Wat vinden raadsleden ervan: GroenLinks Heemskerk

Najaarsnota

HEEMSKERK - Voor GroenLinks waren er weer een paar belangrijke onderwerpen aan de orde, tijdens de raadsvergadering van november. Er is door middel van een initiatief van inwoners een voorstel door de raad aangenomen om te kijken naar sport- en speelattributen aan de Graaf Willem II laan. GroenLinks vindt dat om meer dat één reden belangrijk. Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen en ravotten. De wijk is ook flink verjongd de afgelopen jaren. En een speelplek voor jonge kinderen zou dan een prima aanvulling kunnen zijn. Een dergelijk initiatief past heel goed binnen het bestaande beleid. GroenLinks zou het toejuichen wanneer er een natuurspeelplaats zou kunnen worden gerealiseerd. Dan de gevolgen van de septembercirculaire. Het is gebleken dat de gemeente flink minder geld van het Rijk krijgt. Daarom stelt dit college zich op het standpunt dat er op de jeugdzorg minder geld wordt ingeboekt, omdat daarmee het risico in onze begroting daalt en wordt voorkomen dat er een structureel te rooskleurig financieel beeld wordt gegeven.

Voor GroenLinks geldt dat de jeugd niet de dupe mag worden van mogelijke financiële rooskleurige beelden. Wij zullen er op blijven hameren dat de jeugd er op moet kunnen blijven rekenen dat zij hulp krijgen als dat nodig is. Zolang dat niet het geval is, er wachtlijsten en wachttijden zijn, zolang jeugdzorgorganisaties omvallen en zolang de meldingen bij Veilig Thuis toenemen in plaats van afnemen, is het voor GroenLinks onacceptabel dat hier een aframing op plaats vindt.

De Najaarsnota is bedoeld om de raad te informeren over de afwijkingen in de uitvoering van het lopende begrotingsjaar. Wat opvalt is dat er veel geld wordt overgeheveld naar volgend jaar. Hetgeen betekent dat er veel niet (of op zijn minst nóg niet) is gedaan.

Om er een paar te noemen: € 386.000 IJmond Werkt!; € 50.000 Herontwikkeling Jean Monnetstraat; € 65.000 Sloopkosten Bilderdijkstraat 14; € 100.000 Continueren preventieve activiteiten Jeugdhulp; € 12.000 Uitvoering nota Toerisme & recreatie. Gelukkig blijft het geld voor preventieve activiteiten voor jeugdhulp wel beschikbaar en dat is nodig ook.

En dan het "Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2020". Het geeft goede mogelijkheden om maatwerk te leveren waar dat nodig is en collectieve voorziening te bieden als het kan. Wel wil GroenLinks onze zorg uitspreken over de toenemende vraag naar WMO voorzieningen in de toekomst. Wij worden allemaal ouder. Intramurale voorzieningen (zoals bejaarden- verzorgingshuizen zijn er bijna niet meer), dus mensen moeten langer thuis wonen. Mantelzorg is daarom nodig, maar zeker ook materiele voorzieningen. En niet in de laatste plaats moet er tijd zijn voor aandacht en sociaal contact. Deze verordening regelt dit in onze visie goed. Maar laten we er met ons allen ook voor zorgen dat dit ook zo blijft.

Ans Nijman

Fractievoorzitter GroenLinks

Meer berichten