Onderzoek de effecten op kuifeenden in het Markermeer

MARKEN - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de dijkversterking rondom het voormalige eiland Marken beoordeeld. Het rapport laat nog niet zien of verbreding van de dijk effecten heeft op beschermde kuifeenden. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas een besluit te nemen over het projectplan.

Rijkswaterstaat Noord-Holland wil de dijk rond Marken versterken om aan de nieuwste veiligheidseisen te voldoen. Voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland besluiten over het projectplan Waterwet, zijn de milieugevolgen van de dijkversterking onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Noord-Holland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Op de bodem van het Markermeer zoeken kuifeenden naar eten, zoals mosseltjes. Het Markermeer is onderdeel van een natuurgebied, waarin een bepaald aantal kuifeenden moeten worden behouden. Het aantal kuifeenden in het Markermeer is in de afgelopen jaren onder het gewenste aantal gezakt, waarschijnlijk omdat er voor kuifeenden onvoldoende voedsel is. Het rapport maakt niet duidelijk of het ruimtebeslag van de dijkversterking nog minder voedsel voor kuifeenden tot gevolg heeft. Daarom is ook niet gekeken of aanleg van nieuwe voedselgronden kan zorgen voor voldoende vervangend voedsel. De Commissie adviseert om het rapport hierop aan te vullen en daarna pas te besluiten over het projectplan.

Meer berichten