De gemeente Opmeer sluit het jaar in de plus af.
De gemeente Opmeer sluit het jaar in de plus af. ((Foto: Gemeente Opmeer))

Jaarrekening en kadernota Opmeer

REGIO - De gemeente Opmeer sluit het jaar 2018 af met een positief saldo van 820.000 euro. Dit resultaat wordt met name gebruikt om de reserve Onvoorziene Uitgaven aan te vullen. In de begroting was rekening gehouden met een positief jaarsaldo van ongeveer 100.000 euro.

Het hogere positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de aantrekkende woningmarkt. Voor woningbouwplan Heerenweide betekent dit een eenmalig voordelig effect van ongeveer 1.100.000 euro. Ook het gemeentelijk Woningbedrijf had een voordelig resultaat van 320.000 euro. Andere redenen voor dit resultaat betreffen extra legesopbrengsten en de kosten van een aantal projecten was lager dan begroot.

Tegenover deze meevallers staan extra uitgaven bij het sociaal domein 550.000 euro. Net als ongeveer 75% van de andere gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Opmeer te kampen met extra uitgaven voor de jeugdzorg. Daarnaast is sprake van een extra last van circa 520.000 euro voor de pensioenvoorzieningen van voormalige en huidige wethouders. Dit is veroorzaakt door tegenvallende rendementen en een lage rentestand bij de pensioenverzekeraar. Hiervoor is in de jaarrekening een aanvullende voorziening opgenomen. Om te voorkomen dat dit tot hogere kosten zou leiden, is er voor gekozen dit in eigen beheer te houden in plaats van een voorziening bij derden.

Het positieve resultaat 2018 wordt voor het grootste deel gevormd door eenmalige meevallers. Aan de andere kant staan tegenvallers en ontwikkelingen die (ook) nog de komende jaren doorwerken. De uitdaging is om deze tegenvallers structureel op te vangen. Daar gaat de Kadernota 2019 over die op 11 juli door de gemeenteraad wordt besproken.

Kadernota

De gemeente Opmeer staat aan de vooravond van een ombuigingsronde. Oorzaken zijn stagnatie van gelden van het Rijk voor het Gemeentefonds en een verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeente. In totaal gaat het om een ombuigingsronde van 2 miljoen euro.

De gemeenten krijgen steeds meer verplichte taken over van het Rijk. In 2015 ging het om jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan ouderen en zieken. De komende tijd gaat het om het klimaat, de nieuwe Cao-ontwikkelingen, meer zorgtaken en de realisatie van het Integraal Kind Centrum. Zoals begin dit jaar is voorspeld, is de uitkomst van de Kadernota dat de gemeente Opmeer dit jaar 1,2 miljoen euro tekort komt. Voor 2019 wordt het tekort opgevangen binnen de risicoreserve van de gemeente. Bij de decentralisatie van de zorg werd de gemeente geconfronteerd met een taakstellende bezuiniging van 15% in 2015 en volgende jaren. De verwachting destijds was al dat de kosten zouden toenemen.

De Kadernota maakt de noodzaak tot een ombuigingsoperatie van 2 miljoen euro per jaar duidelijk. Deze ombuigingsoperatie heeft gevolgen voor alle inwoners. Het tekort van de gemeente bestaat namelijk uit verplichte uitgaven waar we niet omheen kunnen. De inkomsten vanuit het Rijk stagneren (als het Rijk minder geld uitgeeft dan dragen ze ook minder bij aan gemeenten) dus de hogere uitgaven bij de gemeente moeten worden betaald uit de bestaande begroting. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden waar we minder geld aan willen besteden. In de komende maanden wordt daarom gewerkt aan een pakket van voorstellen om deze ombuigingsoperatie vorm te kunnen geven. In november biedt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een sluitende begroting aan. De raad beslist uiteindelijk welke voorstellen worden uitgevoerd. Deze ombuigingsoperatie zorgt ervoor dat Opmeer de kwaliteit behoudt om de komende jaren haar taken zelfstandig uit te kunnen voeren.

De gemeenteraad heeft in 2017 14,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een IKC in Spanbroek/Opmeer en in Hoogwoud. Voor het coalitieakkoord 2018-2022 is een budget van 100.000 euro gereserveerd. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om beide onderwerpen uit te sluiten van de ombuigingsoperatie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. De kadernota bestaat uit de eerste bijstelling van de begroting van dit jaar en een vooruitblik naar de nog op te stellen begroting 2020. Op 11 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2019.

Meer berichten