Grote stap voor woonzorglocatie voor ‘0 tot 100’

Algemeen
Nils Langedijk bij de locatie van de voormalige Mariaschool. 'De behoefte aan zorgwoningen in Langedijk is groot. Dit plan is een belangrijke stap voor de toekomst.'
Nils Langedijk bij de locatie van de voormalige Mariaschool. 'De behoefte aan zorgwoningen in Langedijk is groot. Dit plan is een belangrijke stap voor de toekomst.' (Foto: Vincentdevriesfoto.nl)

LANGEDIJK - In april 2018 is een intentieovereenkomst tussen Stichting Kinderopvang Langedijk, Stichting Atrium, het Horizon Zorgcentrum en de gemeente Langedijk ondertekend om gezamenlijk te komen tot de bouw van een Integraal Kind- en Ouderen Centrum (IKOC) in Noord-Scharwoude. Het idee is dat er een plek komt voor mensen ’van nul tot honderd’ waar woon-zorgfuncties voor ouderen worden gecombineerd met opvang en onderwijs. De eerste grote stap naar het tot stand komen van dit centrum is gezet en de reacties vanuit de gemeenteraad zijn enthousiast. 

De groeiende behoefte om meer huisvesting van ouderen in ons dorp te realiseren lijkt daarmee een grote stap voorwaarts te maken. Minimaal vijftig zorgwoningen van het Horizon Zorgcentrum zullen naast het Integraal Kindcentrum Waterrijk aan de Tulpenstraat 2 gebouwd gaan worden.

Geschiedenis

Op de plaats waar het IKOC moet komen, stond voorheen de Mariaschool. De toenmalige Stichting Atrium besloot tot een fusie te komen van deze school met De Duizend Eilandenschool. Zo ontstond per 1 augustus 2018 aan de Schoolstraat een nieuwe school, IKC Waterrijk. Voor deze school en de opvangfuncties is vernieuwing nodig om aan de hedendaagse eisen voor kwalitatieve opvang en onderwijs, binnenklimaat en duurzaamheid te voldoen, Bovendien is het gebouw aan de Schoolstraat te groot voor het integraal kindcentrum. 

Het nieuw te bouwen IKOC biedt dus onder andere plaats aan vervangende huisvesting voor het integraal kind centrum Waterrijk. Na de samenvoeging van Stichting Atrium, Stichting De Blauwe Loper en Stichting Kinderopvang Langedijk tot Allente, raakt het proces in een stroomversnelling. 

Toenemende vraag naar huisvesting voor ouderen

Horizon Zorgcentrum in Langedijk ervaart een toenemende vraag naar huisvesting voor ouderen. In gezamenlijkheid wordt contact met de gemeente gezocht. Na het bereiken van overeenstemming wordt het proces in werking gezet om te onderzoeken hoe invulling aan de onderzoeksvragen gestalte kan worden gegeven. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, met als doel de realisatie van een Integraal Kind- en Ouderen Centrum. Inmiddels lijkt het erop dat het IKOC er inderdaad over enige tijd zal staan. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een IKOC met vijftig woon-zorgeenheden mogelijk is aan de Tulpenstraat. Wel zal het noodzakelijk zijn - onder meer om te zorgen voor voldoende afstand tussen de bebouwing en het voetbalcomplex van LSVV - om de watergang tussen de bouwlocatie en de Tulpenstraat te verleggen naar de grens met het LSVV-complex. Hierdoor wordt de Potjessloot direct doorvaarbaar aangesloten op de Achterburggracht.

Waarom eigenlijk een IKOC in Langedijk?

Waarom eigenlijk een IKOC in Langedijk? Hiermee ontstaat een IKC in combinatie met een woonvoorziening voor ouderen met een brede maatschappelijke meerwaarde. Dat is de wens van zowel de onderwijs-, als zorgbestuurders. Iedereen is er immers bij gebaat als kinderen onderwijs kunnen krijgen in het eigen dorp, maar ook dat opa en oma om de hoek wonen. Contacten tussen de verschillende generaties worden op die manier aangemoedigd. In een brief aan de omwonenden van het voormalige schoolterrein benadrukt de gemeente dat er nog een concreet plan moet worden gemaakt. Volgens wethouder Nils Langedijk is het de bedoeling dat dit plan in samenspraak met de buurt tot stand komt. Tijd om met de wethouder in gesprek te gaan.

Wethouder Langedijk

Wethouder Nils Langedijk vertelt hoe enthousiast er op de plannen gereageerd is door het college en de raad. “Anders had ik dit voorstel ook niet naar de gemeenteraad verzonden. De behoefte aan zorgwoningen in Langedijk is namelijk groot. Mensen worden ouder en iedereen wil graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarnaast is voor goed onderwijs en opvang huisvesting nodig, die voldoet aan de eisen van deze tijd. De gemeente heeft € 500.000,- vrijgemaakt om het plan met 50 zorgwoningen, onderwijs en opvang verder uit te werken. Belangrijkste stappen die nu gezet gaan worden zijn onder andere het bespreken van de plannen voor het gebouw met omwonenden en bijvoorbeeld LSVV, het opstellen van het bestemmingsplan en het treffen van de voorbereidingen voor het bouwrijp maken locatie en de sloop van de huidige gebouwen. De gemeenteraad beslist in 2022 over het definitieve ontwerp en het aanvullend benodigde budget.” 

Vraag: Is het voorbereidingskrediet van een half miljoen gedekt en al goedgekeurd? “Ja, dat bedrag is goedgekeurd en beschikbaar.”

Hoe hoog kan er gebouwd worden?

Wethouder Langedijk: “Wat de hoogte betreft is er ruimtelijk gekeken, wat maximaal zou kunnen op deze locatie. Qua hoogte en breedte, maar ook stedenbouwkundig in relatie tot de katholieke kerk bijvoorbeeld. Hieruit komt naar voren dat je op deze locatie niet hoger moet bouwen dan vijf hoog. De volgende stap is nu om in samenspraak te komen tot een definitief ontwerp. Of het vijf hoog wordt hangt af van deze stap.” 

Plannen als deze kennen verschillende fasen. Om te bepalen of het IKOC überhaupt haalbaar en betaalbaar was, is eerst grofweg gerekend en getekend. Op basis daarvan is het plan verder verfijnd en ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit het voorgelegde plan blijkt dat het verleggen van de huidige watergang belangrijk is. Door het verleggen van de watergang naar de andere zijde van de voormalige Mariaschool locatie wordt deze verbonden met de omgeving en wordt de toegankelijkheid van de locatie verbeterd. Ook is er door het verleggen van het water geen brug meer nodig. Op deze manier ontstaat er ook meer afstand tussen de woonvoorzieningen van de ouderen en de voetbalvelden wat een positief effect heeft op de geluidsbelasting.

Meer afstand tussen de ouderen en de voetbalvelden

De gemeente wil graag in samenspraak met de bewoners komen tot een definitief ontwerp / plan. Hiervoor wordt de buurt binnenkort uitgenodigd. “Al met al ben ik zeer blij met deze ontwikkelingen. Zij laten zien dat er een grote behoefte bestaat om tot woningbouw op een centrale plaats binnen ons dorp te komen. Vanzelfsprekend moet er dan wel daarvoor ruimte en parkeergelegenheid zijn!”

Elfred Bakker en Ingeborg Korthals-de Bos

Vervolgens krijgen Elfred Bakker, lid van het college van bestuur van Stichting Allente en Ingeborg Korthals- de Bos, bestuurder van het Horizon Zorgcentrum het woord. Elfred: “In de laatste gemeenteraadsvergadering van 12 oktober 2021 is een positief besluit genomen over het voorbereidingskrediet voor de realisatie van het IKOC. Na het realiseren van het IKOC zullen de opvang- en onderwijslocaties van IKC Waterrijk naar het IKOC verhuizen. IKC Waterrijk verdwijnt niet, maar wordt verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw aan de Tulpenstraat. Dat betekent dat de huidige panden aan de Schoolstraat geen opvang- en onderwijsbestemming meer hebben. Wat de nieuwe bestemming wordt van deze panden of dit grondgebied is ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Dijk en Waard. Wat is het belang dat jeugd en ouderen bij elkaar wonen? 

Ouderen kunnen de leerlingen voorlezen en dingen vertellen

Vanuit meerdere onderzoeken is gebleken dat vanuit samenwerkingsvormen tussen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en ouderen voor beide doelgroepen een stimulerende werking uitgaat. Ouderen kunnen vanuit eigen ervaring vertellen over onder andere de omgeving, beroepen, manieren van spelen en woon- leefomstandigheden van 60-70 jaar terug. Zij kunnen de leerlingen ondersteunen bij het leren werken in de moestuin en het verzorgen van het kleinvee. Zij kunnen de peuters en kleuters voorlezen en samen genieten van de reacties van elkaar. De leerlingen nodigen de ouderen uit bij hun vieringen en samenkomsten om hiervan in gezamenlijkheid te genieten. Kinderen kunnen samen met de ouderen spelletjes spelen en wellicht zelfs uitdagen om met hen te gamen op de computer! Van ontmoetingen tussen jonge(re) kinderen en demente bejaarden is bekend dat hierdoor het proces van dementie kan worden vertraagd.”

Alleen maar positieve verwachtingen

“Oudere leerlingen kunnen de zorgmedewerkers helpen met het begeleiden van ouderen naar activiteiten, het brengen van koffie en thee of het voorbereiden van de maaltijden. Kortom: voor zowel jongeren als ouderen zijn er alleen maar positieve zaken te vermelden! Tenslotte hebben we als opvang en onderwijs de opdracht om kinderen voor te bereiden op deelname binnen de samenleving. Hier komen zij ook in aanraking met allerlei leeftijdsgroepen. Hoe mooi is het dan niet dat jongeren met respect omgaan met de ouderen? Binnen de woningen van Horizon Zorgcentrum wordt geprobeerd de ouderen zo lang mogelijk deel uit te laten maken van de samenleving. Hoe mooi is het dan niet dat zij binnen hun directe leefomgeving hun kennis en ervaringen mogen delen en doorgeven aan de nieuwe generatie en hiermee mogen ervaren dat zij van grote waarde zijn voor de samenleving?”

Voor wie zijn de toekomstige woningen in het IKOC bestemd? Ingeborg: “De woningen zijn bedoeld voor oudere mensen die ondersteuning nodig hebben voor lichamelijke zorg of een lichte vorm van dementie en hiervoor een indicatie Wet Langdurige Zorg hebben. Voor mensen met vergevorderde dementie zijn er geschikte appartementen in Horizon Zorgcentrum aan de Boeier, waar overigens ook veel behoefte aan is. De woningen van het IKOC worden huurappartementen. Ik sluit mij helemaal aan bij de woorden van Elfred over het belang van ouderen en jeugd die samengaan. De interactie met leerlingen draagt er aan bij dat men zich onderdeel voelt van een gemeenschap. Een actief onderdeel hiervan uitmaken is bevorderend op het welzijn van ouderen. ” Hoe zit het met de eventuele geluidsoverlast voor de oudere toekomstige bewoners? “ Natuurlijk maken spelende kinderen op het speelplein geluid. Bekend is ook dat ouderen, die vaak grootouders zijn, kunnen genieten van de spelende kinderen en zich hierbij weinig aantrekken van het geluid dat de kinderen maken. De levendigheid van jeugd is juist een voordeel. En het al vroeg leren omgaan met ouderen buiten hun eigen familiesfeer draagt hopelijk bij tot de ontwikkeling van de leerlingen.”

Het is duidelijk dat bij alle betrokkenen het enthousiasme over het toekomstige IKOC groot is. Het geeft tevens aan dat er, naast goede opvang- en onderwijsvoorzieningen, ook grote behoefte is om voor ouderen goede en betaalbare woonruimtes te creëren.

(door Ben Wansink)