Huis aan het Water.
Huis aan het Water. ((Foto: Aangeleverd ))

Onderzoek bewijst meerwaarde van inloophuizen

KATWOUDE - Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder Stichting Huis aan het Water , aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96 procent van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84 procent van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.
Psychosociale Oncologische zorg.

Huis aan het Water is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij Huis aan het Water kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Zie voor meer informatie www.stichtinghuisaanhetwater.nl. "Dat gasten de toegevoegde waarde van Huis aan het Water ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren", vertelt Karin Hoogeveen, directeur van Huis aan het Water. "Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering".

Relatie met positieve gezondheid

De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en gezondheid hanteert Huis aan het Water ook. Landelijk bieden inloophuizen voor 89 procent van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.
Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk 54 procent van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker1.

Impact vergroten

Op dit moment wordt Huis aan het Water elke week door ongeveer 130 gasten bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, dat niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro.
 

Meer berichten