Droogte maaien.
Droogte maaien. ((Foto: Aangeleverd))

Extra inzet door droge zomer

HEERHUGOWAARD - Afgelopen jaar was extreem droog. Het neerslagtekort in de zomer liep op naar recordhoogte. Dit vroeg om extra inzet van het hoogheemraadschap voor het inlaten van voldoende zoet water vanuit het IJssel- en Markermeer. Ruim 200 medewerkers van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn betrokken geweest bij het beperken van de gevolgen van het neerslagtekort en écht kritische situaties hebben zich niet voorgedaan.

Dit is een van de resultaten benoemd in de jaarrekening, waarin HHNK verantwoordt wat er is bereikt ten opzichte van de gestelde doelen in de begroting voor 2018. "We hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 5,3 miljoen", luidt het in de jaarrekening. "Samen met andere partners zorgen we voor 'droge voeten' en voldoende en schoon water. Zo hebben we hard gewerkt aan de afronding van de dijkversterking van de Prins Hendrik Zanddijk en Waddenzeedijk op Texel en de Hoogwaterkering in Den Oever. Ook hebben we in 2018 35 kilometer boezemkades verbeterd. Het Projectplan Waterwet voor de versterking Markermeerdijken is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. Voor Durgerdam lag de focus op het doorlopen van een participatieproces met bewoners rond de integrale ruimtelijke plannen voor Durgerdam, waaronder de dijkversterking."

Agrariërs

Voor een betere bodem- en waterkwaliteit is samenwerking met agrariërs van groot belang. De Noord-Hollandse waterschappen, de provincie en de agrarische sector het Landbouwportaal opgezet. Inmiddels hebben al 568 agrariërs gebruikgemaakt van deze subsidieregeling om maatregelen te nemen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de bodemstructuur, verminderen van bodemdaling en verzilting en veerkrachtiger maken van de waterhuishouding in natte en droge perioden.

De komende jaren draagt het hoogheemraadschap het beheer van wegen over aan gemeenten. "Met de West-Friese gemeenten, de gemeenten Uitgeest en Hollands Kroon hebben we een intentieovereenkomst ondertekend en op 1 januari 2019 heeft de eerste overdracht plaatsgevonden aan de gemeente Alkmaar."

Prijzen en ambities

"Het afgelopen jaar wonnen we de Waterinnovatieprijs in de categorie Schoon Water voor NEW Hart voor de rwzi: een fysisch-chemisch en volledig circulair concept voor waterzuivering. Ook zijn we begonnen aan de uitvoering van ons Klimaat- en Energieprogramma. Hierin staat onze ambitie: CO2- en energieneutraal in 2025. Dit programma draagt bij aan de (inter)nationale afspraken over klimaatdoelstellingen."

De volledige jaarrekening 2018 is te lezen op www.hhnk.nl.

Meer berichten
 

Fotoseries