Wat Amsterdammers vinden van het leven in de stad

  Nieuws
Een derde van de Amsterdammers zegt het afgelopen jaar een of meerdere activiteiten te hebben ondernomen gericht op wonen in de buurt of stad. (Foto: Gemeente Amsterdam).
Een derde van de Amsterdammers zegt het afgelopen jaar een of meerdere activiteiten te hebben ondernomen gericht op wonen in de buurt of stad. (Foto: Gemeente Amsterdam). (rodi.nl)

AMSTERDAM - Voelt u zich verbonden met de stad? Waar maakt u zich het meeste zorgen om? Hoe vindt u dat we met elkaar omgaan in de stad? Amsterdam onderzoekt dit elke twee jaar. De resultaten van het laatste onderzoek staan in de Amsterdamse Burgermonitor 2017. In het kort: uw mening over het leven in de stad is de laatste jaren bijna niet veranderd. Veel Amsterdammers tonen optimisme, vertrouwen en betrokkenheid. Voor de gemeente ligt er de taak om iets te doen aan de zorgen die u hebt over woningnood, drukte en onveiligheid.


Sinds de vorige Burgermonitor van 2015 is de stad zelf veranderd: Amsterdam heeft er sindsdien ruim 20.000 inwoners bij gekregen. Amsterdammers zijn steeds vaker theoretisch opgeleid. De inkomensverschillen in de stad worden groter.

Resultaten op een rij


81% voelt zich verbonden met de stad. 39% van de Amsterdammers (dat zijn er zo’n 330.000) is in de hoofdstad geboren. Hoewel de meeste inwoners dus niet in de stad zijn geboren, voelt 81% van alle Amsterdammers zich verbonden met de stad. Dat percentage is de laatste jaren stabiel. De 'echte' Amsterdammers (87%) voelen zich wel meer verbonden dan die er niet zijn geboren (79%). En de respondenten met een migratieachtergrond voelen zich vaak minder verbonden dan die zonder die achtergrond. Amsterdammers voelen zich overigens meer verbonden met heel Amsterdam dan met hun stadsdeel, buurt of het hele land.

Interesse lokale politiek


Zo’n 51.000 méér Amsterdammers dan in 2014 zijn geïnteresseerd in de lokale politiek (van 65 naar 68%). Dat bleek ook uit de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar (maart 2018). Er stemden zo’n 34.000 meer Amsterdammers dan bij de vorige verkiezingen in 2014 (van 50,1 naar 52,2%). Bestuur functioneert goed, zegt 40%, 40% van de Amsterdammers vindt dat het gemeentebestuur goed functioneert. Dat is iets meer dan in 2015 (37%). In stadsdeel Zuidoost zijn de bewoners het vaakst tevreden over het functioneren van het (voormalige) stadsdeelbestuur (39%). In Zuid is men het minst vaak tevreden (28%).

Zorgen maken over


De onderzoeksgroep kon kiezen uit de volgende antwoorden: 1. Woningnood, 2. Toerisme/drukte en 3. Criminaliteit/onveiligheid. Meer dan de helft van de onderzoeksgroep (57%) maakt zich het meest zorgen over de woningnood. Dat zijn vaak jongeren tussen de 16 en 29, ‘hoger’ opgeleiden en bewoners van Centrum en Oost. Op de 2e plaats komt toerisme/drukte (38% ) en op de 3e plaats criminaliteit (31%). Ongeveer de helft van de Amsterdammers vindt dat het de goede kant op gaat met Nederland. 38% vindt dat het de verkeerde kant op gaat. Jongeren zijn optimistischer dan ouderen. Amsterdammers met een migratieachtergrond zijn vaker optimistisch dan Amsterdammers zonder migratieachtergrond.

Actief


Een derde van de Amsterdammers zegt het afgelopen jaar een of meerdere activiteiten te hebben ondernomen gericht op wonen in de buurt of stad. Het vaakst genoemd is het ondertekenen van een petitie. Jonge, lager of middelbaar opgeleiden zetten zich vaker in voor hun stad of buurt dan oudere lager of middelbaar opgeleiden. 42% van de respondenten vindt dat mensen met verschillende etnische of culturele achtergrond (heel) goed met elkaar omgaan. Ongeveer hetzelfde percentage vindt de omgang matig. Amsterdammers tussen de 16 en 29 met een niet-westerse migratieachtergrond zijn het vaakst positief over de omgang tussen verschillende groepen (59%), Amsterdammers van 55 jaar en ouder zonder migratieachtergrond zijn daarover het minst vaak positief.

Over het onderzoek


De enquête werd afgenomen tussen oktober en december 2017. 2.378 Amsterdammers deden er aan mee. Wat betreft migratieachtergrond, stadsdeel, leeftijd en samenstelling van het huishouden is de groep een afspiegeling van alle Amsterdammers. Wel is meer dan de helft van de respondenten ‘hoog’ opgeleid: 56%. In heel Amsterdam is dat 43%. 18% van de onderzoeksgroep is ‘laag’ opgeleid. Van alle Amsterdammers tussen de 15 en 75 jaar is dat 25%.
De gemeente doet dit onderzoek nu een kleine 20 jaar. Eerst elk jaar, sinds 2011 tweejaarlijks. Het onderzoeksbureau van de gemeente, OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) voert het onderzoek uit.

Meer weten? Kijk op www.ois.nl voor de gehele Amsterdamse Burgermonitor 2017.
Meer berichten