Meer betrokkenheid inwoners en belangengroeperingen.
Meer betrokkenheid inwoners en belangengroeperingen. ((Foto: aangeleverd))

Meer aandacht voor natuur en inwoners bij plannen voor 't Twiske

OOSTZAAN - Maandagavond heeft de gemeenteraad van Oostzaan de zienswijze op het ambitiedocument van Twiske-Waterland vastgesteld. De zienswijze beschrijft de aandachtspunten die het college meegeeft aan recreatieschap Twiske-Waterland over de ambities die het heeft met 't Twiske. De gemeenteraad van Oostzaan heeft extra aandachtspunten meegegeven voor het college en het recreatieschap Twiske-Waterland: meer aandacht voor natuurwaarden en meer betrokkenheid van inwoners en belangengroepen.

Rob Monen, wethouder Oostzaan: "In Oostzaan zijn we redelijk eensgezind over het feit dat natuur belangrijk is. En dat we rekening houden met de natuurwaarden in het Twiske wanneer er plannen zijn. We willen dat het recreatieschap Twiske-Waterland laat zien hoe zij precies die balans tussen natuur en recreatie vorm gaat geven, samen met onze inwoners."

Aandacht voor natuur

De raadsleden willen vooral dat het recreatieschap beter toelicht hoe zij natuurwaarden zal bevorderen en versterken en op welke wijze biodiversiteit verbeterd wordt. De meeste raadsleden willen dat het Natura 2000 beheerplan als uitgangspunt wordt gebruikt. De raad wil dat bij de uitbreiding van bestaande activiteiten eveneens een natuurtoets plaatsvindt.

Festivals

De gemeenteraad is van mening dat festivals buiten het broedseizoen om moeten plaatsvinden. Net als Landsmeer is de raad van Oostzaan van mening dat Welcome to the Future niet moet worden uitgebreid naar een meerdaags festival met overnachting(en). Een aantal partijen vindt dat kleinschalige overnachtingen, met respect voor de natuur, mogelijk moet zijn. De gemeenteraad zal hierover een beslissing nemen wanneer de resultaten van de natuurtoets beschikbaar zijn. Naar verwachting is dit begin 2020.

Betrekken van inwoners en belangengroeperingen

Ook vindt de gemeenteraad dat inwoners en belangengroeperingen meer en eerder betrokken moeten worden bij de totstandkoming van het ambitiedocument en voor besluitvorming plaatsvindt. En dat deze input ook meegenomen moet worden bij de definitieve besluitvorming.

Meer berichten