Noodopvang voor tien jaar aan Twiskeweg

1. Nieuws
Hier komen de noodwoningen.
Hier komen de noodwoningen. (Foto: Barbara van Wijk )

OOSTZAAN - Oostzaan is, net als andere Nederlandse gemeenten, door het Rijk dwingend opgedragen om gevluchte Oekraïners, statushouders en spoedzoekers op te vangen en te huisvesten. Zoals voor alle gemeenten geldt, is dit ook voor Oostzaan een erg grote uitdaging. De krapte op de woningmarkt is het grote struikelblok. Er is een schrijnend tekort zowel aan huur- als aan koopwoningen. Met veel moeite heeft het College van Burgemeester en Wethouders uiteindelijk toch een tijdelijke oplossing gevonden in de mogelijkheid van een locatie aan de Twiskeweg tussen het Twiske Info Centrum en de Sporthal. Op dinsdag 4 april wordt er een informatieavond belegd voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Het college zal dan graag op alle vragen antwoord geven. Start 19.00 uur in de Theaterzaal De KunstGreep. 

door Barbara van Wijk

Het plan ‘tussen Skoon (Avia) en het Zuideinde’ voor vijftig noodwoningen, bleek niet haalbaar onder andere vanwege de bodemgesteldheid. Het is te drassig, het inklinken zou heel lang gaan duren, enzovoort. Na het afblazen van deze locatie werden er nog twee plekken onderzocht, namelijk het parkeerterrein achter de begraafplaats aan de Dominee Nanne Zwiepsingel en het terrein tussen de sporthal en het gebouw van het Recreatieschap Twiske-Waterland. Uiteindelijk is deze laatste locatie als meest passend naar voren gekomen, zeker vanwege de snelheid waarmee de woonunits daar geplaatst kunnen worden. Dat de grond daar veel steviger, dus minder drassig is en ook de relatief eenvoudige wijze om het terrein na gebruik in de huidige staat terug te brengen, speelde zeker een rol. 

De gekozen plek, net aan de rand van Het Twiske, valt het net binnen het Natura 2000-status gebied. De grond is in eigendom bij Staatsbosbeheer. Het recreatieschap is erfpachter, dat haar welwillende medewerking verleent aan dit project.

Het besluit is genomen voor tweeëndertig units, waarin eenentwintig noodwoningen, geschikt voor de opvang van tweeënzestig Oekraïners. Vier rijen van acht woningen. Woonunits zijn kant-en-klare woningen die makkelijk te plaatsen én te verplaatsen zijn. Er kunnen dus tweeënzestig vluchtelingen tijdelijk gehuisvest worden. Dit zijn merendeels vrouwen en kinderen, veelal weduwen, die nu al langere tijd in Hotel van der Valk wonen en in diverse Bed and Breakfast-locaties. Hun opvang klinkt luxe, maar dit is geen wenselijke situatie, zeker niet voor de langere termijn, hoewel de kosten voor dit project geheel vergoed worden door het Rijk. 

Burgemeester Polak gaat regelmatig met hen praten en noemt deze dames bijzonder vriendelijk, zeer gemotiveerd, enorm dankbaar voor de opvang. Kinderen gaan naar school en de meesten zijn ook van plan om na de oorlog terug te keren naar hun land. Deze noodwoningen zijn naar verwachting uiterlijk in augustus van dit jaar bewoonbaar voor de duur van tien jaar. Voordeel van deze plek is ook dat het terrein na tien makkelijk terug te brengen is in de oorspronkelijke staat. Bovendien zijn de investeringskosten voor het bouw- en woonrijp maken relatief laag, de containerwoningen kunnen op stelconplaten geplaatst worden. Gaan de Oekraïners eerder dan de geplande tien jaar terug naar Oekraïne, of komen de woningen eerder vrij, dan komen de woonunits vrij voor andere doelgroepen maar uiterlijk tot de nog resterende tijd. 

Burgemeester Polak verwacht dat er zeker wel draagvlak binnen de Oostzaanse samenleving is om deze Oekraïners te helpen in deze voor hen zo verschrikkelijk moeilijke tijd, maar hij weet ook dat het wel kan wringen vanwege het nijpende woningtekort alom, maar zeker ook in Oostzaan. Hij is zich er terdege van bewust dat er eigenlijk nog veel meer gebouwd zou moeten worden voor verschillende doelgroepen, zeker ook voor eigen bevolking, maar waar? De goede wil is er wel degelijk, maar er zijn onvoldoende geschikte bouwplekken. 

Dit noodwoningenplan betreft huisvesting van alleen Oekraïners en hierover is in Oostzaan enige onrust ontstaan. Er zijn immers zoveel woningzoekenden. Hij zegt zich uitermate te hebben ingespannen om ook voor deze groep woningzoekenden iets te kunnen doen. Het is hem gelukt om buiten deze woonunits om, nóg negenentwintig units aan te vragen voor eigen inwoners, spoedzoekers, statushouders en dergelijke. Helaas kan niet met zekerheid gezegd worden of die negenentwintig extra voorzieningen er ook (snel) komen. De vraag vanuit heel Nederland naar deze units is gigantisch. Het is dus afwachten of Oostzaan daar blij mee gemaakt kan worden. Ook is nog niet bekend, als ze aan Oostzaan worden toegewezen, wáár die extra woningen geplaatst kunnen worden. Het liefst ook op dit terrein van de noodwoningen, want dit zou het integreren kunnen vereenvoudigen. Als hier meer over bekend wordt, zal de raad daarover een beslissing nemen.