Locaties herstelmaatregelen Schoorlse Duinen in beeld gebracht

  Nieuws
Natuurherstelmaatregelen in kaart gebracht.
Natuurherstelmaatregelen in kaart gebracht. (rodi.nl)

SCHOORL - Staatsbosbeheer start vanaf dit najaar met de uitvoering van de eerste herstelmaatregelen die de Schoorlse duinen weer gezond en veerkrachtig maken. Er komt meer ruimte voor open duinen en delen van heidevelden worden verjongd. Hiervoor is het nodig dat het Leeuwenkuilbos en het Dr van Steijnbos worden verwijderd en de bovenste planten- en bodemlaag op enkele plekken in de heide wordt weggehaald. Twee onafhankelijke adviesbureaus hebben de exacte begrenzing van deze maatregelen in beeld gebracht.
Door de westelijke naaldbossen in de Schoorlse Duinen te verwijderen ontstaat er weer meer ruimte voor open duin. Op deze plekken gaat de invloed van wind vanuit zee toenemen zodat het gebied landinwaarts op een natuurlijke wijze open blijft. Omdat we na het weghalen van de bomen ook de wortels en de voedselrijke toplaag verwijderen creëren we een voedselarme omgeving. Hierdoor ontstaat de juiste uitgangssituatie om de achteruitgang van soorten die afhankelijk zijn van het open duin te stoppen en kunnen deze zich weer volop ontwikkelen.

Verjongen duinheide

Om de natuurkwaliteit van de duinheide in de Schoorlse Duinen te verbeteren gaan we chopperen. Dit doen we op plekken waar kraaiheide domineert of het merendeel van de heide eenzelfde leeftijd heeft. Op deze locaties verwijderen we de plantenbegroeiing en een deel van de voedselrijke humuslaag. Op de voedselarme bodem kan de struikheide zich herstellen, maar ook kruiden en grassen zoals zandblauwtje en schapengras kunnen weer terugkeren. Mossen als rendiermos en rode heidelucifer hopen wij daar weer terug te zien.
Vervolgstappen

Een hydrologisch onderzoek naar het effect van de herstelmaatregelen op de grondwater-huishouding op de langere termijn loopt op dit moment nog. Staatsbosbeheer laat dit onderzoek uitvoeren omdat bewoners uit de omliggende dorpen hierover vragen en zorgen hebben. Zodra dit onderzoek is afgerond, delen we de resultaten. De komende tijd worden de benodigde vergunningen voor de herstelmaatregelen aangevraagd en afspraken met aannemers gemaakt over de uitvoering.
Natura 2000 beheerplan

Het weghalen van de westelijke naaldbossen en het chopperen van delen van de heide zijn enkele maatregelen uit het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen uit 2016. De Schoorlse Duinen zijn een door Nederland aangewezen beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. Het doel van Natura 2000 is de Europese biodiversiteit te bevorderen zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt. Staatsbosbeheer voert de herstel maatregelen uit in opdracht van de provincie Noord-Holland die de maatregelen financiert.
Het onderzoeksrapport en een overzichtskaart met de exacte locaties van de maatregelen is te vinden op https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/.

Meer berichten