. Dat vonden we al fantastisch, maar het werden er 18506 en dit in anderhalve dag! Dit zegt dat natuur, groene omgeving en ecologie Amsterdammers enorm bezighoudt, dat zij dit heel belangrijk vinden in hun directe leefomgeving. Het zegt ook dat er weinig vertrouwen in is dat dit bij de politiek, dit college in goede handen is’

Wat is jullie boodschap aan de politiek en aan Amsterdammers?

‘Onderzoek wijst uit dat het vanaf de start betrekken van alle ‘stakeholders’ tot kwalitatief goede resultaten leidt. Vertrouw hierin ook uw burgers. Neem bewoners serieus. Maak gebruik van lokale expertise, zorg voor heldere regels en kaders, die navolgbaar zijn. Amsterdam heeft nu nog, een mooie Hoofdgroenstructuur met de Scheggen als basis. Behoud dit, versterk het!’

De boodschap en verzoek aan Amsterdammers van de initiatiefnemers is eveneens helder: ‘Amsterdammers uw steun voor de stadsnatuur is echt overweldigend, u die in de buurten van Amsterdam woont, bent ervaringsdeskundig en laat nu zien wat u belangrijk vindt!’ 

Een ijsvogel in Amsterdam Noord