Collegeprogramma Wormerland komende vier jaar

  Nieuws

WORMERLAND - Het collegeprogramma van de gemeente Wormerland, voor de periode 2018-2022, is rond. In het collegeprogramma staan de belangrijkste voornemens en afspraken over het beleid dat de gemeente de komende vier jaar gaat voeren. De volgende onderwerpen komen aan de orde; bestuurskracht, duurzaamheidsopgaven, (maatwerk)voorzieningen voor inwoners, voldoende woningen, de omgevingswet en een duurzaam woon- en leefklimaat voor inwoners van Wormerland.
Sinds eind mei van dit jaar heeft de gemeente een nieuw college van burgemeester en wethouders. Zij hebben gezamenlijk doelen en activiteiten bepaald voor de komende vier jaar. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen waar het bestuur zich de komende vier jaar op richt:
•   Behoud en verdere ontwikkeling van de bestuurskracht. Dit is van belang voor een blijvende zelfstandigheid van een financieel gezond Wormerland, dat puike diensten verleent.
•   De duurzaamheidsopgaven. Deze zijn erop gericht de leefbaarheid van onze plek op aarde (bodem, lucht, water en de ruimten waar wij werken, wonen, sporten en recreëren) voor de volgende generaties te behouden.
•   Goede, betaalbare en op elkaar afgestemde (maatwerk)voorzieningen voor inwoners. Het gaat om voorzieningen met betrekking tot werk, inkomen, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs.
•   De opgave om voldoende woningen te bouwen die passen bij de behoefte van inwoners die een woning zoeken.
•   Het behoud en verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en duurzaam woon- en leefklimaat waarin het cultureel erfgoed zichtbaar haar plaats heeft.
•   De invoering van de omgevingswet. Er worden veel wetten ineen geschoven die een grote impact hebben op het leven van mensen, bedrijven, instellingen en de natuur. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn onder andere de ontwikkeling van ruimtelijke functies in bepaalde gebieden, zoals de Zaandriehoek en de woningbouwopgave. Maar ook het behoud van natuur waar onder de veenweidegebieden en onderwerpen zoals de ontwikkeling van economie, recreatie- en toerisme en niet in de laatste plaats de uitwerking van het klimaatakkoord.


Met elkaar

Het college zoekt over belangrijke onderwerpen in de komende vier jaren nadrukkelijk samenspraak en samenwerking met gemeenteraad, inwoners, bedrijven en instellingen. Ook stimuleert het college van Wormerland initiatieven vanuit de samenleving.
Collegeprogramma inzien

Wilt u het (volledige) programma lezen? Kijk dan op www.wormerland.nl (zoekterm 'collegeprogramma 2018-2022').

Meer berichten