Wonen, groen en duurzaamheid speerpunten - Eerste begroting van nieuwe raads- en collegeperiode

  Nieuws

PURMEREND - Het college zet naast investeren in lopend beleid de komende jaar vol in op wonen, onderhoud van openbaar groen en duurzaamheid. Dat valt op te maken uit de concept programmabegroting 2019-2022, de eerste onder verantwoordelijkheid van het huidige college.

Het college heeft veel ambities, samengevat in het coalitieakkoord. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het college samen op wil trekken met haar inwoners en ondernemers. "'We geloven erin dat verbinding van cruciaal belang is om de weg die we als stad zijn ingegaan, voort te zetten", aldus wethouder Harry Rotgans. Rotgans is zich bewust van het feit dat het bestuur daar een belangrijke rol in speelt. "Willen we die rol goed vervullen, dan moeten we ook daadkrachtig genoeg zijn om keuzes te maken. Wonen, onderhoud van openbaar groen en duurzaamheid zijn voor nu de belangrijkste punten. Daarnaast houden we ook de overige punten uit het coalitieakkoord helder op ons netvlies".

Financieel gezond

Purmerend is financieel gezond. Voorzichtigheid blijft echter wel geboden. Er dient rekening te worden gehouden met een nadelig financieel effect in verband met de zogenaamde opschalingskorting in het gemeentefonds die na 2022 verder oploopt tot € 1,6 miljoen in 2025.

In één oogopslag

Ook dit jaar is er een ‘begroting in één oogopslag’ toegevoegd. Het college wil hiermee de inwoners van Purmerend op hoofdlijnen inzicht geven in de totale inkomsten en uitgaven en de gemiddelde gemeentelijke lasten voor een huishouden.

Vaststelling

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen hun mening geven over de begroting tijdens de behandeling in de commissie SOB op 11 oktober. Aanmelden kan via griffie@purmerend.nl of 0299 452 713. Op 8 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Meer berichten