Westland sluit rekeningjaar 2022 af met positief resultaat

Politiek
Afbeelding
(Foto: Pexels)

De gemeente Westland houdt op de totale begroting van € 394 miljoen in 2022 € 8,7 miljoen over. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.

Dat blijkt uit de concept-jaarstukken 2022 die vandaag naar de raad zijn gezonden. Daarnaast is het voorstel een bedrag van € 4,2 miljoen toe te voegen aan een aantal bestemmingsreserves en € 1,7 miljoen over te hevelen naar 2023. Dit laatste bedrag is een aanvulling op het bedrag van € 7,9 miljoen, dat bij de Slotwijziging al is overgeheveld naar 2023. Het positieve rekeningresultaat is het gevolg van een hogere uitkering uit het Gemeentefonds.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn over 2022 de meeste voorstellen voor overhevelingen van budgetten al gedaan bij de slotwijziging over 2022. Er zijn diverse redenen voor het overhevelen van budgetten. Zo is een aantal subsidies wel bij de gemeente aangevraagd maar nog niet uitbetaald. Ook wordt een aantal activiteiten later uitgevoerd dan gepland, bijvoorbeeld door vertraging bij externe partijen en/of uitval van eigen medewerkers.

Reserves en schuldpositie

Zowel de reservepositie als de schuldpositie van de gemeente Westland ontwikkelden zich in 2022 positief. Eind 2022 zat er in totaal € 271,3 miljoen in de reserves, € 6,4 miljoen meer dan het jaar ervoor.

De schuldpositie bedroeg eind 2022 € 314 miljoen, eind 2021 was dit bedrag € 319 miljoen

In perspectief

Wethouder financiën Ben van der Stee plaatst het positieve jaarrekeningsaldo in perspectief. “De gemeente is financieel gezond. We moeten onze financiële positie echter plaatsen in de context van de onzekerheden die er zijn rondom de hervormingsagenda van het Rijk voor jeugdzorg, de financiering van de Wmo en de herverdeling van het gemeentefonds in 2026 en 2027, wat in gemeenteland het ‘ravijn’ wordt genoemd. Wij blijven inzetten op evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, maar met alle onzekerheden die er zijn ligt hier een enorme uitdaging.”

Terugblik

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar. Het startte met een harde lockdown. Later in januari hief het Rijk een groot aantal coronamaatregelen op. In februari begon de oorlog in Oekraïne. Deze bracht een grote vluchtelingenstroom op gang en had grote effecten op het prijspeil in Nederland. De sterk gestegen prijzen brachten veel mensen in de problemen. Het Rijk reageerde met compenserende maatregelen, waar de gemeente voor de lagere inkomensgroepen een extra tegemoetkoming aan toevoegde.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-jaarstukken 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling door de gemeenteraad is gepland op 5 juli 2023. De jaarstukken en de agenda van de raadsvergadering zijn te raadplegen via www.gemeentewestland.nl.