Onmogelijk om Collectie 1900 af te stoten

Algemeen
"Naar onze opvatting laat het bestuur van het Museum Maassluis vele kansen liggen", aldus de VVM
"Naar onze opvatting laat het bestuur van het Museum Maassluis vele kansen liggen", aldus de VVM (Foto: CW)

De Vereniging Vrienden Museum Maassluis (VVMM) verwijt het college in een brief te hebben nagelaten deze vereniging te betrekken bij het voornemen de gemeentelijke kunstcollectie (Collectie 1900) van dit museum af te stoten. En dat terwijl bekend was dat de Vrienden hiertegen was.

Chrit Wilshaus

Dat had de VVMM eerder ook al laten weten aan het bestuur van Museum Maasluis (MM). Uit de brief aan het college blijkt dat deze vereniging daar zeer ontstemd over is. Volgens de VVMM had wethouder Bronsveld (CDA) haar voornemen om deze collectie (gedeeltelijk) af te stoten daarnaast inhoudelijk moeten motiveren. Wij constateren dat het college van B en W dit niet heeft gedaan maar het besluit tot afstoting enkel heeft gebaseerd op het feit dat de collectie weinig tot geen link zou hebben met het gemeentelijk beleid en noch de kunstenaars noch hun werk enige binding zouden hebben met Maassluis.’ Maar volgens de VVMM maakt de collectie al een halve eeuw onderdeel uit van de Maassluise gemeenschap en werd ze destijds onder grote dankzegging aan de schenkers door de gemeenteraad aanvaard.

Volstrekt onvoldoende
Dat wethouder Bronsveld (in een raadsinformatiebrief) stelt dat de collectie niet past in het voornemen om het museum op een andere locatie te vestigen, vinden de Vrienden ‘volstrekt onvoldoende om te komen tot een weloverwogen beleid tot afstoting van de kunstcollectie en in strijd met de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO), waaraan ook het Museum Maassluis gebonden is.’ Bovendien vindt de VVMM het vreemd dat de portefeuillehouder in haar brief aangeeft dat nu niet meer voldaan zou kunnen worden aan de voorwaarden die destijds aan de schenkingen werden gesteld. ‘Maar het college geeft niet aan waarom daar niet aan kan worden voldaan. Terwijl daar tot voor enkele jaren geleden daar nog wel aan kon worden voldaan.’

Onmogelijk
In het schrijven aan het college wijst de VVMM erop dat aan de schenkingen destijds voorwaarden zijn verbonden die toen werden geaccepteerd door de gemeenteraad. ‘Eén daarvan is dat de geschonken werken van de Collectie 1900 niet vervreemd mogen worden. Maar dat vermeldt het college niet, aldus de Vrienden. De destijds door de gemeenteraad van Maassluis geaccepteerde voorwaarden maken het volgens de VVMM onmogelijk de Collectie 1900 af te stoten. Door deze kunstwerken van de hand te doen zonder een deugdelijke voorbereidingsprocedure, schendt de gemeenteraad van Maassluis het vertrouwen wat de schenkers indertijd gaven aan de gemeenteraad’, oordelen de Vrienden, die verder van mening zijn dat er eerst een deugdelijke voorbereidingsprocedure zou moeten worden gevoerd.

Van groot belang
En wat het belang van de Collectie 1900 betreft, wijzen de Vrienden erop dat van april tot september vorig jaar in MM een tentoonstelling werd georganiseerd met werken ‘uit het veelzijdige oeuvre van Jeanne Oosting’(De zomer van Jeanne) (uit de collectie 1900). Die expositie trok landelijk veel aandacht en ruim 3000 bezoekers uit het hele land kwamen daarvoor naar Maassluis. ‘Dit bewijst dat de Collectie 1900 van groot belang kan zijn om Maassluis ook breed op de kaart te zetten. Naar onze opvatting laat het bestuur van het Museum Maassluis vele kansen liggen om de Collectie 1900 tentoon te stellen en daarvoor externe gelden bij de vele fondsen voor kunst, zowel van landelijke als regionale fondsen, aan te vragen.’