Dijkgatsbos.
Dijkgatsbos. (Foto: J.T.Bruyn)

Aanpak vervuild parcours wv West-Frisia

ENKHUIZEN - Het mountainbike parcours van wielervereniging West-Frisia is flink vervuild. Uit recent onderzoek blijkt dat de afdeklaag op een aantal plaatsen te dun is geworden. Voor kinderen van nul tot zes jaar gelden speciale instructies.

Tino Haakman, bestuurslid van wielervereniging West-Frisia maakt zich geen zorgen. Bestuurslid Tino Haakman: "Het is een voormalig vuilnisterrein dus is het niet zo raar dat de bodem is vervuild. Dan kun je dat verwachten. Je vindt precies hetzelfde op speelterreinen in de binnenstad van Enkhuizen. De industrie uit de zestiende, zeventiende eeuw hebben ook voor veel vervuiling gezorgd. Dat valt in dezelfde categorie. Als je in de sloot springt in Enkhuizen dan is die ook licht vervuil."

Geen sluiting

Langs de Oosterdijk, bij de kruising met de Haling, ligt de voormalige stortplaats van Enkhuizen, ook bekend als De Bult. In het verleden heeft de provincie de locatie voorzien van een afdeklaag met grond. Bodemonderzoek wijst uit dat sprake is van bodemverontreiniging. Om het huidige gebruik van het terrein als wielerparcours op een juiste wijze te kunnen voortzetten, wordt door de gemeente een (her)inrichtingsplan opgesteld. Er is geen directe noodzaak om de locatie te sluiten, maar voor kinderen van nul tot zes jaar gelden daar de instructies van de GGD.

Veiligheidsvoorschriften 

Dit houdt in dat jonge kinderen na het fietsen de handen moeten wassen en moeten voorkomen dat grond ingenomen (opgegeten) wordt. Uit een recente studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar.

Veiligheidsvoorschriften 

Dit houdt in dat jonge kinderen na het fietsen de handen moeten wassen en moeten voorkomen dat grond ingenomen (opgegeten) wordt. Uit een recente studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat de opname van lood in verhoogde concentraties in de bodem een nadelig effect kan hebben op het leervermogen van jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar.

Wielerereniging

De locatie is opnieuw onder de aandacht gekomen omdat de wielervereniging gevraagd heeft om op enkele plaatsen het mountainbike parcours op te hogen en aan te vullen met grond. Bij de inspectie van de locatie bleek dat aan de randen plastic zichtbaar was van de voormalige vuilstort. Met de kennis van nu omtrent gezondheid/veiligheid en bodemkwaliteit is een verkenning gedaan naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de bodemsituatie en de bodemkwaliteit.

Lood

Uit dit onderzoek blijkt dat sprake is van sterke verontreinigingen met lood, PAK en Pfos en dat de afdeklaag met name aan de randen door verdergaande erosie erg dun is. Er is geen asbest gevonden. Door de hoge loodwaarden die gemeten zijn en het huidige gebruik is de locatie nu gekwalificeerd als spoedlocatie. Volgens de Wet bodembescherming moeten bij spoedlocaties maatregelen genomen worden om de risico's voor mens en/of milieu weg te nemen.

Inrichtingsplan

Om de bodemsituatie aan te pakken wordt binnenkort een inrichtingsplan opgesteld waarbij ook de wielervereniging wordt betrokken. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei aspecten als milieubelasting, kosten en ecologische effecten. Als dit gereed is wordt gestart met de uitvoering (het ophogen van de afdeklaag). De GGD is beschikbaar voor vragen over lood en gezondheid via 088 0100500.

Meer berichten