De geschiedenis van voetbalvereniging RKSVM (1)

Historie
Drie oprichters gezamenlijk op de foto: Nico Zuiderwijk, Theo Scholtes en Siem Barendse.
Drie oprichters gezamenlijk op de foto: Nico Zuiderwijk, Theo Scholtes en Siem Barendse. (Foto: PR)

Peter de Zeeuw vertelt regelmatig over de geschiedenis van Monster en Ter Heijde. De verhalen worden ook in Nieuwsblad Monster geplaatst. Deze week: de Rooms-Katholieke Sport Vereniging Machutus (RKSVM), deel 1.

Door Peter de Zeeuw

Het rooms-katholieke deel van de inwoners van Nederland, heeft, gedurende vele jaren, een strijd moeten voeren om zich een plaats te verwerven in de Nederlandse samenleving die overwegend calvinistisch van aard was. Bij de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813, werden de rechten van de katholieken in de Grondwet weliswaar vastgelegd, maar velen onder de protestanten beschouwden Nederland als een protestants land en demonstreerden een sterk antikatholieke houding. Met de opkomst van de katholieke zuilen, aan het eind van de 19e en begin 20ste eeuw, begon een proces van emancipatie vooral gestimuleerd door Rooms-Katholieke politici en geestelijkheid.

Het resultaat hiervan was, dat veel zogeheten katholieke sportverenigingen werden opgericht. De voetbalverenigingen werden voor een deel ondergebracht in de op 27 december 1916 opgerichte Roomsch-Katholieke Federatie van Roomsch-Katholieke Voetbalbonden in Nederland (RKF). RKF was de overkoepelende organisatie van de vijf rooms-katholieke voetbalbonden en heeft bestaan tot 1 augustus 1940. Op last van de Duitse bezetters werd zij gedwongen om op te gaan in de voorloper van de KNVB, de Nederlandsche Voetbal Bond.

Oprichting RKSVM

De oprichting van RKSVM op 27 maart 1947, hangt nauw samen met de wens van een deel van de inwoners van de gemeente Monster met een katholieke achtergrond, om op zondag te voetballen. Weliswaar was er al een voetbalvereniging aanwezig, maar het merendeel van de voetballers en supporters van deze vereniging, de v.v. Monster, wilden de zondag op een andere manier doorbrengen dan door deel te nemen aan de voetbalsport.

In het najaar van het jaar 1946 kwamen enkele sportliefhebbers in de gemeente Monster bijeen om te komen tot oprichting van een katholieke sportvereni-ging. Op initiatief van Theo Scholtes, werd een commissie samengesteld die bestond uit: Geert Heskes, Cees v.d. Sluys, Nico Zuijderwijk, Siem Scholtes, Nard Verbeek, Wijnand Sta en Siem Barendse.

Bovengenoemde heren gingen direct flink van start en om het R.K.-predicaat te mogen voeren werd contact gezocht met pastoor Van Blaricum.

Machutus

Gekozen werd, na akkoordverklaring van pastoor Van Blaricum, voor de naam: Rooms-Katholieke Sportvereniging “Machutus”. De toevoeging Machutus was een logische, aangezien het een parochiale vereniging betrof die de naam verbond met de R.K.-kerk Sint-Machutus aan de Choorstraat (de eerste steenlegging vond plaats op 8 maart 1831).

Heel bijzonder is, dat het de enige kerk in Nederland is die aan deze heilige is gewijd

 Heel bijzonder is, dat het de enige kerk in Nederland is die aan deze heilige is gewijd. De monnik Machutus afkomstig uit Wales, werd vermoedelijk omstreeks 547 geboren en stierf rond 640. Hij werd en wordt (nog steeds) vereerd als beschermer tegen jicht, verlamming en kinderziekten. Interessant is te weten dat vóór de reformatie de Hervormde kerk, in de volksmond “De Grote Kerk” genoemd, aan het Kerkplein, Machutus als schutspatroon had (door de katholieken zijn pogingen ondernomen om de kerk en haar eigendommen opnieuw in bezit te krijgen, aan het licht kwam dat zij de toegestane tijdslimiet, in dit geval de rechten voor overname, ruimschoots hadden overschreden met als gevolg dat “De Grote Kerk” definitief in handen bleef van de Hervormden).

Akkoordverklaring

RKSVM verkreeg, na een aanvraag te hebben ingediend bij de KNVB afd. Den Haag, een akkoordverklaring over de statuten. Daarna volgde de goedkeuring, over diezelfde statuten, van de bisschop van Haarlem mgr. Huibers en was de weg vrij om van start te gaan.

Waarom werd gekozen voor de benaming ‘sportvereniging’, wordt duidelijk in een oproep

Wat opvalt is dat gekozen werd voor de benaming ‘Sportvereniging’ en niet voor ‘Voetbalvereniging’. Het waarom wordt duidelijk gemaakt in een oproep, in de herfst van 1946, gedaan door het Comité van Oprichters, waaronder dezelfde namen prijken als die van de commissie die bijeenkwam onder leiding van Theo Scholtes. De oproep luidde: “om op Maandag 23 September a.s. ’s-Avonds 7.30 uur in het R.K. Vereenigingsgebouw aanwezig te zijn om te komen tot oprichting van een R.K. Sportvereeniging op zoo breed mogelijke grondslag, …………..te beginnen met een afd. voetbal, atlethiek, handbal, korfbal en gymnastiek, om dit later, wanneer dit noodig of gewenscht mocht blijken, nog uit te breiden met andere takken van sport”.

Ambitieuze plannen, die weliswaar heel veel betrokken- en vastberadenheid uitstraalden van de enthousiaste leden van het comité, maar die vooralsnog beperkt bleven tot het oprichten van de voetbalvereniging RKSVM op 27 maart 1947.

De beginjaren van RKSVM

Voor het tenue werd gekozen voor een zwarte broek en een blauw shirt. Om te kunnen voetballen heb je een veld nodig en het viel in het op richtingsjaar niet mee om een geschikt veld te vinden. De v.v. Monster bood hulp door voor één jaar een (reserve)veld af te staan. Als kleedgelegenheid werden een paardenstal en een druivenserre van boer Rat v.d. Ende gebruikt. Uiterst primitieve omstandigheden waaraan een jaar later, medio 1948, een eind werd gemaakt door de ingebruikneming van een veld achter de woning van dokter Kleipool.


Duidelijk zichtbaar: de afrastering met de bekende betonnen paaltjes en op de achtergrond het huis van dokter Kleipool. - PR

Statuten

In de statuten, opgemaakt op 31 maart 1947, is de invloed van de rooms-katholieke kerk nog duidelijk aanwezig. Artikel 3 luidt: “De Vereeniging stelt zich ten doel met bescherming en verzorging der Godsdienstige en Zedelijke belangen der leden en in overeenstemming met de Bisschoppelijke bepalingen de Sport te beoefenen in de ruimste zin”.

Artikel 11 gaat nog een stap verder: “De Vereeniging wordt bijgestaan door een Geestelijk Adviseur te benoemen door de Bisschop van Haarlem. De Geestelijk Adviseur wordt op alle vergaderingen uitgenodigd en alle besluiten moeten hem worden medegedeeld. Acht hij enig besluit in strijd met de Katholieke beginselen of belangen, of niet in overeenstemming met de Bisschoppelijke bepalingen, dan heeft hij het recht zich tegen de uitvoering hiervan te verzetten”.

Dit alles lijkt nu opmerkelijk, maar in die tijd, meer dan 75 jaar geleden, voor een vereniging die geïnspireerd werd door de Katholieke leer en sterk verbonden was met de parochie, zeker niet ongebruikelijk.

Bestuur

Het bestuur werd in het oprichtingsjaar gevormd door de heren: Theo Scholtes, Wijnand Sta, Siem Barendse, Nico Zuiderwijk, C. v.d. Sluis, S. Scholtes, Geert Heskes en B. Verbeek.

Ook een flink aantal inwoners uit Poeldijk en zelfs Wateringen werden lid

Op de “Alphabetische Ledenlijst van 1947 - 1948” staan 122 namen en adres- sen vermeld, vaak met de hand geschreven, van personen die overwegend woonachtig waren in de gemeente Monster. Opvallend is, is dat ook een flink aantal inwoners uit Poeldijk en zelfs Wateringen lid werd van RKSVM.

RKSVM zou de komende jaren haar bestaansrecht bewijzen door te groeien naar een vereniging met meer dan 500 leden. In deel 2 en 3 zullen de jaren tot aan de naamswijziging (s.v. Polanen) worden beschreven.