Ecologische kaart biedt kansen aan natuur in Noord

Nieuws
Het Rietland, Amsterdam-Noord. Onderdeel van de Schellingwouderscheg
Het Rietland, Amsterdam-Noord. Onderdeel van de Schellingwouderscheg (Foto: F. Hallema)

De druk op hét unique selling point van Noord, groen en natuur, wordt door bouwplannen en wegenaanleg steeds groter. De gloednieuwe Ecologische Kaart biedt kansen om de natuur in Noord niet het onderspit te laten delven bij bouw- en ontwikkelingsplannen. Dat is de boodschap van dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie van Noord.

door Tom Tossijn

Stedenbouwkundigen, vergunningverleners, projectontwikkelaars, bouwers en planners opgelet! De ecologie kijkt in het vervolg over uw schouders mee bij bouw- en ontwikkelingsplannen in Noord. De tijd dat groen, flora en fauna niet of nauwelijks meetelden bij (groot)stedelijke bouw- en ontwikkelingsplannen is definitief voorbij. Het stadsdeel Noord heeft sinds afgelopen woensdagavond een instrument tot haar beschikking om ecologie zwaarder te laten wegen bij de aanpak van stedelijke ruimtelijke projecten: de Ecologische Kaart.

Niet dat die kaart juridisch spijkerhard gebruikt kan worden als één-op-één toets: het is geen Wet van Meden en Perzen. Maar wél biedt de kaart, als onderdeel van de al eerder vastgestelde Landschapskaart Noord, aanwijzingen om groen, flora en fauna zo min mogelijk te benadelen bij bouwplannen en zoveel mogelijk een rol te laten spelen bij de aanleg van nieuwe wijken, wegen, winkelcentra, woongebieden en bedrijvenlocaties. De stadsdeelcommissie stelde afgelopen woensdagavond unaniem de nieuwe Ecologische Kaart vast.

Natuur in Noord

De natuur, ook de natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur, moet haar plaats krijgen in de anders té eenzijdig op wonen, werken en verkeer gerichte stedelijke planning. Vanaf de inleiding tot het laatste woord laat, inclusief tekeningen, de Ecologische Kaart zien dat de natuur veel meer in het zich snel ontwikkelende Noord moet en kan worden gerespecteerd en extra impulsen kan krijgen.

Bijzonder is dan ook dat de Ecologische Kaart de afgelopen maanden in nauwe samenwerking is opgesteld tussen stadsdeel en lokale bewoners- en natuurorganisaties zoals onder andere De Groene Longen, Stichting Vliegenbos, Centrale Dorpenraad, de Bond van Volkstuinders en de Damesbende van Buiksloot.

Er is dus een breed draagvlak voor de maatregelen die nu in de Ecologische Kaart zijn vastgelegd. Daarbij is een punt van belang dat ook in de Stopera de handen meer voor groene ontwikkelingen op elkaar komen. Dit gebeurt onder andere in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050, waarin het pleidooi staat voor ‘rigoureus vergroenen’. Noord kan daarbij, als groen en natuurlijk stadsdeel, bij uitstek een voorbeeldrol vervullen.

Troeven

Noord is ruimschoots geschikt om groen en blauw als essentie vast te leggen, als habitat voor vele dieren- en plantensoorten. Het stadsdeel heeft qua natuur en landschap liefst zes sterke troeven die medebepalend zijn bij ontwikkelingsplannen of juist om rust en ruimte op verschillende plekken te garanderen. Die zes troeven zijn: het stille en natte veenweidegebied van Waterland, bossen en bosplantsoenen (Vliegenbos!), bloemrijk grasland in onder andere parken, struweel en ruigten zoals in het Rietland, water en polders, zelfs het versteende stedelijk gebied met uitnodigende plekken voor huismus, vleermuizen en slechtvalken.

Met al die troeven laat Noord zien dat veelzijdig groen en blauw, als biotoop voor talrijke soorten, dé kern is van ons groene Noord. Al zal dat niet juridisch afdwingbaar zijn zoals commissielid Canan Uyar vaststelde. En zoals portefeuillehouder Brahim Abid tijdens de commissievergadering – via een monitorverbinding, want hij was ziek – duidelijk op een rijtje zette: “Wat we moeten hebben als gemeente is zelfdiscipline. Dan moeten we als Noord met de Ecologische Kaart in de hand voorop lopen en anderen overtuigen. Je moet er als bestuur zelf aan trekken, zonder directe bevoegdheden, maar wél door veel te stimuleren en initiatieven van bewoners te bevorderen”.

Het advies van de stadsdeelcommissie aan het Dagelijks Bestuur was positief. Toch nog een paar opmerkingen door de fracties: onder andere dat juist natuur en groen onder druk kan komen te staan bij de tomeloos uitbreidende bouwplannen. Integraal meewegen van groene belangen is dan ook geboden, al dreigt volgens het advies vrijblijvendheid, zelfs met zo’n gedegen verhaal als de Ecologische Kaart. Misschien dat een jaarlijkse lijst van geslaagde projecten kan helpen: plekken waar de Ecologische Kaart en de Landschapskaart succesvol zijn ingezet, aldus het commissie-advies.