Wethouders Kuiper en Mulder: Locatie voor sportzaal niet onderschat

Algemeen
In de Sportlaan zou een sportzaal moeten komen.
In de Sportlaan zou een sportzaal moeten komen. (Foto: )

De wethouders Sjoerd Kuiper (PvdA) en Denise Mulder (Maassluis Belang) spreken tegen dat het college de locatie om aan de Sportlaan een sportzaal te realiseren heeft onderschat als het gaat om de Wet natuurbescherming.

Chrit Wilshaus

Zij schrijven dat in reactie op de schriftelijke vragen van GroenLinks over de te bouwen binnensportaccommodatie. Volgens hen is op basis van de rapportages van een externe deskundige gebleken dat er geen overwegende bezwaren zijn met betrekking tot de andere bomen. Het beschermen van flora en fauna, zo benadrukken zij, is altijd het uitgangspunt geweest van het college. Daarom is ervoor gekozen de betreffende roekenboom dus niet te kappen maar te behouden en de sportzaal elf meter op te schuiven. Verder wordt gekeken welke stappen er nog meer gezet kunnen worden na de uitspraak van de voorzieningenrechter. Die zou, aldus Kuiper en Mulder, natuurvereniging KNNV overigens niet volledig in het gelijk hebben gesteld, zoals GroenLinks beweerde. De rechter zou alleen grond hebben gezien in wat naar voren is gebracht over de roeken om de voorziening (het schorsen van de kapvergunning) toe te wijzen. ‘De rechter was van mening dat zowel in de vergunning als in de beslissing op bezwaar teveel onduidelijkheden zaten, waardoor de rechtszekerheid niet kan worden gewaarborgd’, aldus de portefeuillehouders, die verder schrijven dat de KNNV geen gelijk kreeg van de rechter als het gaat om bijvoorbeeld de vleermuizen en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Omdat het college dit vooraf had voorzien, is een deskundige ingeschakeld ter advisering. 

Deskundigen
Op basis van de rapportages die door een externe deskundige zijn opgesteld, blijkt dat in de andere bomen geen sprake is van roeken of dat deze bomen niet geschikt zijn voor deze vogels om zich in te nestelen. En ook zou zijn gebleken dat in de andere bomen geen sprake is van roekennesten. Diezelfde deskundige heeft aangegeven dat als de nestbomen niet worden aangetast de werkzaamheden onder strikte voorwaarden zouden kunnen doorgaan.’ Dat wil zeggen: geen verstorende werkzaamheden uitvoeren tijdens het broedseizoen en dat een deskundig ecoloog bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken is. Naar een andere locatie voor de sporthal wordt vooralsnog niet gekeken. Op basis van het eerdere locatie-onderzoek is de huidige locatie de beste voor de realisatie van de sportzaal, aldus de collegeleden. Een parkeergarage (suggestie van GroenLinks) zou eveneens geen optie zijn omdat zulks geen deel uitmaakt van het plan. Verder zijn zij het oneens met de conclusie van GroenLinks dat de gemeente niet transparant zou zijn geweest tegenover de natuurvereniging.