Hart van Hoorn stelt college vragen over bescherming persoonsgegevens

Nieuws
"Privacy en gegevensbescherming zijn van vitaal belang voor het vertrouwen van onze inwoners in de overheid."
"Privacy en gegevensbescherming zijn van vitaal belang voor het vertrouwen van onze inwoners in de overheid." Foto: Pixabay

HOORN - De gemeente maakt dagelijks gebruik van een aanzienlijke hoeveelheid gegevens van burgers en ondernemers. “Deze gegevens dienen met uiterste zorg te worden behandeld, met het oog op de privacy van de burger. Privacy en gegevensbescherming zijn van vitaal belang voor het vertrouwen van onze inwoners in de overheid”, benadrukt Chris de Meij van Hart van Hoorn.

De Wet persoonsgegevens fungeert als leidraad voor gemeenten, waarbij strikte richtlijnen worden gesteld voor het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonlijke informatie. Het naleven van deze wet is niet alleen een juridische verplichting, maar ook een morele verantwoordelijkheid jegens burgers. Een ander belangrijk aspect is de omgang met politiegegevens, waarbij de Wet politiegegevens (Wpg) het wettelijk kader vormt. Deze wet reguleert de verzameling, opslag, gebruik en deling van politiegegevens, met speciale aandacht voor de bescherming van de privacy van individuen. Voor Hart van Hoorn is het essentieel om ervoor te zorgen dat de verwerking van gegevens door de gemeente voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld.

Chris: “Uit eerdere controles uit 2021 blijkt dat verbeteringen nodig zijn. Zo is de jaarlijkse interne audit niet uitgevoerd en voldoet de gemeente nog niet volledig aan de Wpg. We moeten ervoor zorgen dat de noodzakelijke verbeteringen worden doorgevoerd om de privacy van onze inwoners te waarborgen. Hart van Hoorn wil erop toe zien dat de noodzakelijke verbeteringen zijn geeffectueerd. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid de privacy en de rechten van individuen optimaal beschermd en datalekken worden voorkomen. Datalekken kunnen ernstige gevolgen hebben voor slachtoffers. Mensen kunnen financieel getroffen worden, bijvoorbeeld door identiteitsfraude en oplichting. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist onder andere dat gemeenten een rechtmatige grondslag hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, dat zij transparant zijn over hoe zij gegevens verwerken en dat zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beschermen. Daarnaast is de gemeente verplicht om vierjaarlijks een externe audit uit te laten voeren. Hart van Hoorn is benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek en het daarop gebaseerde verbeterplan.” Ten slotte vraagt Hart van Hoorn aandacht voor de toepassing van algoritmes en AI. “Beide zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Algoritmes bieden een hoop kansen. Tegelijkertijd kan door onverantwoorde ontwikkeling of inzet van algoritmes grote schade ontstaan. Onjuiste data of data die gebaseerd zijn op foutieve aannames, kunnen grote risico’s voor onze inwoners met zich meebrengen. Wij willen weten welke afspraken binnen de gemeente zijn gemaakt over het gebruik van algoritmes en AI.”