Effect op landschap en onderwaterleven vraagt nog aandacht

  Nieuws
(Foto: Shutterstock)
(Foto: Shutterstock) (rodi.nl)

REGIO - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de kavelbesluiten V en VI voor windparken op de Noordzee in het gebied Hollandse kust (noord) beoordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan te passen.
De minister wil besluiten over twee toekomstige plaatsen voor windparken op de Noordzee, namelijk kavels V en VI in het windenergie gebied Hollandse Kust (noord). In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Met een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren. Voordat de minister besluit heeft hij de milieugevolgen van de kavelbesluiten laten onderzoeken in een milieueffectrapport. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Advies

Het rapport laat de milieugevolgen van de aanleg en exploitatie van de windparken goed zien. Zo is een helder overzicht gegeven van effecten op vogels en vleermuizen. Het rapport beschrijft de milieueffecten wanneer het gehele windenergiegebied gebruikt wordt. Daarnaast wordt één kavelindeling onderzocht waarin niet het gehele windenergiegebied gebruikt wordt. Het is echter ook mogelijk om met deze indeling te schuiven, waardoor de windturbines verder van de kust komen te liggen met mogelijk positieve gevolgen voor landschap (minder zichtbaar). Bijvoorbeeld opstellingen waarbij er geen of minder windturbines dichter bij de kust in de 10-12 mijlszone staan.
Uit het rapport maakt de Commissie verder op dat negatieve effecten op het onderwaterleven (onderwatergeluid op bruinvissen) mogelijk overschat zijn bij het plaatsen van grote turbines (zogenaamde 10 megawatt-turbines). Reden hiervan is dat de fundering van deze turbines mogelijk met ‘lichtere’ heiwerkzaamheden aangelegd kan worden en daarmee met minder onderwatergeluid.
M.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de minister van Economische Zaken en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.De Commissie adviseert het rapport op bovenstaande punten aan te passen en daarna pas te besluiten. Hierdoor kan de minister nog rekening houden met deze mogelijke milieuvoordelen. De minister heeft aangegeven het advies over te nemen.

Meer berichten