Samenwerken om geluidshinder te beperken
Samenwerken om geluidshinder te beperken ((Foto: Pixabay Mimzy))

Samenwerken om geluidshinder tegen te gaan

Door Christa Warmerdam

HAARLEM – De Actiepartij heeft een motie ingediend waarin de raad wordt geadviseerd om gezamenlijk op te treden met buurgemeenten om het aantal dagen dat het circuit van Zandvoort geluidshinder mag veroorzaken te beperken. Wethouder Berkhout herkent de bezorgdheid. Het voorkomen en reduceren van geluidshinder is een belangrijk aandachtspunt bij de activiteiten die worden geprogrammeerd op het circuit en andere evenementenlocaties in het duingebied. "De geluidsnormen voor het circuit zijn vastgelegd in een milieuvergunning. Hierin heeft het bevoegd gezag (gemeente Zandvoort) een afweging gemaakt van de op te leggen beperkingen en voorschriften ter bescherming van de leefomgeving. Binnen dit kader kan het circuit haar activiteiten ontplooien."

Trek gezamenlijk op met buurgemeenten om geluidshinder te beperken

Op dit moment worden door de colleges en gemeenteraden van de vier gemeenten van Zuid-Kennemerland al gewerkt aan de Zuid-Kennemer Agenda: de samenwerkingsagenda waarin de vier gemeenten, te weten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort, hun gedeelde ambities, opgaven en gewenste acties aangeven voor de komende jaren. Op 17 september en op 1 oktober staan opnieuw radenbijeenkomsten gepland om met elkaar in gesprek te gaan. Het college nodigt de raad uit om op deze momenten het gesprek met elkaar te voeren over de toenemende druk van recreatie en toerisme in onze regio. Het college ontraadt dan ook de motie en de motie wordt vervolgens verworpen.

Meer berichten
 

Fotoseries