Foto: Henk van Bruggen

'De verbinding A8A9 is ramp voor het landschap'

BEVERWIJK - Vorig jaar deden Stichting Oer-IJ, Landschap Noord-Holland, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, een oproep aan gedeputeerde Post om een integraal landschapsplan te ontwikkelen voor de waardevolle Groene Long tussen verstedelijkte zones Haarlem - Alkmaar en Amsterdam – Zaanstad. Een plan dat uitgaat van het gebied met alle kwaliteiten hierin, waaronder natuur en landschap, en rekening houdt met alle ruimtelijke opgaven die spelen in het gebied.

Maatschappelijke oproep tot reset A8A9

Men is nu bijna een jaar verder en de provincie Noord-Holland houdt vast aan de ingezette koers om een verbindingsweg aan te leggen door de Stelling van Amsterdam. Maar de snelweg is een ramp voor het unieke landschap dat niet voor niets de status heeft van UNESCO Werelderfgoed. Bovendien is het aanleggen van een verbindingsweg gebaseerd op verouderde ideeën uit de jaren 50 van de vorige eeuw en draagt extra asfalt niet bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, concludeert namens de groene combinatie van organisaties, inmiddels uitgebreid met bewonersgroepen, LTO Noord en Natuurmonumenten, dat de voorkeur van Gedeputeerde Staten (GS) voor de golfbaanvariant vernietigend is voor het landschap. "We vinden het ontoelaatbaar dat Gedeputeerde Staten een oud naoorlogs verkeersplan wil doordrukken, terwijl de samenleving en de huidige vraagstukken totaal veranderd zijn. Bovendien sluit GS met haar voorkeur voor de golfbaanvariant, kwalitatief betere oplossingen uit."

Briët vervolgt: "In het huidige proces staan Statenleden op het verkeerde been wanneer zij denken dat ze straks een goed afgewogen besluit voor het gebied kunnen nemen'. Want GS heeft een maatschappelijke kosten baten analyse voor infrastructuur uitgevoerd, waar landschap, natuur en innovatie niet kwantitatief gewaardeerd zijn. Bovendien zijn onlangs belangrijke gerechtelijke uitspraken gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof en het niet halen van Rijks klimaatdoelstellingen. Ook die hebben impact, maar zijn niet meegewogen door GS in het vinden van een oplossing."

Evert Vermeer, voorzitter van Stichting Oer-IJ wijst Gedeputeerde Staten op de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. "Deze leidraad van de provincie is nog maar pas verschenen, in 2018, waarin staat dat de open ruimte van het Oer-IJ gebied bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk gerespecteerd moet worden. Maar diezelfde provincie houdt zich daar zelf niet aan met het plan van een verbindingsweg dwars door het gebied. Kortom wij roepen de provincie op: trek de stekker uit de verbindingsweg."

De groene combinatie bepleit dat alle in beeld geweest zijnde wegvarianten, die dwars door de Stelling van Amsterdam lopen, worden losgelaten door Gedeputeerde Staten. En dus terugkomt op eerdere plannen. Zij roept de provincie op om vanuit alle opgaves in het gebied zich te richten op een integrale gebiedsoplossing, die het open landschap met alle kwaliteiten respecteert, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Een oplossing die voldoende draagvlak in het gebied heeft.

De combinatie stelt voorwaarden aan zo'n integrale gebiedsoplossing, wil die succesvol zijn. Hans Stapersma van Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland: "Wij verwachten dat de provincie onze inbreng serieus neemt en overneemt in het vervolgproces ten aanzien van de A8A9. Zodat zij met haar kostbare participatietraject geen maatschappelijke frustratie, maar maatschappelijk draagvlak kan oogsten."

Meer berichten