College Waterland: voorkeur voor bestuurlijke fusie Edam-Volendam en Landsmeer

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland heeft in haar vergadering
van 1 oktober 2019 een concept-standpunt ingenomen over de bestuurlijke toekomst van
Waterland. Aan de gemeenteraad wordt een keuze uit twee varianten voorgelegd. Dat zijn:
• een besluit tot een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1-1-2023
• zelfstandig blijven en het nemen van de financiële verantwoordelijkheid door het structureel
beschikbaar stellen van een bedrag van 1 miljoen euro.
Het college geeft daarbij een duidelijke voorkeur aan voor een bestuurlijke fusie met Edam-
Volendam en Landsmeer.

Wethouder Ton van Nieuwkerk licht het concept-standpunt toe. "Het proces dat gevoerd is, moest een
daadwerkelijke oplossing bieden voor de versteviging van de bestuurskracht van gemeente Waterland. Bij
de bepaling van de keuze van het college zijn twee uitgangspunten leidend geweest. Dat zijn: voldoende
draagvlak bij zowel de inwoners als de raad en de uitvoerbaarheid van de keuze. Uit het proces zijn zeven
varianten gekomen waaruit een keuze gemaakt moet worden. Uit de consultering van inwoners en
ondernemers is ons gebleken dat er een divers beeld is over deze varianten. Ook een informeel rondje
langs de fracties leverde dit beeld op. Gezien de diversiteit maakt dit besluitvorming in de raad erg complex
en is het ons duidelijk geworden dat het voorleggen van één variant geen recht doet aan de diversiteit. Het
college kiest er daarom voor de gemeenteraad twee varianten voor te leggen waarbij wij onze voorkeur
uitspreken voor een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1 januari 2023.


De hoofdkeuze (fusie of zelfstandigheid) laat het college aan de gemeenteraad. De argumenten en
consequenties van de twee varianten zijn door ons uitgewerkt om de discussie in de gemeenteraad
"behapbaar" te maken. Dat past ook in het kader van het dualisme en zorgt ervoor dat in de gemeenteraad
een gericht debat kan plaatsvinden. Mocht de raad echter niet kiezen voor onze fusievariant, dan achten wij
de uitvoering van de variant zelfstandig blijven met de daarbij behorende voorwaarde, ook uitvoerbaar".
De gemeenteraad bespreekt het college-voorstel voor het eerst in zijn vergadering van 12 december 2019.

Meer berichten