Ruimte voor overwinteraars Harger- en Pettemerpolder - Verbeteren waterhuishouding zorgt voor extra rustplekken

  Nieuws
De Leihoek. (Foto: Natuurmonumenten / Eric Menkveld]
De Leihoek. (Foto: Natuurmonumenten / Eric Menkveld] (rodi.nl)

PETTEN - Natuurmonumenten is erin geslaagd diverse projecten in de Harger- en Pettemerpolder voor 1 oktober succesvol af te ronden. De aannemers hebben hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het gaat om het project Verbetering Watersysteem Tankval, het project Nieuwe Kleiputten, het project Verbetering van de Waterhuishouding in het centrale deel en in de zuidwest-hoek van de Harger- en Pettemerpolder en het project Vernatten Mosterdweg.


In de Leipolder (aan de noordkant van het beschermde natuurgebied) heeft Natuurmonumenten het watersysteem rondom het intacte deel van de Tankval verbeterd zodat er hoogwaardig, vochtig en kruidenrijk grasland ontstaat. Door deze maatregelen zou er zelfs zilt grasland met zulte en zeekraal kunnen komen. Uitvoering van dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de Uitvoeringsregeling Water 2017 van de provincie Noord-Holland. Het project zorgt voor verbetering van de watersystemen in het Natura 2000—gebied Abtskolk & de Putten.

Vogelparadijs


Natuurmonumenten heeft van de Leihoek, een gebied van ongeveer 4 hectare grasland, een aantrekkelijk gebied voor broedende, foeragerende en trekkende vogels gemaakt. Met water, eilandjes en zilt grasland, waar veel zulte zal komen. Het grasland is gedeeltelijk afgegraven zodat er ondiepe plasjes ontstaan. En een deel van het grasland is geplagd.
Leiwegbewoners hebben een nieuwe naam bedacht voor het projectgebied. Die naam zal bij de opening in voorjaar 2019 bekendgemaakt worden. Het eerste resultaat van dit project is er al: begin oktober is er een rosse franjepoot in de Leihoek gezien. Dit project is mede dankzij de bijdragen van Vogelbescherming, Prins Bernhard Cultuurfonds en de provincie Noord-Holland gerealiseerd.

Waterhuishouding


De waterhuishouding in het centrale deel en in de zuidwest-hoek van de Harger- en Pettemerpolder is verbeterd. In het centrale deel van de Harger- en Pettemerpolder is het grasland geschikt gemaakt voor weidevogels. Dat doet Natuurmonumenten door het slootpeil in het voorjaar te verhogen, zodat het gras minder hard groeit. Zo krijg je grasland dat geschikt is voor kuikens. Steltlopers zoals scholeksters en grutto’s zullen zich te goed doen aan wormen die door de peilverhoging meer aan de oppervlakte komen. In de zuidwest hoek zijn dammen gerenoveerd zodat het gebiedseigen water kan worden vastgehouden. Daarmee wordt verdroging voorkomen.

Vernatten


Natuurmonumenten heeft een stelsel van putten en pijpen laten aanleggen waarmee in het vroege voorjaar water vanuit de Hondsbossche Vaart in de greppels kan lopen. Zo ontstaan ondiepe plasjes, ideale rustplekken voor vogels. Die rustplekken zijn een ‘must’ voor trekvogels. Ze vliegen vaak duizenden kilometers. Bij die rustplekken kunnen trekvogels hun energievoorraad weer aanvullen.
Voor nu geldt dat smienten de komende winter in de Hager- en Pettemerpolder ongestoord kunnen overwinteren. Ook andere wintergasten zoals dwerggans, grauwe gans en kolgans vinden in dit gebied een rustplaats.

Meer berichten