Nieuwbouwplan aan de Kerkstraat stuit op verbazing: ‘Wij weten van niets’

Nieuws
Hier moet het wijkje komen.
Hier moet het wijkje komen. (Foto: Barbara van Wijk)

OOSTZAAN - Er zijn serieuze plannen om in de Kerkstraat achter de nummers 44-46, op het braakliggende terrein een nieuwbouwwijkje te bouwen. Het betreft het oude terrein van het toenmalige garagebedrijf Charles Bakker dat failliet is verklaard. Dat terrein is al een paar keer verkocht, nu aan een projectontwikkelaar Amsterdams Vastgoedbeheer AVB, die dit gebied tot ontwikkeling wil gaan brengen en vergunning heeft gevraagd voor de bouw van zes twee-onder-één-kap huizen, dus twaalf woningen én twee dito huizen aan de Kerkstraat. De buurt staat perplex. Ron de Graaf: “Wij weten van niets!”

door Barbara van Wijk

Ron de Graaf doet het woord namens de buren. “Is het niet vreemd dat wij als direct betrokkenen uit uw krant moeten vernemen dat er vergunningen zijn aangevraagd? De buurt was in september wel uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, maar daar werden we niet wijzer van. Er werd verteld dat er plannen waren, meer niet. Nu opeens worden we geconfronteerd met concrete tekeningen en vergunningaanvragen, terwijl er nog zoveel dingen niet duidelijk zijn. We probeerden informatie te krijgen via raadsleden, maar die weten ook nergens van!” 

Het college vindt dit vreemd. Het plan valt binnen het gemeentelijk bestemmingsplan, dus binnen de grenzen waarbij het college besluiten kan nemen. De vergunning is in januari aangevraagd, maar los daarvan wil de buurt gewoon netjes geïnformeerd worden. 

“We hebben nog zoveel onbeantwoorde vragen! Wat gebeurt er met de zwaar verontreinigde grond? Dit terrein is destijds opgehoogd met sintels van de Hoogovens, zwaar giftig. Wordt die grond afgegraven en afgevoerd? Al die zware vrachtauto’s rakelings langs de huizen? Door de slappe grond zal dat behoorlijk trillen!” De Kerkstraatbewoners gruwen van de gedachte alleen al. 

Dit terrein heeft een bedrijfsbestemming, er ligt zelfs nog een heel grote tank in de grond van de benzinepomp die er ooit was. Die heeft altijd gelekt, met zwaar vervuilde grond als resultaat.

Er is bodemonderzoek gedaan, stelt de gemeente, waaruit inderdaad blijkt dat de grond op een aantal plekken verontreinigd is en gesaneerd moet worden. Het onderzoek hiernaar moet nog gedaan worden om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen. 

De buurtbewoners willen inspraak en als dat te veel gevraagd is, willen ze in elk geval goed geïnformeerd worden. “Als die grond wordt afgegraven, moet het terrein afgezet worden met damwanden. Hoever komen die nieuwe huizen bij onze huizen vandaan? Hoe zit het met onze privacy? En met de waardevermindering van onze huizen?” De vragen stapelen zich op: de buurt staat op scherp. 

De gemeente stelt dat het de eigenaren vrij staat om een planschade-procedure te starten, als er sprake is van waardevermindering van bestaande huizen, maar nu is nog niet duidelijk hoe ver de nieuwe woningen van de bestaande af komen te staan. 

De huizen die daar gepland staan, zouden volgens de buurtbewoners circa. achthonderd- á negenhonderdduizend euro gaan kosten. Zijn die voor Oostzaanse woningzoekenden? Er is al zo weinig bouwgrond, moet het college daar dan niet vóór gaan liggen en beslissen dat hier gebouwd moet worden voor eigen inwoners? Heeft het college niet de middelen om in te grijpen? 

Zo makkelijk ligt dit niet. Bij bouwlocaties van twintig of meer woningen kan de gemeente de initiatiefnemers verplichten om dertig procent in het sociale segment te bouwen en tien procent in de middeldure sector. Omdat het hier gaat om minder dan twintig woningen heeft de gemeente geen zeggenschap over het soort woningen. 

Het meest van al stoort het de buurtbewoners dat zij behandeld worden alsof ze er niet zijn en er niets mee te maken hebben. De procedure zal best wel gevolgd worden volgens alle formele regels, maar het komt op hen over alsof de omwonenden niet te veel moeten weten. “Die huizen komen zo ongeveer ónder de A8, de CO2 uitstoot alleen al, en dan de geluidshinder, de uitlaatgassen….! Worden de kopers wel geïnformeerd over die ongezonde ligging?” De gemeente wijst erop dat milieukundig onderzoek gedaan is en dat er geen belemmering is. “Er is sprake is van een acceptabel woon- een leefklimaat voor de toekomstige bewoners.” 

Er zit geen woonbestemming op. Kan dat zomaar met één pennenstreek veranderd worden? Op deze vraag zegt de gemeente dat het klopt dat hier een bedrijfsbestemming op is gevestigd, maar dat realisatie van dit plan toch doorgang kan vinden omdat het past binnen de voorwaarden. Daarom heeft het college besloten om een procedure te starten om het bestemmingsplan te wijzigen. Begin 2022 zijn omwonenden schriftelijk hierover geïnformeerd waarop tientallen reacties waren binnengekomen, maar die gaven geen aanleiding tot aanpassingen van het plan. Op 19 september 2022 was er weer een inloopbijeenkomst waarop positief of neutraal door belanghebbenden is gereageerd. Daarna heeft er op 22 december een ontwerp-wijzigingsplan voor zes weken ter visie gelegen waarop iedereen een zienswijze kon indienen. Dit is ook nog gecommuniceerd op Overheid.nl en in de Staatscourant. Kortom, alle stappen om openheid te verschaffen zijn gezet. 

Dat de raadsleden ook nergens van weten is vreemd, want op 22 december heeft de raad een raadsbericht ontvangen, de procedure is nauwgezet gevolgd. De buurt is echter allerminst blij en denkt erover om verdere maatregelen te nemen.