Stemhulp Gemeenteraadsverkiezingen Westland 2022: Groen, duurzaamheid en natuur.

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Archief)

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen in Westland plaats. Geen idee op wie je moet stemmen? Wij laten de komende weken de deelnemende partijen aan het woord over verschillende onderwerpen. Deze keer: Groen, duurzaamheid en natuur.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Westland Verstandig 

Westland moet groener, schoner en duurzamer; Zwerfafval! Maak er een punt van; Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving.

Westland Verstandig maakt zich ernstig zorgen over de wijze waarop Westland er nu uitziet voor wat betreft het beheer van de openbare ruimte en vooral de manier waarop dat is ingevuld. Veel groen verdwijnt en wegen die tot nu toe omzoomd waren met bomen en groenpartijen, worden ‘kaalgeslagen’. Hier moet een halt aan toegeroepen worden. Groen is voor de inwoners van Westland belangrijk. Meer groen onderweg, thuis, op school en werk is stimulerend, remt de hoeveelheid fijnstof en CO2 en is goed voor mens, flora en fauna.

In de Warmtevisie moeten de betaalbaarheid en haalbaarheid voor onze inwoners centraal staan. Eerst nieuwe schoenen voordat de oude worden weggegooid. Dus eerst weten wat we exact kunnen gaan doen en dan pas van het aardgas af!

PvdA Westland

Westland is verre van een groene gemeente, de PvdA wil dit veranderen door het planten van de 1800 bomen ter vervanging van de gekapte bomen. Dit kan door de aanleg van parkjes en mini-bosjes. Deze geven ook koelte bij hogere temperaturen. Hierdoor kan de natuur verder worden hersteld door uitbreiding van de groene zones.

PvdA Westland wil Westland duurzamer maken met aardwarmte, zonnepanelen, waterstof, warmtepompen en windturbines. PvdA Westland wil voor inwoners snel duidelijkheid wanneer hun wijk van het gas afgaat en wat hun alternatieven zijn. Uitgangspunt is dat huishoudens niet meer gaan betalen voor hun energie en warmte. Daarvoor is hulp van de provincie en het rijk nodig.

Goede samenwerking met PvdA fracties bij de provincie Zuid Holland en in de Eerste en Tweede Kamer helpen daarbij.

GroenLinks Westland

GroenLinks wil zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de natuur in Westland verbeteren. Wij willen natuur dichterbij de mensen brengen, met meer integratie van groen in de woonwijken en een Tiny Forest in elke kern. Natuur is meer dan alleen bomen, er gaat een heel ecosysteem schuil in onze bermen en waterkanten. Het maaibeleid van de gemeente moet hier meer rekening mee houden. Geen kaalslag, maar gericht onderhoud.

GroenLinks wil stukken natuur beter met elkaar verbinden. Dit geeft meer leefruimte voor beschermde diersoorten zoals vlinders en vleermuizen. Met kleine aanpassingen kunnen we in de woonkernen leefgebieden creëren voor vogels en bijen.

Groen is soms ook geel, maar wij zijn onze kust aan het volbouwen. GroenLinks wil rust aan de kust! Geen nieuwe strandopgangen, geen nieuwe bouwplannen op het strand en geen nieuwe huizen tegen de duinen.

D66 Westland

D66 heeft de aanzet gegeven voor groenere dorpscentra. De plannen worden uitgewerkt. D66 wil een nieuwe en meer ambitieuze Groenvisie, met nieuwe plantsoenen en acties voor het vergroenen van particuliere tuinen, daken en terreinen, schoolpleinen en speelplekken. Hiermee vergroten we de biodiversiteit.

D66 wil bewoners en bedrijven actief betrekken bij de energietransitie. D66 wil dat inwoners bij de gemeente een laagrentende lening kunnen krijgen om hun huis te verduurzamen. Met woningcorporaties maken we prestatieafspraken voor verduurzaming. De gemeente faciliteert de uitrol van het warmtenet. D66 wil de natuurwaarde van de kust vastleggen en beschermen. We behouden het evenwicht tussen natuur, recreatie en ondernemen. D66 wil de groenblauwe ecologische zones uitbreiden en verder met elkaar verbinden. Er moeten meer natuurvriendelijke oevers komen. De wateren worden natuurlijk beheerd.

GemeenteBelang Westland

De afgelopen jaren hebben we allen kunnen zien dat het groenonderhoud in Westland nergens op lijkt. Daarom ook is Westland er steeds rommeliger en steeds slordiger gaan uitzien. Dat kan beter. Dat moet beter. Onkruid op de straten moet vaker worden verwijderd, bomen en struiken beter gesnoeid, gras vaker gemaaid en perken vaker geschoffeld. Uiteraard kost dat geld, maar er kan heel goed op andere posten worden bezuinigd. In een opgeruimd Westland horen natuurlijk ook geen vuilniszakken aan lantaarnpalen. Wat GBW betreft gaat het afval daarom weer in de bak. 

Ook is het belangrijk de kwaliteit van de natuurgebieden in Westland op orde te houden, met een goede balans tussen natuurbescherming en ‘open voor recreatie’. GBW is óok voorstander van een ‘groenroute Westland’ waarbij de parken en natuur­gebieden in Westland door aantrekkelijke en bovenal veilige fietsroutes met elkaar worden verbonden.

CDA Westland

Wij hebben de wereld te leen van de volgende generaties. Dat geeft ons de opdracht om niet alleen na te denken over, maar ook verantwoorde besluiten te nemen naar een duurzamere toekomst. Onze glastuinbouwsector is koploper op het gebied van duurzaamheid. Voor de energietransitie willen we samenwerken met de glastuinbouw, omliggende gemeenten en partners, voor bijvoorbeeld aard- en restwarmte en Warmtenet Westland. Hoogwaardig OV leidt tot minder auto’s. Door klimaatverandering worden hittestress en de opvang en afvoer van regenwater een steeds groter probleem. CDA Westland wil hittestress tegengaan met voldoende groen. We bouwen de hoogte in, maar wel omringd door groen. We kijken niet alleen naar de overheid, maar ook naar wat burgers zelf kunnen, zoals afval scheiden, samen gemeenschappelijk groen onderhouden, tuinen vergroenen. De kust is onze belangrijkste natuur. Rust langs de kust koesteren we.

ChristenUnie-SGP Westland

De ChristenUnie-SGP wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging naar een groene duurzame economie. De gemeente moet initiatieven stimuleren die leiden tot verduurzaming van woningen door het verstrekken van subsidies. Het Westland is gezegend met een mooi strand en een prachtig duingebied. Maar ook is nodig de hoeveelheid groen en natuur binnen onze gemeente uit te breiden. Door klimaatverandering krijgen we meer extreme buien. Hierdoor is uitbreiding van waterberging nodig. Ook willen we onze Westlandse inwoners stimuleren om regentonnen te plaatsen en hun tuinen minder te betegelen. De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. De hoeveelheid restafval moet omlaag. De ChristenUnie-SGP is van mening dat goede gescheiden inzameling ertoe leidt dat afval steeds meer als grondstof gebruikt kan worden. Goede voorlichting vanuit de gemeente is hierbij essentieel.

VVD Westland

De Westlandse woonomgeving is mooi, maar kan groener. Voldoende groen is belangrijk voor een prettig leefklimaat. Dit betekent onder meer prullenbakken die op tijd geleegd worden en goed onderhouden groen. En meer aandacht voor kwalitatief groen: bomen niet in aantallen maar meer volwassen bomen. In groen moet extra geïnvesteerd worden. Samen met de Westlanders brengt de gemeente versteende gebieden in kaart en op basis van urgentie zullen deze vergroend worden. Ook de operatie Steenbreek wordt door de gemeente gepromoot. Met betrekking tot duurzaamheid zijn we voorstander van meer zonnepanelen. De gemeente neemt het voortouw om zich samen met burgers en bedrijven in te zetten om zoveel mogelijk daken hiervan te voorzien. We steunen private initiatieven om nieuwe vorm van energie opwekken te onderzoeken. Westland is goed bedeeld met geothermie. Deze energiebron is zeer duurzaam.

LPF Westland

Natuurlijk hebben we oog voor het milieu, maar we houden niet van schone-luchtfietserij. We bekijken duurzaamheid liever met een praktische bril. Als we overstappen op alternatieve energiebronnen, dan kiezen we mogelijkheden die bij Westland passen, zoals zonne-energie op bedrijfsgebouwen en aardwarmte. Niet voor niets was het LPF Westland dat destijds een - aangenomen - motie heeft ingediend om windturbines tegen te houden. Daarnaast is waterkwaliteit een issue in Westland. Excessen dienen te worden aangepakt, maar hier hoeft niet het gehele tuinbouwcluster voor te boeten. LPF Westland is trots op het Staelduinse Bos en de prachtige kust. Vaak wordt gezegd dat Westland de minst groene gemeente is, gelukkig zijn we wel de groenste gemeente onder glas. Echter ligt er in de kernen een opgave op groengebied. Het kan groener! Daarom pleiten voor 1m² kwalitatief groen per inwoner. Ook moet het groenonderhoud beter!

Forum voor Democratie Westland

Forum voor Democratie kon helaas geen reactie aanleveren.