Wat heeft Zorg Zoals de Westfries het Wil in zes jaar bereikt?

Nieuws
Meld waar zorg tekort schiet bij ZZWW. Het team komt op voor de belangen van Westfriezen.
Meld waar zorg tekort schiet bij ZZWW. Het team komt op voor de belangen van Westfriezen. (Foto: Adobe Stock)

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) laat de stem van de inwoners van Westfriesland horen, luid en duidelijk in de media en op de achtergrond tijdens gesprekken met gemeentelijke instanties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Van daaruit zijn initiatieven ontstaan die de zorg beter laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. 

ZZWW bracht zaken onder de aandacht bij bestuurders en beleidsmakers die anders ondergesneeuwd zouden zijn. Een veranderingsproces binnen de zorg tot stand brengen is vaak een zaak van lange adem. ZZWW heeft in de afgelopen zes jaar mooie resultaten geboekt. De stichting maakt ingewikkelde materie inzichtelijk, creëert bewustwording en draagt bij aan de uitrol van plannen. ZZWW wil verbeteringen in de zorg bereiken door middel van overleg, publiciteit, onderzoek en kennisoverdracht. Soms is er een klein speldenprikje middels een persbericht nodig, maar het bestuur van ZZWW zal zich nooit bedienen van agressieve actiemethodes. Daardoor gaan partijen zoals Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep, Dijklander ziekenhuis, VGZ, huisartsen, apothekers, gemeenteraadsfracties, wethouders en experts graag om tafel met ZZWW en hebben zij veel waardering voor de inspanningen van de stichting. 

Maar primair zoekt ZZWW contact met de burgers van Westfriesland. Zij vormen de achterban én zijn de reden dat ZZWW bestaat. 

Concrete resultaten

1. ZZWW bracht het onderwerp ouderenhuisvesting onder de aandacht met een artikelenreeks op de site, publicaties in diverse media en aandacht op sociale media. Via een manifest over de ouderenhuisvesting riepen zij beleidsmakers en bestuurders op om te gaan samenwerken, omdat de vergrijzing in Westfriesland harder gaat dan elders. Diverse gesprekken met wethouders en bestuurders en een bijeenkomst later, werd in 2022 het Convenant Woonzorg door alle zeven Westfriese gemeenten, een vertegenwoordiger van de woningcorporaties in WF (Ab Gieling) en een vertegenwoordiger van de woonzorgaanbieders (Frido Kraanen) getekend. Inmiddels vonden er diverse bijeenkomsten van de Convenantpartners plaats en is ZZWW belangrijke gesprekspartner. 

2. In 2019 publiceerde ZZWW samen met Apotheek Stedebroec een onderzoeksrapport om het medicijngebruik te verbeteren. In opdracht van ZZWW gingen medewerkers van de apotheek bij een grote groep patiënten op bezoek en bespraken het medicijngebruik. Bij 70% bleek iets mis. ZZWW stuurde het rapport naar het ministerie van Volksgezondheid, diverse kamerleden en Patiëntenfederatie Nederland. Bij VGZ drong ZZWW aan om de thuisbezoeken van apotheekmedewerkers uit te breiden naar heel Westfriesland. De Coöperatieve apothekersvereniging West-Friesland deed vervolgonderzoek waarna VGZ in 2023 het contract tekende om thuisbezoeken in Westfriesland te financieren. Het onderwerp staat nu ook landelijk op de kaart. 

3. ZZWW was in 2020 hogelijk verbaasd dat in het toekomstplan voor de regio geen plaats was voor zorg. Na flink aandringen en diverse publicaties bereikte ZZWW dat Het Pact van Westfriesland nu ook een zorgparagraaf heeft. 

4. ZZWW organiseert regelmatig een openbare bijeenkomst waar vraagstukken onder de loep worden genomen. Zorgprofessionals, politici en deskundigen gaan in dialoog met de inwoners. Aan de orde kwamen onder andere het gebruik van e-health in de zorg, ouderenzorg en huisvesting voor ouderen, de toekomst van huisartsenzorg. 

5. ZZWW was één van de initiatiefnemers om te komen tot één spoedpost voor huisartsenpost en eerste hulp. Dijklander ziekenhuis en de huisartsen werken dan samen op een locatie in plaats van 100 meter van elkaar af. In Purmerend is dit al gerealiseerd, in Hoorn verwachten ZZWW dat dit in 2024 gereed is. 

6. Binnen de regio was ZZWW voortrekker van de uitbreiding tot 15 minuten voor de patiënt tijdens een regulier bezoek aan de huisarts. Op initiatief van ZZWW lukte het, in overleg met de Huisartsenorganisatie West-Friesland en VGZ, om dit in de regio op te starten. Inmiddels is het opgenomen in het IZA akkoord (Interregionaal Zorg Akkoord). 

7. ZZWW maakt zich sterk voor behoud van bestaande activiteiten en ondersteunt nieuw op te starten zorginitiatieven. Zo pleitte de stichting voor het behoud van de diabetescontroles bij het Diabetescentrum, toen onderdeel van de Zorgkoepel West-Friesland. Helaas overheersten bij de Zorgverzekeraar VGZ de bezuinigingen, waardoor de zorg grotendeels werd verplaatst naar de huisartsen. Ook ondersteunde ZZWW het initiatief voor de start van bureau casemanagement en/of zorgcoördinator oncologie. Voor de grotere organisaties bleek dit vooralsnog een brug te ver, maar het zaadje is geplant.

Zorgen voor de toekomst

Zonder financiële steun is er geen toekomst voor ZZWW en is het team genoodzaakt hun vrijwilligerswerk te beëindigen. Toch laat ze zich niet zomaar uit het veld slaan. In de subsidieregeling gemeenten voor doelen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) ziet het team nieuwe kansen. Voor de jaren 2023-2026 is deze subsidieregeling gereed en gepubliceerd in de Staatscourant. Op basis van onze informatie kan ZZWW gebruik maken van deze regeling. In het IZA wordt de inspraak van de burgers nadrukkelijk benoemd bij het opstellen van regioplannen van de gemeenten. In de praktijk blijkt dat burgers moeilijk te benaderen zijn om specifiek te reageren en actief te zijn bij dit soort ontwikkelingen. ZZWW laat al zes jaar de stem van de burger horen.

Het zorglandschap wordt de komende jaren grondig herzien. Daarbij is het van groot belang dat de ingrijpende verandering niet over de hoofden van de burgers gebeurt, maar in goed overleg met de inwoners. Sterker nog: alleen een goede samenwerking met de burgers beperkt de omvang en impact van het huidige zorginfarct en vergroot de kansen om nieuwe (ook digitale) wegen in te slaan.

Word Vriend of bestuurslid

Help ZZWW de zorg te verbeteren en wordt een Vriend of bestuurslid. Stuur uw bevindingen of vragen naar het info@zzww.nl of neem een kijkje op www.zzww.nl