Uitbreiden (betaalbare) woningvoorraad grootste opgave op woongebied

Algemeen
Op meerdere locaties in de stad, zoals in Sluispolder-West, wordt er volop gebouwd.
Op meerdere locaties in de stad, zoals in Sluispolder-West, wordt er volop gebouwd. (Foto: CW)

Woonwensen van inwoners van Maassluis worden vooral bepaald door leeftijd en levensfase en omdat het aantal 65-plussers relatief groot is in Maassluis voornamelijk door deze groep.

Chrit Wilshaus

Dat blijkt uit het Woonwensenonderzoek MVS-gemeenten, schrijft wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) in een raadsinformatiebrief (RIB). De mogelijkheden van woningzoekenden worden volgens voornoemd onderzoek grotendeels bepaald door de woonlasten in verhouding tot het inkomen. Scheefwonen zou in Maassluis gemiddeld minder voorkomen dan landelijk (respectievelijk 22,8 procent en 25,3 procent). Mensen die willen verhuizen willen vooral naar een appartement met lift verkassen; dat is het meest gewilde woningtype. Ruim twee derde van de woningzoekenden wil een dergelijke woning, waaronder vooral ouderen.

Passende uitbreiding
Gezien de verwachte bevolkingsgroei in combinatie met het huidige woningtekort, concludeert het Woononderzoek daarnaast dat de grootste opgave voor de gemeente ligt in het uitbreiden van de (betaalbare) woningvoorraad. ‘Daarbij zou nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden met de demografische en economische context, in het bijzonder met de beperkte bestedingsmogelijkheden en de toekomstige levensopbouw van de bevolking (vergrijzing). Verder zal de uitbreiding van de woningmarkt vergezeld moeten gaan van een passende uitbreiding van de voorzieningen binnen de gemeentes. Zoals winkels, horeca, scholen, (haltes voor) openbaar vervoer, sportvoorzieningen, parken, culturele voorzieningen en ontmoetingsplekken, ook voor jongeren. Daarbij verdient de leefbaarheid en woonaantrekkelijkheid van buurten bijzondere aandacht. Evenals het verduurzamen van woningen. Dit laatste met het oog op het beheersen van de woonlasten bij de huidige zeer hoge energieprijzen.’

Laag
Op het gebied van energiezuinig mag Maassluis wat harder gaan lopen, blijkt uit de RIB. Want dat laatste ligt in Maassluis onder het landelijk gemiddelde. Het aandeel woningen met zonnepanelen is verder in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam laag vergeleken met de rest van Nederland. In Maassluis bedraagt het tien procent en in Nederland was dat zestien procent in 2021. ‘Wel is een sterke groei van het aantal zonnepanelen zichtbaar in Maassluis en zijn energie-labels verbeterd, doordat de laatste jaren veel energiezuinige nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd’, stelt Kuiper.

Jongeren
Vooral jongeren en inwoners met een laag inkomen geven in het onderzoek aan te willen verhuizen. Belangrijkste verklaring hiervoor zou zijn dat jonge inwoners met een laag inkomen doorgaans ook in minder aantrekkelijke woningen/buurten wonen.

Waarnemingen
Volgens wethouder Kuiper biedt het Woonwensenonderzoek de mogelijkheid om het gemeentelijk beleid langs de meetlat te leggen en antwoord te geven op de vraag of het (woon-)beleid van de gemeente Maassluis aansluit bij de waarnemingen die in het onderzoek zijn gedaan. De portefeuillehouder stelt dat er altijd ruimte is voor verbetering en bijstelling van beleid op basis van onderzoeksresultaten. ‘En daarom moet het beleid ook regelmatig worden geactualiseerd, gezien de situatie op de woningmarkt.’

Gewenste woningtypen
De briefschrijver komt tot de slotsom dat het huidige beleid van de gemeente goed aansluit bij de waarnemingen uit voornoemd onderzoek. ‘Een eerste voorbeeld is het inspelen op de grote vraag door meer (betaalbare) woningen te bouwen de komende jaren. Maassluis heeft een (netto-) bouwambitie van ruim 4000 woningen tot en met 2030 en heeft hierover afspraken gemaakt in de regio en met het Rijk. Daarbij wordt ook rekening gehouden met gewenste woningtypen en prijsniveau. Meer algemeen is onze woonvisie gebaseerd op demografische ontwikkelingen. Op verschillende manieren sturen we daarnaast op de verduurzaming van de woningvoorraad. Zoals via vereiste energie-labels voor toekomstige woningbouw. De waarnemingen en aanbevelingen op het onderwerp woonomgeving maken dat we inzet plegen op belangrijk aanpalende thema’s. Zoals veiligheid, sociale cohesie en het voorzieningenniveau.’

Van groot belang
Een goede, passende woning is ook in Maassluis steeds moeilijker te vinden. ‘Om de uitdagingen op onze lokale woningmarkt te kunnen aanpakken, zijn goede en bruikbare gegevens over die woningmarkt van groot belang omdat zij input zijn voor ons woonbeleid’, weet Kuiper. Samen met Vlaardingen en Schiedam maakte Maassluis gebruik van het Woononderzoek Nederland van CBS en ABF Research. Door de coronacrisis heeft het CBS deze keer echter aangegeven niet garant te kunnen staan voor voldoende respons en betrouwbare uitkomsten op gemeentelijk niveau. Om gemeenten en woningcorporaties toch te ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes heeft het Kenniscentrum van de gemeenten Maassluis en Schiedam dit woononderzoek 2022 uitgevoerd