De zorg moet voor kwetsbare groepen betrouwbaar zijn.
De zorg moet voor kwetsbare groepen betrouwbaar zijn. ((Foto: Pixabay))

Vragen D66 over zorgfraude en zorgverwaarlozing

  Politiek

HAARLEMMERMEER - Het eindrapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude, 'Fraude en zorgverwaarlozing bij beschermd en begeleid wonen' is verschenen. Het bevat, naast onderzoeksresultaten, schokkende resultaten en tien aanbevelingen. Wat D66 Haarlemmermeer betreft zijn de resultaten over zorgfraude met Persoonsgebonden budgetten niet onverwacht. De partij is wel geschokt en bezorgd over de geconstateerde signalen van zorgverwaarlozing.

De belangrijkste uitkomsten van het rapport:

Bijna alle centrumgemeenten (98 procent) hebben te maken met signalen van fraude en zorgverwaarlozing met PGB's. Bij Zorg in natura (Zin) is dit 88 procent;

Over 44 procent van het totale aantal PGB-aanbieders in de regio en 19 procent van de Zin-aanbieders in de regio zijn signalen ontvangen;

Op jaarbasis hebben 1.500 cliënten te maken met een aanbieder waar fraude of zorgverwaarlozing wordt vermoed. Dit is 63,5 miljoen euro per jaar;

Bij fraude gaat het om meer zorg declareren dan feitelijk geleverd, te hoge indicaties aan (laten) vragen, ongekwalificeerde zorg leveren waarbij gekwalificeerde zorg gedeclareerd wordt et cetera;

Bij zorgverwaarlozing gaat het om te weinig uren noodzakelijke zorg ontvangen, ongeschoold of te laag geschoold personeel waardoor onveilige situaties ontstaan;

In een aantal gevallen gaat de zorgverwaarlozing veel verder en wordt zelfs gesproken over prostitutie, bedreiging en dagbesteding in een wietplantage. Er wordt een ontwikkeling gesignaleerd waarbij criminele netwerken zich richten op het gebied van zorg middels een PGB, omdat dit een makkelijke manier is om geld te verdienen.

Reactie

D66-raadslid Charlotte van der Meij: "Juist bij deze kwetsbare groep moet de zorg goed en veilig zijn. En die zorg moet betaalbaar blijven dus fraude kan niet getolereerd worden".

Schriftelijke vragen

Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college:

- Heeft de gemeente Haarlemmermeer en/of de centrumgemeente Haarlem meegewerkt aan dit onderzoek?

- Zijn er in Haarlemmermeer signalen van fraude en zorgverwaarlozing bij beschermd wonen? Zo ja, hoeveel? Zo nee, hoe kan dit, gezien het hoge aantal meldingen?

- Als er wel signalen zijn, hoe worden die opgepakt/onderzocht? Als die signalen er niet zijn, hoe gaat Haarlemmermeer zicht krijgen op deze fraude/zorgverwaarlozing?

- Is het college, met ons, van mening dat deze cijfers waarschijnlijk óók op zullen gaan voor overige PGB-gefinancierde zorg op grond van de Wmo en mogelijk ook op grond van de Jeugdwet?

Een aantal aanbevelingen valt onder de verantwoordelijkheid van het college. D66 verzoekt de raad te informeren over hoe en wanneer deze geïmplementeerd worden.

Meer berichten