Locatie AZC mogelijk op grens Uitgeest/Heemskerk

Algemeen
Locatie asielzoekerscentrum mogelijk op de grens van Uitgeest en Heemskerk.
Locatie asielzoekerscentrum mogelijk op de grens van Uitgeest en Heemskerk. (Foto: aangeleverd)

UITGEEST/HEEMSKERK - Alle gemeenten in Nederland krijgen vermoedelijk een wettelijke taakstelling om asielzoekers permanent op te vangen. Hoewel de wet nog in de maak is en nog moet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer hebben de colleges in Kennemerland besloten zelf regie te houden door het voorbereidende werk op te pakken en voor 1 april een regionaal plan in concept aan de provincie aan te bieden. In dit plan dragen Uitgeest en Heemskerk gezamenlijk een mogelijke locatie voor een asielzoekerscentrum aan op de grens van de twee gemeenten.

Heemskerk moet uiterlijk eind 2023 149 permanente opvangplekken realiseren en Uitgeest 51. Afgelopen tijd is gezocht naar geschikte locaties en daarbij kwam het buitengebied binnen de gemeentegrenzen van Uitgeest, het gebied tussen Tolhek en bedrijventerrein de Trompet, naar voren. Beide gemeenten dragen deze locatie nu samen voor aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Wethouder Aad Schoorl van Heemskerk: “Zo willen we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan de oplossing van de asielzoekerscrisis.” Het COA onderzoekt samen met de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) of deze locatie geschikt is voor de opvang van asielzoekers.

Spreidingswet

In de voorgestelde Spreidingswet staat dat alle gemeenten in Nederland ruimte moeten maken voor permanente opvang van asielzoekers. Hiervoor is voor onze regio het Regioplan Kennemerland opgesteld. Dit concept regioplan met daarin alle aangedragen locaties is op 28 maart door alle 9 colleges in de regio Kennemerland vastgesteld en ter visie aan de gemeenteraad voorgelegd. “Hierbij gaan we uit van solidariteit tussen gemeenten, we zorgen voor een eerlijke en evenwichtige spreiding over de regio en we willen zoveel mogelijk opvangplaatsen ter beschikking stellen zodat we crisisnoodopvang kunnen voorkomen”, aldus Aad Schoorl.

Of de aangedragen locatie daadwerkelijk in gebruik wordt genomen is nog niet zeker. De Veiligheidsregio bekijkt met het COA en de gemeenten welke locaties het meest geschikt zijn. De locatie ligt in Bijzonder Provinciaal Landschap, waarvoor een ontheffing nodig is van de Provincie Noord-Holland. Ook moeten afspraken worden gemaakt met de grondeigenaar om de opvang te kunnen realiseren.

Vervolgtraject

Komende 20 april ligt het regioplan en de uitgewerkte locatie Uitgeest/Heemskerk ter visie bij de gemeenteraden. Wethouder Jan Schouten van Uitgeest: “Wij nemen als gemeenten hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het COA is, als de locatie geschikt wordt bevonden, aan zet. Het COA zal de gesprekken voeren met de eigenaar en is verder verantwoordelijk voor de benodigde voorzieningen in de locaties, voor dagbesteding en zorg.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt asielzoekers onderdak in een asielzoekerscentrum (azc). Een azc heeft meestal ruimte voor 300 tot ongeveer 1.500 personen. Tijdens de asielprocedure zitten asielzoekers in verschillende soorten locaties. Na de procedure blijven de statushouders in die locatie totdat ze een woning krijgen in een gemeente. Afgewezen asielzoekers mogen nog een korte periode in een azc wonen om hun vertrek voor te bereiden. Is er niet genoeg plek in de asielzoekerscentra dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals evenementenhallen.