De 8 bezwaren van omwonenden tegen bestemmingsplan Waelpolder

Nieuws
Artist impression van een van de gebouwen in Waelpolder.
Artist impression van een van de gebouwen in Waelpolder. (Foto: Archief)

Zeven inwoners van ‘s-Gravenzande hebben bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan voor de wijk Waelpolder. Hier komen 720 nieuwe woningen, met bijbehorende voorzieningen zoals een basisschool en zorg. Woensdag 27 september werd de uitspraak van de Raad van State bekendgemaakt. Een paar bezwaren werd gegrond verklaard, maar de rest niet.

Een van de bewoners ging in beroep omdat de hoogste woontoren - 50 meter hoog, zestien verdiepingen - vlakbij zijn woning wordt gebouwd. Waarom per se op die plek? Zo bijzonder is die locatie volgens hem niet - nog afgezien van het feit dat deze 32 huurwoningen in het hogere segment die in de woontoren komen, toch nauwelijks helpen het woningtekort op te lossen. Maar daar oordeelde de Raad van State anders over: het gaat wel degelijk om een unieke locatie. 

Eyecatcher

Gemeente Westland wil er een echte eyecatcher realiseren. Om meerdere redenen is juist die locatie in de zuidwestelijke hoek daarvoor dé ideale plek: er komen twee boezemvaarten bij elkaar, die de ‘dragers van het Westland’ zijn. Verder markeert deze hoek ook de historische loop van de Atlantikwall. Én de woontoren geeft hier de minste hinder. Wat die 32 woningen betreft: al zijn het slechts 32 appartementen, dat betekent niet dat de woontoren niet op die plek mag komen te staan.

Groen

Dat bezwaar kwam dus te vervallen, maar het volgende punt dan? Dat luidde zo: “Een woontoren van 50 meter hoog past niet bij de omgevingsvisie ‘Visie op Westland’. In Westland horen glastuinbouw en landbouw. De nadruk moet liggen op groen”, voerde degene die in hoger beroep ging aan. Ook dat bezwaar werd afgewezen: er wordt per woning zeven vierkante meter aan groen gerealiseerd, en daarnaast groene lobben. Ook wordt er 19.445 m² aan oppervlaktewater en 2.654 m² aan boezemwater aangelegd om de toename aan verhard oppervlak te compenseren.  

Harde wind

Het derde bezwaar van de eerste persoon die in hoger beroep ging, is echter overgenomen. Dat zit zo: voor een gebouw met een bouwhoogte van 30 meter of hoger moet worden aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar windklimaat door middel van een windklimaatonderzoek. Rond de woontoren die er nog moet komen, is het windklimaat nu slecht. Het waait hard op die plek. Afschermende maatregelen zijn dus nodig, maar het is onduidelijk welke maatregelen de ontwikkelaar gaat treffen. 

Ook is onduidelijk wat er nou precies wordt bedoeld met ‘een aanvaardbaar windklimaat’. Dat moet nog onderzocht worden. 

Zonlicht en privacy

De andere bezwaren werden afgewezen. Een ging over te weinig zonlicht in de woning door de hoge flat. Maar er wordt aan de TNO-norm voldaan, blijkt uit onderzoek. Dat is zo als er gedurende twee uren per etmaal bezonning mogelijk is in de periode van 19 februari tot en met 21 oktober. 

Een ander bezwaar was de vrees voor aantasting van zijn uitzicht en privacy door de woontoren. Maar “er bestaat geen recht op een blijven vrij uitzicht”. Ook is er ongeveer honderd meter ruimte tussen de woning en de woontoren. Zo erg zal de aantasting van het uitzicht en de privacy van de man die niet zijn, stelt de Raad van State. 

Ook andere omwonenden - een stel - maakten zich druk om te weinig zonlicht en privacy.

Waterberging en salmonella

Een ander stel voerde aan dat er in het plangebied net zo goed een waterbergingsgebied zou kunnen worden ingericht, vooral omdat de Waelpolder een van de laagstgelegen polders in het Westland is. Maar de gemeenteraad vindt het belangrijker om meer woningen te creëren, en dat vindt de Raad van State wel redelijk. Ook hun angst voor salmonellabesmetting en eutrofiëring (te veel voedingsstoffen door vermesting, red.), omdat er waterpartijen worden gegraven waar talloze granzen en andere watervogels verblijven en er zo uitwerpselen in het oppervlaktewater terecht zullen komen, houdt geen stand: het Hoogheemraadschap voorkomt salmonella blauwalg door het water te spoelen, stelt de Raad van State. 

Geluidsoverlast

Het stel dat zich druk maakte om te weinig zonlicht en privacy, noemt ook de groene buffer langs de Nieuwe Vaart, die behouden moet blijven volgens hen. Ze zijn bang voor geluidsoverlast nu er verkeer mag rijden over de smalle weg en eventueel geparkeerd mag worden. Op de zitting lichtte ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V. toe dat het parkeerterrein bij het appartementencomplex waar het om gaat zo groen mogelijk zal worden ingericht.

Wat overblijft

Van alle acht bezwaren blijft dus alleen over dat de gemeente Westland moet aantonen welke maatregelen er getroffen worden om ervoor te zorgen dat er geen spullen van de balkons afwaaien, én wat een ‘aanvaardbaar windklimaat’ nou eigenlijk precies betekent. Ook moet er nog duidelijk worden vastgelegd dat de maximale bouwhoogte 50 meter is.

De gemeente heeft zestien weken de tijd om dit allemaal te regelen.