Ondertekening Woondeal, ook door Westfriese gemeenten

Algemeen
De partijen van de Woondeal.
De partijen van de Woondeal. (Foto: aangeleverd)

In Purmerend vond woensdag 15 maart de ondertekening plaats van de Woondeals die het Rijk sluit met de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Noord-Holland Noord (NHN) en de ZUND-regio (de Flevolandse gemeenten Zeewolde, Urk, Noordoostpolder en Dronten). In deze Woondeals zijn afspraken gemaakt om snel meer (betaalbare) woningen te bouwen in deze regio’s. Tot en met 2030 moeten hier zo’n 220.000 woningen bij komen.

Met de Woondeal zorgt de overheid samen met marktpartijen en corporaties voor de bouw van voldoende betaalbare woningen in de regio. In de Woondeal worden de verantwoordelijkheden, inspanningen, randvoorwaarden en afspraken vastgelegd. “We werken volgens het motto: We dagen elkaar uit tot het uiterste, maar houden elkaar niet aan het onhaalbare. Het uitdagen komt vooral via de woondealtafel naar boven. Daar bespreken we knelpunten in de opgaven en zoeken we gezamenlijk naar oplossingen.”

Stap vooruit

Als onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is de regio Noord-Holland Noord (NHN) gevraagd te werken aan een nieuwe Woondeal. De woningbouwafspraken die in 2022 zijn gemaakt tussen de Provincie en het Rijk worden verder verdiept. “Met het ondertekenen van De Woondeals door de minister, gedeputeerden en wethouders van de betrokken provincies en gemeenten is een belangrijke stap gezet in het terugdringen van het woningtekort in de deze regio’s,” benadrukt Marjon van der Ven, een van de bestuurlijk trekkers namens de regio NHN. “Voor regio Westfriesland betekent dit dat er binnen- en buitenstedelijk gebouwd gaat worden. Samen met de projectontwikkelaars, gemeenten en woningbouwcorporaties bekijken we of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn om deze woningbouwopgave goed neer te zetten.”

Woningbouwopgave

De Woondeal gaat vooral over de woningbouwopgave, maar het draait niet alleen om het bouwen van woningen. Het gaat om de samenleving versterken, door de woningbouwopgave te verbinden met bredere opgaven, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, klimaatneutraal, klimaatadaptatie en circulariteit, werkgelegenheid, bereikbaarheid, energie, natuurinclusiviteit en voorzieningen. “De woningbouwopgave krijgen we alleen voor elkaar als woningen goed bereikbaar zijn, de economie en werkgelegenheid een impuls krijgen, voor nodige voorzieningen wordt gezorgd en alle aspecten van brede welvaart worden meegenomen.”

Afspraken Westfriesland

Het vraagstuk rondom woningnood is een complex geheel. Om de woningbouwopgave te versnellen is blijvende aandacht nodig en een aantal kritische succesfactoren. Daarom heeft regio Westfriesland met name ingezet op afspraken over:

de financiële ondersteuning bij onrendabele toppen;

de interpretatie van de ladder voor stedelijke vernieuwing in landelijk gebied;

het creëren van stikstofruimte;

investeringen in de regionale bereikbaarheid.

De verdieping van de afspraken zit ook in de betaalbaarheid van woningen. Het Rijk streeft naar een aandeel van 30% sociale huur in de totale voorraad. Ook streeft het Rijk naar een aandeel van 65% betaalbaarheid, inclusief sociale huur, in het nieuwbouwbouwprogramma. De randvoorwaarden om dit voor elkaar te krijgen hebben we vastgelegd in de Woondeal. Het uitgangspunt is dat bestaande overeenkomsten niet worden opengebroken. Daardoor kan het wel langer duren om de streefwaarden te behalen.