Wat vinden de raadsleden ervan: Heemskerk Lokaal

Moties

HEEMSKERK - Donderdag 28 november was de voorlaatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde en aan het eind nog een flink aantal moties. Deze moties hadden betrekking op een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betroffen vooral zaken rond het Klimaatakkoord. Het college heeft deze moties in die vergadering gesteund en dat was ook de strekking van de aanvaarding van deze moties in de gemeenteraad.

Belangrijke besluiten zijn genomen over het op verzoek plaatsen van een speelgelegenheid voor jonge kinderen aan de Graaf Willem II laan. Dit verzoek kwam van buurtbewoners en dit burgerinitiatief werd raad breed ondersteund. Heemskerk

Een speelgelegenheid voor jonge kinderen

Lokaal stelde daarnaast voor om de toeristenbelasting met € 0,30 te verhogen, maar de meerderheid van de raad wilde hier niet in meegaan. De bedoeling was om de meeropbrengst te benutten voor het meer bekendheid geven van Heemskerk als toeristische plaats in de IJmond. In deze raadsvergadering werd ook de Najaarsnota vastgesteld. Daarin is opgenomen de stand van zaken over de financiën van de gemeente in het lopende jaar. Aardig is dat er een motie is aangenomen om het centrum van Heemskerk op te vrolijken met bloembakken. Daar gaat u het volgende jaar dus van genieten als u in het dorpscentrum uw boodschappen doet. Heemskerk Lokaal heeft nog een motie ingebracht om in het persoonsgebonden budget maatschappelijke voorzieningen een vrij besteedbaar bedrag op te nemen om gebruikers van zo'n budget enige (beperkte-) ruimte te bieden in bijzondere omstandigheden daarvan gebruik te kunnen maken. Helaas is deze motie ook niet door de raad aanvaard.

Centrum Heemskerk opvrolijken met bloembakken

Wel is aangegeven dat bij het vervolg traject van de maatschappelijke voorzieningen hier op zal worden teruggekomen.

Onderzoek naar klein theater

Tenslotte is nog gesproken over de resultaten van een onderzoek naar een klein theater. Daar wordt over enige tijd nog op terug gekomen bij het vaststellen van een Cultuurvisie.

John Kolenbrander

Heemskerk Lokaal

Meer berichten