Provinciale Staten vergaderen 1 februari over toekomst van de Vlietzone

Politiek
Vliet met de brug bij het Havenkwartier met groene kaden.
Vliet met de brug bij het Havenkwartier met groene kaden. (Foto: Archief/Gemeente Rijswijk)

De Vliet loopt door heel veel gemeenten: van Leiden tot Rijswijk en Delft. Gemeenten willen samenwerken om het gebied te verbeteren: zowel het groen en de natuur, als bijvoorbeeld fietsverbindingen. De Provincie Zuid-Holland neemt hierin de regie. Rijswijk en andere gemeenten, maar ook de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland hebben hun ideeën over de toekomst van de Vlietzone in 2022 gepresenteerd in een Toekomstbeeld Vlietzone. 1 februari wordt daarover vergaderd door de Provinciale Staten.

Provinciale Statenverkiezingen

Op 1 februari vergaderen de Provinciale Staten over Toekomstbeeld Vlietzone. Deze toekomstvisie kwam tot stand door samenwerking tussen de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Leiden en de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland. Het toekomstbeeld werd door de fracties eerder nog niet helemaal omarmd, omdat hun niet voldoende duidelijk werd hoe de provincie die toekomst gaat verwezenlijken.

Mooie leefomgeving

Doel van het Toekomstbeeld Vlietzone is, gaf gedeputeerde Anne Koning eerder aan, “samen met alle betrokkenen werken aan een gezonde, aantrekkelijke en mooie leefomgeving voor inwoners, werknemers en bezoekers. De recente coronapandemie en de droge en warme zomer van 2022 maken duidelijk hoe belangrijk groene gebieden als de Vlietzone zijn voor de inwoners van onze stedelijke regio die ontspanning en verkoeling zoeken.” 

Vijf principes

Volgens het Toekomstbeeld moeten nieuwe ontwikkelingen in de Vlietzone voldoen aan 5 essentiële principes: 1. een robuust watersysteem als sturend principe, 2. een sterke identiteit van de Vlietzone: Vlietwaardig, 3. een groenblauwe dooradering, 4. een sterke en zichtbare cultuurhistorische en archeologische basis, 5. de Vliet als ruimtelijke drager. 

Groenblauwe loper

Parallel aan de Vliet zou er een soort groenblauwe loper moeten worden gecreëerd voor recreatie, biodiversiteit, waterberging en een uitloopgebied. Hiervoor zijn een paar aanpassingen nodig, zoals recreatiegebieden aan elkaar verbinden. Een belangrijke vraag is verder of (een deel van) de Westvlietweg moet worden ingericht als ‘slow lane’. Ook wordt er gedacht over een alternatieve ontsluiting van het bedrijventerrein Westvlietweg. 

Andere onderwerpen

Op 1 februari vindt er een vergadering plaats over het Toekomstbeeld. Mogelijk wordt er een motie ingediend over het ontbrekende antwoord op de vraag hoe de provincie het gaat doen. Behalve over Toekomstbeeld Vlietzone, wordt er 1 februari ook vergaderd over een advies van Andersson Eiffers Felix (AEF), in opdracht van het IPO-bestuur, en over de geactualiseerde gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Zuid-Holland 2022.

Praktische info

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering 1 februari om 14.00 uur. De Statenvergadering vindt plaats in de Statenzaal in het provinciehuis in Den Haag. Via https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen. De volledige agenda met bijlagen is te vinden op: https://pzh.notubiz.nl/beheer/evenementen/998448/agenda.