Lezerspost: Open brief Doorfietsroute Beverwijk

De realisatie van de zogenoemde doorfietsroute tussen Alkmaar en Haarlem houdt de gemoederen flink bezig in Beverwijk. Daarbinnen gaat het vooral over twee projecten: Zeestraat-Warande en de Alkmaarseweg. Dit zijn twee knelpunten die door de gemeente moeten worden opgelost om de doorfietsroute te kunnen realiseren. Het gereedkomen van de totale route is dus mede afhankelijk van het tempo waarin dit gebeurt. Duidelijk is dat het college dit zo snel mogelijk wil doen, conform de wens van de Provincie Noord-Holland. Maar, deze (snelle) werkwijze heeft verschillende keerzijden. Er is sprake van een onzorgvuldig participatieproces, bijdragen van inwoners worden niet serieus genomen, er wordt vreemd omgegaan met (onderzoeks)data en de gemeenteraad wordt nauwelijks betrokken en gekend. Bij het behandelen van het Beverwijkse gedeelte van de doorfietsroute in de gemeenteraad, heeft D66 wethouder Van den Berg aangegeven dat een groot gedeelte van de route middels 'werk met werk' zou worden uitgevoerd. Met het begrip 'werk met werk' wordt bedoeld dat aanpassingen om de doorfietsroute mogelijk te maken worden gedaan wanneer een straat toch moet worden aangepakt. Prima! Want, zoals eerder aangegeven, wie is er nou tegen fijne fietspaden?! Nu het project van de grond aan het komen is blijk het tegendeel. Van 'werk met werk' is bijna geen sprake meer! Terwijl dat juist voor veel gemeenteraadsleden een zwaarwegend argument was om in te stemmen met het plan om een doorfietsroute te realiseren. Fijne fietspaden voor Beverwijk? Graag! Maar, niet ten koste van alles! Niet door te drammen, maar middels een open en transparant proces! Want wees nou eerlijk. Zijn de Zeestraat-Warande en de Alkmaarseweg de meest onveilige verkeerssituaties van Beverwijk? Zijn dit de locaties waarbij deze aanpassingen daadwerkelijk nodig zijn? Moet hier het gemeenschapsgeld heen? Deze vragen doen er volgens het college niet toe. Wat er wel toe doet is dat er snel een doorfietsroute moet worden gerealiseerd, ten koste van alles. Kunt u niet kiezen? Dan kiezen wij voor u! Of eigenlijk. Wij hadden de keuze al gemaakt, want de doorfietsroute vindt alleen doorgang wanneer fietsers voorrang krijgen op de Zeestraat-Warande en de Alkmaarseweg. Zonder het wegnemen van deze knelpunten mag het geen doorfietsroute heten, maar gewoon 'mooi fietspad'. En mooie fietspaden in Beverwijk? Ja, dat is gewenst. Het gaat in eerste instantie dus niet om de veiligheid, maar om de realisatie van een doorfietsroute. Participatie betekent niet meedenken of meebeslissen. Nee participatie betekent informeren, draagvlak creëren en als dat niet lukt: aftikken. Want inwoners snappen het allemaal niet, en dat een kleine meerderheid voorstander is van behoud van het kruispunt doet er niet toe. Wij betreuren de gang van zaken, en hopen dat het college tot bedaren komt en op een andere manier aan de slag gaat met projecten. Kom op voor de belangen van de Wijk en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Laat zien dat belangen daadwerkelijk zijn afgewogen en voer een transparant en eerlijk participatietraject. Nu de rotonde op de Zeestraat-Warande nog niet is gerealiseerd en de proef op de Alkmaarseweg is beëindigd, heeft het college de kans om een andere werkwijze te hanteren. Wat ons betreft mag er geen sprake zijn van een gemeente, die bij ingrijpende besluiten niet luistert naar een meerderheid van de bewoners, onder het mom van: "u heeft het blijkbaar niet goed begrepen, en daarom besluiten wij anders". Inspraak en participatie zullen na de invoering van de Omgevingswet nog belangrijker worden, en dan hoort de gemeente niet de meerderheid van de mensen in een hoek te zetten als een stel domme kinderen. Participatie dient ervoor om de inwoners te betrekken bij besluitvorming en mag nooit en te nimmer schijninspraak worden. Wij staan ervoor om inwoners juist dichterbij de politiek te brengen door echt te luisteren naar wat gezegd wordt. Als je daarvan afwijkt, zoals het college lijkt te gaan doen, neem je inwoners niet serieus. SamenBeverwijk, PvdA, Vrij!, Democraten Beverwijk en Gemeentebelangen nemen daar afstand van.

K. Uiterwijk, J. Doornbos, K. Hazeveld, C. Bilars, A. Bal, Beverwijk

Meer berichten