College besluit inzake standplaatsen Nieuwstraat

Nieuws
Het college besluit.
Het college besluit. (Foto: Corinne - stock.adobe.com)

SCHAGEN - Een onafhankelijke commissie heeft geadviseerd dat het intrekken van de oude standplaatsvergunningen in de Nieuwstraat juridisch niet juist is geweest. Het college volgt dit advies op en de eerdere intrekking van de oude vergunningen wordt herroepen. Het college heeft nu in de oude vergunningen de locatie tijdelijk gewijzigd. Deze tijdelijke wijziging duurt totdat het nieuwe standplaatsenbeleid in september is vastgesteld. Daarna gaat de gemeente in gesprek met de standhouders over hun standplaatsvergunning. 

Bij het winkelcentrum Makado stonden sinds jaren standwagenhouders op aangewezen standplaatsen. Medio 2021 heeft het college in verband met de verbouwing van het winkelcentrum de standplaatsen tijdelijk verhuisd naar een strook langs de Nieuwstraat. Op de nieuwe tijdelijke locatie kwamen er klachten van omwonenden over de geur. De gemeente werd gevraagd te handhaven.

Het college heeft vervolgens meerdere besluiten genomen: een handhavingsbesluit, een omgevingsvergunning en nieuwe standplaatsvergunningen.

Onafhankelijke commissie

Eén van de omwonenden was het niet eens met deze besluiten en maakte bezwaar. Ook de standwagenhouders hebben bezwaar gemaakt, omdat zij het niet eens waren met het intrekken van hun oude vergunningen.

Alle bezwaarschriften zijn behandeld door een onafhankelijke commissie die het college advies heeft gegeven. Het college is het eens met het advies van de commissie en heeft overeenkomstig dat advies een besluit over de gemaakte bezwaren genomen.

Geurhinder

Voor wat betreft de geurhinder heeft het college handhavend opgetreden door het laten plaatsen van ontgeuringsinstallaties en het verplaatsen van de standhouders. De onafhankelijke commissie heeft geconstateerd dat deze maatregelen ertoe hebben geleid dat er geen onaanvaardbare geurhinder meer is voor de omwonenden. Aangezien zowel de standplaatsvergunning als de omgevingsvergunning in stand blijven, zal hiertegen niet handhavend worden opgetreden. Ten aanzien van de oliebollenkraam zal ook niet handhavend worden opgetreden. Er is (nog) geen geurhinder geconstateerd. Mocht de oliebollenkraam rond de jaarwisseling op de Nieuwstraat staan, dan moeten daarvoor de nodige vergunningen zijn verleend en volgt er mogelijk een geuronderzoek. Handelt de oliebollenkraam in strijd met het bestemmingsplan, de APV of het Activiteitenbesluit, dan treedt het college in beginsel daartegen handhavend op.