Gemeente op zoek naar permanente locaties asielopvang

Algemeen
Regio Kennemerland is op zoek naar geschikte locaties voor azc's.
Regio Kennemerland is op zoek naar geschikte locaties voor azc's. (Foto: Inge van Mill)

UITGEEST - Sinds de invoering van de Wet ‘gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’, kortweg spreidingswet, kunnen gemeenten gedwongen worden locaties beschikbaar te stellen voor asielzoekers. Gemeente Uitgeest wil het niet zover laten komen. In samenwerking met de regionale gemeenten streven zij er als regio Kennemerland naar om uiterlijk 1 april een plan aan te bieden bij de Provincie.

Gemeenten moeten per regio een zogenoemde transitieplan opstellen dat ertoe leidt dat er vanaf 1 april 2023 voldoende opvangplekken worden gerealiseerd. Het gaat dan niet meer om crisisnoodopvang, maar om permanente opvang, ofwel asielzoekerscentra. Gemeenten dienen op zoek te gaan naar locaties, het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) neemt vervolgens de taak van het beheer van de locaties op zich, inclusief begeleiding en medische zorg. 

Verwachte instroom bijgesteld

Volgens de Gemeente Uitgeest is de verwachte instroom van asielzoekers over het jaar 2023 opnieuw naar boven bijgesteld voor de regio Kennemerland (Haarlem, Bloemendaal, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort). Volgens de landelijke verdeelsleutel op basis van inwoneraantal zijn er eind 2023 zo’n 21.00 opvangplekken nodig in de regio. Regionaal zijn er al een aantal opvanglocaties gerealiseerd. Het gaat om circa 670 opvangplekken. De negen gemeentes in de regio willen niet wettelijk gedwongen worden locaties beschikbaar te stellen. Zij gaan zelf de gezamenlijke opvang aan op zoek te gaan naar potentiele locaties. In maart willen zij met een voorstel komen voor de spreiding van deze locaties in de regio. Dit voorstel zal aan de gemeenteraden ter besluitvorming worden voorgelegd en als concept worden aangeboden aan de Provincie Noord-Holland.

Inspanningsverplichting groter dan gevraagd

De negen gemeenten hebben de afgelopen periode samengewerkt om noodopvang te realiseren en hebben inmiddels een grotere inspanningsverplichting geleverd dan door het Rijk werd gevraagd. Er moesten zo’n 450 crisisnoodopvangplekken worden gerealiseerd voor asielzoekers. In de regio Kennemerland werden er zo’n 550 gecreëerd. De regio moest versnelde uitstroom realiseren van statushouders uit de azc’s naast de wettelijke huisvestingstaakstelling. Meerdere gemeenten in de regio lopen voor op hun wettelijke huisvestingstaakstelling statushouders. Daarnaast moest per gemeente een eengezinswoning worden gerealiseerd voor kleinschalige huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Verschillende gemeenten in de regio zijn hierover in gesprek met woningcorporaties.