Lijsttrekkers Dijk en Waard delen hun mening over: voorrang voor fietsers

Politiek
Afbeelding
(Foto: Rodi Media)

DIJK EN WAARD - De gemeenteraadsverkiezingen in Dijk en Waard staan voor de deur. In de aanloop naar de verkiezingen krijgen de lijsttrekkers van de twaalf partijen elke week een stelling voorgeschoteld waarover zij kort en bondig hun mening mogen geven. De stelling van deze week luidt: 

‘Fietsers moeten altijd voorrang krijgen, zelfs ten koste van de doorstroming’

Milo Poland, D66: Eens, Dijk en Waard kenmerkt zich als een plek waar alles eenvoudig met de fiets bereikbaar is. D66 Dijk en Waard wilt dit stimuleren. Helaas zijn er elk jaar nog steeds te veel ongelukken tussen fiets en auto. Binnenstedelijk heeft een fietser de ruimte en voorrang nodig. Fietspaden moeten gemoderniseerd en verbreed worden. Daarnaast wil D66 in samenwerking met de andere gemeenten in de regio meer snelfietsroutes laten aanleggen zodat je sneller van kern tot kern rijdt. Auto’s en vrachtverkeer gebruiken zoveel mogelijk de provinciale wegen (bv N242). Daarvoor is het van belang dat provinciale wegen verbreed worden en een goede aansluiting hebben op Dijk en Waard.


Milo Poland- Aangeleverd


Falco Hoekstra, VVD: Oneens. In Dijk en Waard kan iedereen veilig van A naar B. Daar investeren wij dan ook in. We kiezen voor betere fietsverbindingen en meer aandacht voor verkeersveiligheid op kruispunten. Zo kunnen onze kinderen veilig naar school. Op sommige plekken moeten fietsers voorrang krijgen, op andere plekken juist de auto. We gebruiken ons gezond verstand, maken gebruik van adviezen van experts en gaan in gesprek met de buurt voor de beste oplossing.


Falco Hoekstra - Aangeleverd

Carmen Bosscher, FvD: Jarenlang is er veel gebouwd, maar daarbij is weinig rekening gehouden met de bereikbaarheid en de rol van D&W als regionaal verkeersknooppunt. Het verder frustreren van de doorstroming is niet gewenst en oneerlijk naar burgers en bedrijven buiten Dijk en Waard. Denk ook aan de gevolgen voor de nooddiensten. FvD pleit voor fietssnelwegen waarover fietsers zich, gescheiden van het autoverkeer, snel door de regio kunnen bewegen en voor een fijnmaziger 24/7 OV-netwerk voor betere landelijke bereikbaarheid.


Carmen Bosscher - aangeleverd

Joke van Ruitenbeek, Senioren Dijk en Waard: Dijk en Waard moet een fietsvriendelijke gemeente zijn. Een goede infrastructuur is belangrijk voor de gemeente. Dit is niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar ook op de in- en uitvalswegen noodzakelijk. Bereikbaarheid en doorstroming dienen prioriteit te hebben. Eenduidigheid voor fietsers bij rotondes. Vanwege de verkeersveiligheid willen we geen tweerichtingsverkeer voor fietsers mee op de rotonde.


Joke van Ruitenbeek- Richard Rood

John Does: DOP: Wij willen fietsverkeer stimuleren. Fietsen is goed voor de gezondheid en het milieu. Daarbij horen goede fietsverbindingen, waarbij op doorgaande wegen vermenging van snel- en langzaam verkeer waar dat kan moet worden vermeden. Wij willen zoveel mogelijk fietspaden die losstaan van het autoverkeer. Het is onwenselijk wanneer fietsverkeer een verstorende werking heeft op het doorgaande snelverkeer. Stilstaand autoverkeer zorgt voor plaatselijke vervuiling van de leefomgeving en daardoor een slechter leefklimaat.


John Does - Aangeleverd

André van der Starre, Authentiek Dijk en Waard: Oneens. Bij de wet is het geregeld dat rechts voorrang heeft, dat geldt zowel voor fietsers en auto’s zodat er een goede doorstroming is. Een goede harmonisatie van auto’s en fietsers vinden wij zeer belangrijk. In andere situaties, zoals wegversmallingen, is het geven en nemen en niet wie het sterkst of het snelst is als het dus een goede doorstroming voor verkeer oplevert.


Andre van der Starre - Aangeleverd

Rob Planken, Lijst Planken: Alle soorten verkeer horen efficiënt en veilig te kunnen plaatsvinden. Zwakker verkeer dient zoveel mogelijk via eigen routes te verlopen. Speciale aandacht voor snelle fietsverbindingen tussen kernen en dorpen. Bij nieuwbouw gescheiden verkeersstromen altijd meenemen in ontwerp. Voorkomt onnodige hinder voor ander verkeer en bewoners. Fietsen bij voorkeur over vrij liggende fietspaden. Waar dat niet kan, zo snel mogelijk (deels) ombouwen naar fietsstraat. Wat in elders kan, moet hier ook kunnen!


Rob Planken - Aangeleverd

Floris de Boer, Lokaal Dijk en Waard: Lokaal Dijk en Waard zet stevig in op het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Wij vinden het zeer belangrijk dat een ieder zich veilig door Dijk en Waard kan bewegen. Dit betekent voor Lokaal Dijk en Waard dat op plekken waar kinderen een drukke weg moeten oversteken om bij school te komen, er maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen hoeven echt niet ten kosten te gaan van de doorstroming. Denk hierbij aan een fietstunnel of -brug.


Floris de Boer - Aangeleverd

Fred Ruiten, ChristenUnie: Eens. Langzaam verkeer moet voorrang krijgen om de woonomgeving leefbaarder, veiliger en duurzamer te maken. Goede wandel- en fietspaden stimuleren beweging en maken het aantrekkelijker om de fiets te pakken. Voor autoverkeer geldt: Snel en veilig náár je wijk, rustig en veilig ín de wijk. Door kruis- knelpunten slim aan te passen vergroten we de veiligheid en verbeteren de doorstroming. Waar mogelijk worden snelfietspaden aangelegd en nieuwbouw en herstructurering van wijken doen we fiets- en kindvriendelijk.


Fred Ruiten - Aangeleverd

Naïma Ajouaau, PvdA: De PvdA ziet twee grote voordelen aan het nemen van de fiets. Ten eerste is het de meest duurzame mogelijkheid om jezelf van A naar B te vervoeren zodat er geen broeikasgassen vrijkomen. Ten tweede komen we aan onze lichaamsbeweging door de fiets te nemen in plaats van andere vervoersmiddelen. Daarom moeten we het voor voldoende inwoners aantrekkelijker maken om de fiets te nemen. Dit willen wij doen door de fietsers voorrang te geven in het verkeer.


Naima Ajouaau - Aangeleverd

Jasper John, CDA: Oneens, het is van belang dat iedereen zich snel en vooral veilig door de gemeente kan verplaatsen. Hierbij is het vaak zoeken naar een goede balans tussen auto’s, fietsers en voetgangers. Per gebied kan verschillen wie hierbij voorrang krijgt. Dit betekent dat bij het binnenkomen en verlaten van de gemeente auto’s vooral de prioriteit hebben. Daarentegen moeten in wijken en rondom scholen fietsers en voetgangers voorrang hebben. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich snel en veiling binnen de gemeente kan verplaatsen.


Jasper John - Aangeleverd

Soledad van Eijk, GroenLinks: Wij zijn het volledig eens met deze stelling! We kiezen voor leefbaarheid van de woonomgeving en veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat begint door bij de (her)inrichting van de wegen en straten in Dijk en Waard de veiligheid van fietsers, voetgangers en spelende kinderen als uitgangspunt te nemen. Daarmee wordt Dijk en Waard leefbaarder en veiliger voor iedereen.


Soledad van Eijk - Aangeleverd