Grote zorgen over De Oosterdel

BROEK OP LANGEDIJK - Het bestuur van stichting Veldzorg Oosterdel maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Oosterdelgebied. Diverse ontwikkelingen bedreigen het unieke landschap.

Gerrit Arkesteijn, voorzitter van de stichting: "Een structurele financiële bijdrage van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is nodig om het tij te keren."

Het Oosterdelgebied is het laatst overgebleven deel van het Rijk der Duizend Eilanden. Haar ontstaansgeschiedenis en karakteristieke verschijningsvorm verbreedt en verdiept het regionale cultuurverhaal en vertelt het verhaal over de lokale agrarische cultuur. Stichting Veldzorg Oosterdel beheert sinds 2005 dit gebied. Met als uitgangspunt behoud van het cultuurhistorisch landschap door het patroon intact te houden. Daarnaast wordt gestreefd naar voortzetting van het karakteristieke gebruik van de akkers.

Duurzame samenwerking

"In zestien jaar heeft stichting Veldzorg Oosterdel veel werk verzet. Er is, samen met de Raphaelstichting, een zorgtuinderij inclusief woonvoorziening opgericht. Bij zorgtuinderij Oosterheem werken twaalf cliënten. Samen met re-integratiebedrijf Agros bieden we werkervaringsplaatsen aan. Circa 30 procent van de cliënten stroomt door naar duurzaam betaald werk. Ongeveer 140 Langedijkers huren een akker huren en onderhouden die. Er zijn 50 vrijwilligers die tal van klussen uitvoeren en er zijn ongeveer honderd adoptanten die de stichting financieel steunen. In het werkgebouw organiseert Wonen Plus Welzijn wekelijks activiteiten voor vijftigplussers. Ook is daar het ontmoetingshuis voor mensen met dementie of andere geheugenproblemen en hun mantelzorger. Het doel is om de deelnemers in een ongedwongen sfeer door middel van aangepaste activiteiten te leren omgaan met de eigen beperkingen en hen de gelegenheid te bieden sociale contacten op te doen, emoties te uiten en plezier te beleven. Mantelzorgers kunnen er informatieve/educatieve bijeenkomsten volgen, deelnemen aan gespreksgroepen en hebben gelegenheid om zaken onder vier ogen met de coördinator te bespreken." Hij vervolgt de lijst: "Leerlingen van zowel basis- als het voortgezet onderwijs kunnen er een educatieve workshop volgen. Er is een uitgebreid programma en er zijn opgeleide vrijwilligers die een interactief programma aanbieden en het gebied per boot bezoeken."

Kortom, de stichting speelt een actieve rol in de duurzame participatie-samenleving. "Maar om het unieke gebied voor de toekomst te behouden, is meer financiële steun nodig. Er zijn immers diverse ontwikkelingen die het gebied bedreigen, zoals: De Amerikaanse rivierkreeft heeft grote invloed op zowel de waterkwaliteit, het watersysteem en mogelijk ook de waterveiligheid. Door hun graafgedrag tasten deze exoten de oevers aan, dat zorgt voor afkalving van de eilanden. De 225 akkers tellen in totaal ongeveer 53 kilometer aan oevers. De herstelkosten zijn niet door de stichting op te brengen. Het aantal huurders neemt af; dat leidt tot lagere inkomsten en meer onderhoudskosten voor de stichting. Ook zijn er niet altijd voldoende re-integratiekandidaten beschikbaar om alle werkzaamheden die nodig zijn voor een goed beheer uit te voeren. We maken ons echt ernstige zorgen."

Daarom doet de stichting een dringend beroep op de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard om de kosten van een voorman voor de begeleiding van re-integratiekandidaten structureel voor hun rekening te nemen. Op die manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van de werkervaringsplaatsen.

Daarnaast wil de stichting een startkapitaal voor onderzoek naar een financiering voor duurzaam onderhoud van het gebied. Dit conform de nota Red de Oosterdel van onze werkgroep.

In de beleidsnota Op weg naar een duurzaam beheer gaat het bestuur van stichting Veldzorg Oosterdel in op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de mogelijkheden voor de komende vijf jaar. Uitgangspunt is een structurele financiering zodat het unieke gebied voor de toekomst behouden kan blijven. Kijk voor meer informatie op www.oosterdel.nl.

Marsha Bakker
Meer berichten