Maximaal 240 extra woningen op de Kade erbij

Algemeen
 Op de Kade zou nog ruimte zijn voor 240 extra woningen.
Op de Kade zou nog ruimte zijn voor 240 extra woningen. (Foto: CW)


Het college gaat het bestemmingsplan zo aanpassen dat de bouw van maximaal 240 extra woningen op de Kade mogelijk wordt. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief (RIB) die wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) eind vorige week naar de raad stuurde.

Chrit Wilshaus

Inmiddels zijn er sinds de start in 2020 ruim 170 woningen gebouwd, waarvan 100 in de betaalbare sector. Om verschillende redenen, onder meer de verstedelijkingsstrategie van de provincie en wensen vanuit de gemeenteraad, is een verdichtingsstudie voor deze nieuwbouwlocatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat, mede door de ligging vlakbij het metrostation, de Kade geschikt is voor de bouw van meer woningen. De afgelopen periode waren er gesprekken met de ontwikkelaar  om na te gaan of, uitgaande van de huidige realisatieovereenkomst, extra (betaalbare) woningen gebouwd zouden kunnen worden. Daarbij is door de gemeente de wens ingebracht om nadrukkelijk aanbod te creëren voor groepen die momenteel niet goed terechtkunnen op de woningmarkt hebben. Zoals jongeren, alleenstaanden en ouderen. ‘Het is gelukt om met de ontwikkelaar tot overeenstemming te komen over de omvang van de te bouwen extra woningen en de wijze waarop die verdichting kan worden gerealiseerd’, aldus Kuiper.

Mogelijk maken
In het nieuwe beeldkwaliteitsplan zijn de wensen van de gemeenteraad meegenomen. ‘Evenals een addendum (aanvulling, red.) op de in 2017 gesloten realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar. Met de recente bekrachtiging van dat addendum zegt de gemeente toe om een herziening te schrijven op het bestemmingsplan van De Kade en om de bouw van maximaal 240 extra woningen mogelijk te maken.’ Ook de verwezenlijking van (zorg)voorzieningen zoals winkels, kinderopvang of fysiotherapie zou mogelijk blijven. Daarbij wordt gedacht aan locaties als de Taanschuurpolder en het Halteplein. De combinatie van voorzieningen, de verdichting van deze nieuwbouwwijk met een groot aantal (betaalbare) woningen, levert volgens het collegelid de ingrediënten op voor een evenwichtige opbouw van de wijk, volgens de beleidsdoelstellingen. De gemeente is met de gebiedsontwikkelaar overeengekomen dat hij bijdraagt in de kosten van extra voorzieningen en het Stationsplein. Daarnaast betaalt de gemeente een bijdrage per woning. Verder stellen alle partijen gezamenlijk een plan op om de camperplaats langs de Nieuwe Waterweg aantrekkelijk in te richten

Klimaatadaptief
Van de toe te voegen (betaalbare) woningen bestaat straks  66 procent uit sociale huurwoningen. De overige 34 procent van de huizen valt in de categorie betaalbare koopwoningen. Die nieuwe woningen zullen duurzaam gebouwd worden, benadrukt wethouder Kuiper in zijn RIB. ‘Daarnaast wordt aan de ontwikkelaar de verplichting opgelegd om de tuinen klimaatadaptief aan te leggen, zodat het regenwater kan worden afgevoerd.’ Hiervoor is ook subsidie van de provincie ontvangen. Voor het verbreden en aanpassen van de Taanschuurkade, met een middenberm en een tweezijdig fietspad, betaalt de gemeente een afkoopsom. Dit kan deels uit een subsidie worden gefinancierd en voor de rest komt het ten laste van het krediet Ontsluiting de Kade, dat mede dient als cofinanciering voor de subsidie, laat Kuiper weten. Met het ondertekenen van het addendum verplicht de gemeente zich om het bestemmingsplan hiervoor aan te passen om zo de bouw van extra woningen (verdichting) mogelijk te maken.

Van Gelderenterrein
Het naastgelegen Van Gelderenterrein maakt trouwens geen deel uit van deze overeenkomst. Voor deze locatie wordt onderzocht welke nieuwbouwplannen mogelijk zijn. Hierbij wordt nu gekeken naar de doelgroepenverordening om woningen toe te voegen die de gemeente voor haar specifieke doelgroepen wil laten bouwen.

Lees ook: