Vlaardingse tennisverenigingen geconfronteerd met aanzienlijke erfpachtkostenverhoging

Nieuws
Tennisballen op tennisbaan.
Tennisballen op tennisbaan. (Foto: stockphoto)

In een recente ontwikkeling heeft de lokale politieke fractie Solleveld de schijnwerpers gericht op de uitdagingen waarmee Tennisverenigingen TV Holy en VLTC in Vlaardingen worden geconfronteerd en stelde schriftelijke vragen. Een bestuurslid van VLTC bracht aan het licht dat beide verenigingen in gesprek zijn gegaan met de gemeente over erfpachtregelingen.

Met de erfpachttermijn van TV Holy die dit jaar afloopt en die van VLTC in 2028, brengt de Erfpachtnota 2022, van kracht sinds 1 april 2023, substantiële veranderingen met zich mee voor beide clubs.
De aangeboden heruitgifte van de erfpacht door de gemeente leidt tot aanzienlijke kostenstijgingen voor de verenigingen. Voor TV Holy stijgt de jaarlijkse canon van € 4.422 naar € 10.642,50, een verdubbeling, terwijl VLTC geconfronteerd wordt met een stijging van € 493 naar € 7.846,30, bijna 16 keer zoveel. Deze financiële last wordt verder verzwaard door aanzienlijke overdrachtsbelastingen die volgend jaar moeten worden betaald, respectievelijk € 18.815 voor TV Holy en € 13.808 voor VLTC.
Het overleg met de gemeente is echter niet zonder hobbels verlopen. De verenigingen hebben te horen gekregen dat er geen ruimte is voor incidentele of structurele bijdragen, noch voor maatwerk binnen het sportbudget. Dit roept belangrijke vragen op over de behandeling van sportverenigingen binnen het gemeentelijk beleid, vooral gezien het feit dat deze verenigingen geen subsidierelatie met de gemeente hebben en toch een cruciale maatschappelijke rol vervullen, met samen bijna 1000 leden, waaronder veel jeugd en ouderen.
Naar aanleiding van deze kwestie heeft de fractie Solleveld het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen een reeks vragen gesteld, gericht op onder meer de transparantie van het beleid, de behandeling van verenigingen in vergelijking met projectontwikkelaars, en de mogelijke gevolgen voor de inclusiviteit en vitaliteit van de stad.
“Het is duidelijk dat de tennisverenigingen van aanzienlijke maatschappelijke waarde zijn voor Vlaardingen en dat het voortbestaan ervan in het geding komt door de aanzienlijke kostenstijgingen. Het is nu aan het gemeentebestuur om deze kwestie serieus te nemen en te streven naar een constructieve oplossing die recht doet aan de belangen van de verenigingen en de gemeenschap als geheel.