Het dorpssilhouet van Uitgeest op het voorblad van de informatiebundel ‘Gekende Landschappen’.
Het dorpssilhouet van Uitgeest op het voorblad van de informatiebundel ‘Gekende Landschappen’. (Foto: Ernst Mooij)

‘Gekende Landschappen’ Uitgeest en Castricum

Algemeen

UITGEEST/CASTRICUM – Elke vier jaar actualiseert de Stichting Alkmaardermeeromgeving haar informatiebundel ‘Gekende Landschappen’. Onlangs is een nieuwe versie uitgebracht. Gekende Landschappen 2022-2026 geeft een breed en up-to-date overzicht van de huidige status, ontwikkelingen en vooruitzichten van de gebieden tussen en rondom de woonkernen van de gemeenten Castricum en Uitgeest. 

Landschappelijke veranderingen

Het landschap is het resultaat van natuurlijke processen en menselijke activiteiten. Vooral vanaf de 19e eeuw zijn de menselijke ingrepen enorm toegenomen waardoor landschappen van aanzien zijn veranderd. Behalve de technologische vooruitgang, de bevolkingstoename en de daaruit voortvloeiende woningbehoefte, heeft ook de toegenomen mobiliteit sporen door het landschap getrokken. Vanaf het midden van de 20e eeuw heeft de schaalvergroting in de landbouw tot grote landschappelijke veranderingen geleid. Het ruimtebeslag voor woningbouw, aanleg van kantoorparken, bedrijventerreinen, recreatiegebieden, zonnevelden en plaatsing van windturbines gaat nog steeds door. Cultuurlandschappen verliezen hun specifieke kenmerken en de natuurwaarden verminderen.

Leefmilieu

Het jaar 2019 was het jaar van de klimaatacties. Ook jongeren gingen de straat op om te demonstreren voor een beter klimaatbeleid. De crises waar we mee te maken hebben, stapelen zich op: de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en vermoedelijk straks ook nog een watercrisis. Het roer moet om. Termen als klimaatverandering, wateroverlast en droogte, zeespiegelstijging, luchtkwaliteit, energietransitie, biodiversiteit, kringlooplandbouw, woningbehoefte en mobiliteit hebben allemaal met onze leefomgeving te maken. Er is veel kennis, innovatie en creativiteit nodig om voor de opgaven waar we voor staan, passende oplossingen te vinden.

Leidraad

Voor de gemeenten Castricum en Uitgeest zit het kapitaal vooral in die landschappelijke afwisseling die in hoge mate het woongenot bepaalt en een grote aantrekkingskracht uitoefent op recreanten.

Ons welbevinden is sterk afhankelijk van de kwaliteit van onze ruimtelijke omgeving. De stichting zal daarover waken, maar wil ook meedenken over het versterken van bestaande kwaliteiten en het toevoegen van nieuwe. De informatiebundel, met de daarin geformuleerde standpunten, is een leidraad voor het behartigen van landschappelijke belangen. De informatiebundel is te raadplegen of te downloaden via de website www.alkmaardermeeromgeving.nl

Een papieren versie is te koop bij boekhandel Laan in Castricum.

Afbeelding
Foto van vroeger Algemeen 2 dec, 15:55
Afbeelding
Kerstdorp op het Regthuysplein Algemeen 2 dec, 15:53
Afbeelding
Column ‘Hermans vindt er wat van Algemeen 2 dec, 15:51
Afbeelding
Tien jaar kerstbomenverkoop Uitgeest; jubileum gevierd met Dikke Naaldbier Algemeen 2 dec, 15:41
Afbeelding
Open Dag bij het Horizon College Algemeen 1 dec, 16:16
Afbeelding
Virgil van Dijk, de rots in de branding van Oranje Oranje 29 nov, 11:00
Afbeelding
Oranje in Qatar: matige start kan leiden tot groot succes Oranje 28 nov, 15:00
Afbeelding
Green Soap Company: ‘Doe mee aan de OVNH, alleen al voor publiciteit en een groter netwerk’ Algemeen 28 nov, 10:59
Afbeelding
BUCH-gemeenten pioniers in circulair maakonderwijs op basisscholen Duurzaam 25 nov, 10:42
Afbeelding
Inzameling voor minderbedeelden Algemeen 24 nov, 15:19
Afbeelding
Column ‘Herman vindt er wat van’ Algemeen 24 nov, 15:12
Afbeelding
Collecte Leger des Heils in Uitgeest Algemeen 24 nov, 15:08
Afbeelding
Het strand op, de duinen in Algemeen 24 nov, 15:06
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Uitgeest

Op Rodi Uitgeest volg je het laatste nieuws uit Uitgeest. Rodi Uitgeest informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Uitgeest

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Uitgeest in je mailbox.