Nieuwe prestatieafspraken over wonen gemaakt

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Voldoende betaalbare en duurzame woningen, met zorg en begeleiding voor degene die het nodig hebben. Dat is in het kort waar de prestatieafspraken die gemeente Maassluis, VBBM (Vereniging Bewoners Belangen Maassluis) en Maasdeltagroep met elkaar gemaakt hebben op neerkomen en waar zij gezamenlijk aan gaan werken.

Chrit Wilshaus

En dat betekent onder meer werken aan de betaalbaarheid van woningen. Zoals via afspraken over het huurprijsbeleid. Dat schrijft wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) in een onlangs verschenen raadsinformatiebrief (RIB). Daarin staat te lezen dat met Maasdelta in het kader van de actualisatie van het Regioakkoord is afgesproken dat zij eind 2030 streven naar 6208 sociale huurwoningen. Dat is een plus van bijna 350. Maasdelta staat volgens Kuiper verder in principe positief ten opzichte van het bijdragen aan het realiseren van huurwoningen in het middensegment ten behoeve van doorstroming. De wethouder schrijft zodra dat mogelijk is het aandeel sociale huurwoningen dat met voorrang mag worden aangeboden aan mensen met een lokale binding te verhogen van 25 naar 50 procent.

Zo eerlijk mogelijk

In buurten waar de leefbaarheid onder druk staat, zoals in de Bloemenbuurt en in Sluispolder- Oost, zal de woningcorporatie bij een klein deel van de vrijgekomen woningen de streefhuur net boven de aftoppingsgrenzen brengen. Kuiper: ‘Daarmee wordt beoogd de te grote eenzijdigheid naar inkomen te voorkomen.’ Ook kijken partijen naar manieren om met de druk op de woningmarkt om te gaan en doelgroepen een zo eerlijk mogelijke kans te geven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de maatregelen ter bevordering van doorstroming aan te scherpen. Maar ook door kansen te creëren voor starters en mensen met een (laag) middeninkomen. Ook worden in de prestatieafspraken diverse locaties en aantallen van nog te bouwen woningen genoemd. Zoals langs het metrospoor.

Duurzaamheid

Als het gaat om het bevorderen van duurzaamheid zijn er eveneens ambities. Zoals het nemen van energiebesparende maatregelen en het verkennen van de mogelijkheid van een warmtenet in Maassluis.

Versterken woonservicegebieden

In 2023 gaat de gemeente een woonzorgvisie opstellen voor wonen met begeleiding en zorg, aldus wethouder Kuiper. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken. Het gaat daarbij onder meer om het realiseren van nieuwe, geclusterde woonvormen, het versterken van woonservicegebieden en het verbinden van wonen, welzijn en zorg in nieuwe en bestaande complexen. ‘Daarvoor wordt door de woningcoöperatie extra menskracht ingezet.’

Verbeteren sociale cohesie

Naast dat er aandacht is voor een schone, veilige en hele omgeving, is er volgens het collegelid ook aandacht ‘voor de mens achter de voordeur.’ Daarom vervolgt de gemeente het programma Wijk op maat, waaraan ook Maasdelta meedoet. ‘Zo wordt er gewerkt aan het verbeteren van sociale cohesie, het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van integratie’. Voorts zal Maasdelta bewonersberichten plaatsen op de website Samenzijnwijmaassluis. Daarnaast wordt de samenwerking op woonoverlast voortgezet. Zo is inmiddels gestart met buurtbemiddeling. De wethouder verwacht dat op deze wijze overlast in een vroeg stadium kan worden opgelost.

Toegenomen

Ten opzichte van vorig jaar is de vraag naar tijdelijke woonruimte toegenomen. Die wordt nu geraamd op 100-150 woningen. Kuiper benadrukt in zijn brief dat het streven is om aan die vraag zo snel mogelijk te voldoen. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt zullen deze aan de raad worden voorgelegd. Ook zullen de volksvertegenwoordigers nog worden geïnformeerd over de voortgang van de Woonvisie en de daarop gebaseerde prestatieafspraken.

Nadruk

Overeenkomstig de Woningwet maakt de gemeente Maassluis jaarlijks prestatieafspraken met de VBBM en met de Maasdeltagroep. Deze zijn gebaseerd op de Woonvisie 2019-2024. De afgelopen maanden zijn de afspraken in diverse gesprekken tot stand gekomen tussen de drie partijen. De nadruk ligt op zeven uitgangspunten. Zoals betaalbaar bouwen voor alle groepen, meer bouwen, Maassluis duurzamer maken en de leefbaarheid in wijken en buurten bevorderen.