Tuinbouwcolumn: ‘Stappen zetten voor de energietransitie’

Column
Hans van den Berg.
Hans van den Berg. (Foto: PR)

In het Westland worden nu al flinke stappen gezet voor de energietransitie. Denk aan het gebruik van geothermie en over enkele jaren mogelijk ook Rotterdamse restwarmte. Dit mede door de gunstige Westlandse geologie en de ligging nabij Rotterdam. Ook van belang hierbij is de stevige organisatie van telers binnen warmtecoöperaties en de samenwerking met sterke partners bij de ontwikkeling van projecten.

Glastuinbouw

Maar niet alleen qua energietransitie benut het Westland kansen die de omgeving biedt. Ook met water is dat het geval. Zo’n driehonderd glastuinders, goed voor 1.000 hectare kassen, werken bijvoorbeeld samen in Waterzuiveringscoöperatie Westland. Zij hebben het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd het restwater van hun teelten te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor wordt bij AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland een speciale installatie gebouwd.

Niet overal in Nederland doen zich nu al zulke kansen voor. In elk glastuinbouwgebied zal daarom bekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn voor een totaaloplossing om de energietransitie, maar ook andere transities, gestalte te geven.

Wat kan een teler op zijn eigen bedrijf oppakken? Maar ook: waar kan een teler op aanhaken?

Een inspirerend voorbeeld komt uit Zweden. Projectontwikkelaar WA3RM heeft daar een manier bedacht om bedrijven die overtollige warmte en/of reststromen hebben, in contact te brengen met partijen die daar om verlegen zitten. Zo bouwt een Westlandse kassenbouwer op tweeënhalf uur rijden van Stockholm 20 ha tomatenkassen die restwarmte gaan gebruiken van een papierfabriek. De projectontwikkelaar heeft ook contacten met een grote staalfabriek die wil vergroenen en overstappen op waterstof en met een groot datacenter. Beide bedrijven hebben restwarmte in de aanbieding. Mooie kansen voor een totaaloplossing.

Voor de Nederlandse glastuinbouwondernemers wordt het de uitdaging om samen met collega-ondernemers na te gaan hoe tot een totaaloplossing te komen voor met name duurzame energie en schoon water. Wat kan een teler op zijn eigen bedrijf oppakken? Maar ook: waar kan een teler op aanhaken? Bijvoorbeeld via een aansluiting op een warmte- en CO2-net of via deelname aan een collectieve waterzuivering. Ook de capaciteit van het lokale elektriciteitsnet is hierbij een belangrijk aandachtspunt voor onze bedrijven. Voor het Westland werken we hard aan deze zaken, wat veel vertrouwen voor de toekomst geeft. Er zijn steeds meer initiatieven, samenwerking met telers en betrokkenheid van gemeente, provincie en netbeheerders. Onze gebiedsaanpak werpt dus gelukkig zijn vruchten af.

- Hans van den Berg, procesmanager Warmte

hvandenberg@glastuinbouwnederland.nl