Raadsmeerderheid: verdichting Kade kan doorgaan

Nieuws
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Dat er huizen gebouwd worden op de Kade en dat dit gebied goed ontsloten moet worden, daarover zijn alle fracties het met elkaar eens. Maar over de volgorde waarin dat zou moeten gebeuren zijn de meningen wel verdeeld.

Chrit Wilshaus

Dat bleek al twee weken geleden in de commissie en ook afgelopen dinsdagavond bij het debat in de gemeenteraad werd dat nog maar eens duidelijk. De partijen die het aan hadden gevraagd, ChristenUnie, D66 en Forum voor Maassluis waren van mening dat eerst de ontsluiting geregeld op orde moet zijn en dat de verdichting van de nieuwste woonwijk van Maassluis daarna pas verder kan gaan. Met dat doel werden twee moties aangekondigd die uiteindelijk, na lang beraad en verschillende keren schorsen, niet zouden worden aangenomen. Uiteindelijk zou een raadsmeerderheid, met uitzondering van de drie eerdergenoemde partijen, instemmen met de aanpassing van het bestemmingsplan, waardoor verdichting (lees: het bouwen van meer huizen) op de Kade mogelijk wordt.

Vertraagd

CU, D66 en Forum maakten duidelijk zich vooral zorgen te maken of de toezegging gedaan door het college om de ontsluiting te realiseren niet toch op de lange baan zal worden geschoven. De andere fracties gaven in de commissie al aan te kunnen leven met de harde toezegging van wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA). Voorstanders van het raadsvoorstel wezen erop dat het nu prioriteit geven aan de ontsluiting betekent dat de bouw wordt vertraagd. Vooral voor mensen die dringend op zoek zijn naar een nieuwe woning is dat volgens Raoul Kleijwegt (GroenLinks) geen goed nieuws. En Dick Snoeck (VVD) betoogde dat de moties niet nodig zijn als de wethouder zijn toezegging snel kan nakomen. Wel benadrukt hij, zoals eigenlijk alle volksvertegenwoordigers wensen, dat de ontsluiting goed geregeld moet zijn als de woningen klaar zijn. “Bovendien leidt vertraging tot duurdere woningen.”

Groener

Jorrit Keijzer (PvdA) zei het goed te vinden dat met het oog op de woningnood op de Kade extra woningen gebouwd gaan worden, waaronder sociale huurwoningen. Bovendien leent de locatie zich volgens hem goed voor hoogbouw, “waar omwonenden weinig last van hebben.” Verder merkt hij op dat zijn partij de harde toezegging door de wethouder voldoende vindt en dat er gebouwd moet blijven worden. Ook wees hij erop dat de wijk ondanks de verdichting groener gaat worden. Voor Monique Keus (Maassluis Belang) was de toezegging dat de ontsluiting wordt meegenomen in de Wegenstructuurvisie voldoende om te kunnen instemmen met het voorstel. Ook Henrike Heijboer (CDA) liet weten tevreden te zijn met de toezegging. Volgens haar de Kade kansen. Bovendien wees zij op het risico dat Maassluis wel eens door het Rijk toegezegde subsidies zou kunnen mislopen als de bouw wordt vertraagd.

GroenLinks. Worden extra betaalbare woningen gebouwd bij het verdichtingsplan. Juichen toe. Kan wel tandje bij wat groen betreft, daarom dienen we motie CU mede in. Andere motie geen voorstander van.

Oproep

Wethouder Kuiper verdedigde uitvoerig het standpunt van het college om verder te gaan met de bouw en ondertussen plannen te maken en te werken aan de ontsluiting van de wijk. Ook wees hij erop dat de gemeenteraad in 2019 een oproep deed aan het college om te kijken naar de mogelijkheid van het bouwen van meer betaalbare woningen. In overleg met projectontwikkelaar Appelbloesem is dat gelukt, aldus de portefeuillehouder, die er verder op wees dat voordat de extra woningen gebouwd kunnen worden “we weer een tijd verder zijn.” Ook passende extra woningen volgens hem binnen de Wegenstructuurvisie.