LEZERSPOST: Participatie II

Burgerparticipatie of overheidsparticipatie? Bij burgerparticipatie wordt gedacht vanuit het beleid. Bij overheidsparticipatie wordt gedacht vanuit de mogelijkheden en de behoeften van de burgers. Zo zijn er twee vormen van burgerparticipatie. Meedenken en meedoen. Van meedenken is sprake als inwoners beleid proberen te beïnvloeden. Veel vormen van meedenken zijn inspraak achteraf of beroep op een genomen besluit. Van meedoen is sprake als inwoners zelf beleid bedenken en het uitvoeren. De inwoners nemen een initiatief en vragen de gemeente om hulp. Na deze hulp onderhouden de inwoners dan zelf het project. Het omzien naar elkaar in een wijk om de sociale cohesie te vergroten valt dus ook onder "meedoen". De gemeente ondersteunt en faciliteert en laat de beslissingen over aan de burger. Van de overheid wordt dan wel weer vaker "maatwerk" verwacht. Een handige "tool" die hiervoor is ontwikkeld is de Participatieladder. Deze is opgebouwd uit vijf treden. De twee bovenste treden spreken van meedoen en de twee onderste van meedenken. De middelste trede, coproductie, raakt meedenken en meedoen. Burgers denken mee voordat de oplossing voor het probleem door de gemeente is gekozen. Dit speelde bij het project Binnenduin. De bewoners hadden zelf een alternatief bestemmingsplan bedacht en uitgewerkt. Voor een succesvol participatietraject is vertrouwen en draagvlak belangrijk. Het betekent namelijk dat niet de procedures en regels houvast geven en tot keuzes leiden maar dat afstemming en overleg daartoe leiden. Participatie wordt uitvoerig omschreven in de Omgevingswet. Beter luisteren, motiveren om initiatief te tonen en het betrekken van inwoners staan centraal in deze wet. Uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Beverwijk blijkt echter dat een ruime meerderheid van de Beverwijkers serieuze vraagtekens hierbij zet. Het rapport vermeldde dat de gemeente soms onbetrouwbaar, wispelturig en arrogant genoemd werd. Beloften uit informatie-avonden komt de gemeente niet altijd na en in het contact met de burger is de gemeente vaak overrompelend en in brieven ambtelijk en soms dreigend. Één van de aangedragen oplossingen volgens het rapport is het herstellen van de wijkraden. Alleen Beverwijk-west heeft nog een werkend wijkoverleg. Andere wijken zijn gestopt met de wijkraden omdat de gemeente het overleg "de nek" heeft omgedraaid door weg te blijven. De ambtenaar moet weer de wijk in: wijkraden, buurtoverleg en naar verenigingen vermeld het rapport. Over meedoen gesproken, is participeren alleen een mentaliteitsverandering van de ambtenaar of van ons allen?

Mendes Stengs, Raadslid Vrij!

Meer berichten